Do końca marca 2019 r. należy sporządzić sprawozdanie za poprzedni rok. Jest to zatem ostatni moment, aby zweryfikować, czy zostało to prawidłowo zrobione. Obecnie księgowi skupiają się głównie na tym, że jest to pierwsze sprawozdanie w formie elektronicznej.
Zmiany w tym zakresie zaczęły obowiązywać już od 1 października 2018 r. I nie ma znaczenia, czy jest to sprawozdanie podmiotu dużego czy mniejszego, przedsiębiorstwa czy organizacji non profit. Wszystkie podmioty sporządzające sprawozdanie finansowe na podstawie art. 45 ust. 1f ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 351; dalej u.r.) muszą je sporządzić w formie elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. A podpisać je – zgodnie z art. 52 ust. 2 u.r. – powinna osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, oraz kierownik jednostki. A jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszyscy członkowie tego organu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.
Można powiedzieć, że z uwagi na elektroniczną formę sprawozdania podmioty dzielimy teraz na dwie grupy: