Zmiany w tym zakresie zaczęły obowiązywać już od 1 października 2018 r. I nie ma znaczenia, czy jest to sprawozdanie podmiotu dużego czy mniejszego, przedsiębiorstwa czy organizacji non profit. Wszystkie podmioty sporządzające sprawozdanie finansowe na podstawie art. 45 ust. 1f ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 351; dalej u.r.) muszą je sporządzić w formie elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. A podpisać je – zgodnie z art. 52 ust. 2 u.r. – powinna osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, oraz kierownik jednostki. A jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszyscy członkowie tego organu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.

Można powiedzieć, że z uwagi na elektroniczną formę sprawozdania podmioty dzielimy teraz na dwie grupy:

  • te, które są wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców;
  • te, które nie są wpisane w ogóle do KRS albo są wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, ale do innych rejestrów niż rejestr przedsiębiorców.

Pierwsza grupa to przede wszystkim spółki prawa handlowego – spółki jawne (bez względu na skład wspólników), spółki partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne, spółki z o.o. i spółki akcyjne. Do rejestru tego są wpisane też przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, towarzystwa reasekuracji wzajemnej i ubezpieczeń wzajemnych, spółki europejskie, prowadzące działalność gospodarczą oddziały przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, instytuty badawcze, instytucje gospodarki bud żetowej. Podmioty te są zobligowane do sporządzenia sprawozdania w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Przy czym struktury – pokazujące schemat informatyczny dokumentów, które mają być przygotowane – są dostępne na stronie Ministerstwa Finansów.

Oprócz sprawozdania finansowego trzeba pamiętać o sprawozdaniu z działalności sporządzanym przez jednostki, które są wskazane w art. 49 ust. 1 u.r. Jest ono obecnie także przygotowywane w postaci elektronicznej i podpisywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez zarząd. Nie ma ono natomiast formatu sprawozdania z działalności – wystarczy je przygotować w edytorze tekstowym, a następnie podpisać podpisem elektronicznym.

Uwaga! W przypadku jednostek, których organa zatwierdzające podjęły decyzję o niesporządzaniu sprawozdania z działalności w związku z przygotowywaniem sprawozdania finansowego według załącznika nr 4 (dla mikro jednostek) lub załącznika nr 5 (dla małych jednostek), oczywiście takiego sprawozdania się nie składa.

TO TYLKO FRAGMENT ARTYKUŁU. CAŁOŚĆ DOSTĘPNA JEST NA EDGP>>>