Resort proponuje niższy podatek od dywidend, preferencje dla euroobligacji i akcji pracowniczych.
Propozycje te znalazły się w projekcie Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego, opublikowanym w zeszłym tygodniu na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Pisaliśmy o tym m.in. w artykule „Nowe zwolnienia podatkowe dla rynku kapitałowego” (DGP nr 42/2019). Poniżej publikujemy zestawienie propozycji dotyczących zachęt podatkowych. To tylko część pakietu zmian, które zaproponował resort. Ogólnym celem jest rozwój rynku finansowego, wsparcie firm w pozyskaniu kapitału, a także obniżenie kosztów ich finansowania.
ZACHĘTY PODATKOWE PRZEWIDZIANE W STRATEGII ROZWOJU RYNKU KAPITAŁOWEGO
Zagadnienie Tak jest Tak będzie Cel zmiany
Dla inwestorów
Opodatkowanie dywidendy 19 proc. PIT lub CIT. Podatek od dywidendy ma być obniżony dla wszystkich inwestorów do 9 proc. dla zysków od inwestycji kapitałowych utrzymywanych przez dłużej niż 36 miesięcy. Zostanie jeszcze określony limit kwotowy uprawniający do stosowania obniżki podatku. Wprowadzenie zachęt podatkowych dla inwestorów.
Kompensacja zysków kapitałowych i strat Co do zasady nie ma takiej możliwości. Nie można przykładowo strat na jednostkach uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych skompensować z zyskami z handlu akcjami. Od 1 stycznia 2019 r. ustawodawca wyłączył możliwość rozliczania strat na kryprowalutach w przyszłych latach (art. 9 ust. 3a pkt 2 ustawy o PIT i art. 7 ust. 6 ustawy o CIT). Powstanie możliwość kompensowania strat kapitałowych poniesionych w związku z inwestycjami w jedne instrumenty finansowe z zyskami z innych instrumentów finansowych (w szczególności z jednostek uczestnictwa w otwartych funduszach inwestycyjnych). MF rozważa wprowadzenie limitu rozliczania strat na przykład przez 5 lat. Rozwiązanie to nie miałoby jednak dotyczyć produktów spekulacyjnych, np. kontraktów na różnicach kursowych (CFD), kryptowalut – one nadal nie byłyby objęte prawem do kompensowania strat. Wprowadzenie zachęt podatkowych dla inwestorów. Zmiana postrzegania prawa przez inwestorów jako niesprawiedliwego, promującego transakcje spekulacyjne i niewspierającego inwestycji w realną gospodarkę.
Dla emitentów
Podatek u źródła od odsetek należnych z tytułu euroobligacji dopuszczonych do obrotu na rynkach regulowanych lub wielostronnych platformach obrotu (ASO) w Unii Europejskiej Od 1 stycznia 2019 r. obowiązki związane z podatkiem u źródła zależą od sumy należności wypłaconych w ciągu roku jednemu podatnikowi przez tego samego płatnika: ■ Gdy suma należności przekracza 2 mln zł – W przypadku odsetek od euroobligacji korporacyjnych wypłacanych nierezydentom płatnik co do zasady ma obowiązek pobrać 20-proc. podatek u źródła – wyjaśnia Robert Jurkiewicz doradca podatkowy, partner PwC. Dopiero potem podatnik albo płatnik może ubiegać się o zwrot zapłaconej daniny. Ekspert podkreśla jednak, że zasady te zostały odroczone do 30 czerwca 2019 r. w przypadku wypłat na rzecz beneficjentów z państw, z którymi Polska ma podpisane umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. ■ Gdy suma należności nie przekracza 2 mln zł – W takiej sytuacji płatnik pobiera podatek z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (w wysokości 5 – 10 proc.) lub zwolnień przewidzianych w polskich przepisach – wyjaśnia Robert Jurkiewicz. Podkreśla, że od 2019 r. istnieje obowiązek wykazania należytej staranności przez płatnika przy stosowaniu obniżonych stawek lub zwolnień z poboru podatku. Zostaną zwolnione z podatku u źródła. Wyeliminowane zostaną bariery dotyczące obowiązku przedstawiania certyfikatów rezydencji dla każdego posiadacza obligacji. Obniżenie kosztów zaciągania długu przez emitentów obligacji innych niż denominowane w złotych. Zmiana ma uczynić z Polski alternatywę dla innych jurysdykcji, w których nie obowiązuje podatek u źródła dla emisji euroobligacji. Dzięki tej zmianie polski emitent nie będzie ponosić wyższych kosztów w przypadku pozyskiwania kapitału w walucie obcej.
Podatek od obligacji rozwojowych, tj. papierów, które będą służyć finansowaniu infrastruktury regionalnej i ogólnokrajowej Brak, ponieważ dziś nie ma takich obligacji. Będzie zwolnienie z podatku. Zwiększenie atrakcyjności obligacji rozwojowych, które mogą być istotnym instrumentem finansowania (w przyszłości) rozwoju polskiej infrastruktury.
Ujęcie w kosztach uzyskania przychodu wydatków poniesionych w związku z pierwszą ofertą publiczną (IPO). Przepisy nie regulują wprost tej kwestii, więc stosuje się zasady ogólne. Zdarza się, że po wejściu na giełdę organy podatkowe kwestionują ujęcie wydatków w kosztach podatkowych i emitent musi zapłacić wyższy podatek. Wprowadzone zostaną jasne i proste reguły dotyczących odliczeń wszystkich kosztów IPO i to do wysokości 125 proc. poniesionych kosztów. Od przychodu będzie można potrącić m.in. opłaty sądowe, notarialne, giełdowe i inne, które obecnie nie podlegają odliczeniu. Mają być jednak wprowadzone maksymalne pułapy odliczeń, aby uniknąć sztucznego zawyżania kosztów (np. kosztów doradztwa). Usunięcie niepewności co do tego, które wydatki związane z dopuszczeniem do obrotu są kosztem uzyskania przychodu.
Opodatkowanie zysków ze sprzedaży akcji pracowniczych Stosuje się ogólne zasady. – Pracownik odprowadza 19 proc. PIT od zysków ze sprzedaży akcji otrzymanych w ramach programów motywacyjnych – wyjaśnia Dariusz Gałązka, biegły rewident, partner Grant Thornton. Dodaje, że nie ma już wątpliwości, iż przychód nie powstaje w momencie przydzielenia akcji pracownikowi. Ma być wprowadzone zwolnienie z PIT zysków ze sprzedaży akcji pracowniczych, otrzymanych przez pracowników w ramach programów motywacyjnych (do określonej wysokości). Warunkiem ma być sprzedaż akcji dopiero po upływie wymaganego minimalnego okresu od ich przyznania. Uwaga! preferencja ma dotyczyć wyłącznie programów oferujących rzeczywiste akcje, a nie opcje na akcje. Zwolnienie dotyczyłoby pracowników, którzy pozostają w spółce (z pewnymi wyjątkami, np. śmierci lub choroby). Ma zostać określony roczny limit ulgi dla jednego podatnika oraz minimalny okres utrzymywania akcji lub udziałów, który uprawniałby do zwolnienia. Większa atrakcyjność programów akcji pracowniczych, które mogą przyczynić się do szybszego rozwoju spółki i wyższego wzrostu gospodarczego. Programy motywacyjne przyczyniają się bowiem do wzrostu całkowitych wpływów podatkowych od emitentów (wyższy CIT, VAT, podatki związane z wynagrodzeniami, podatki od dywidend).
Wyspecjalizowany urząd skarbowy (lub urzędy skarbowe) dla emitentów Brak. Obecnie istnieje 20 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych, które obsługują największych podatników. Ma powstać wyspecjalizowany urząd (urzędy) do obsługi emitentów. Zapewnienie spójnej i jednolitej obsługi emitentów
Dla pośredników
Podatek od niektórych instytucji finansowych (tzw. bankowy) przy transakcjach repo (tj. transakcjach warunkowego zakupu) Nie podlegają zwolnieniu z podatku bankowego Ma zostać wprowadzone zwolnienie, pod warunkiem że transakcje repo zostaną: ■ przeprowadzone na rynku regulowanym lub ASO (alternatywny system obrotu), ■ rozliczone za pośrednictwem kontrahenta centralnego (CCP), działającego na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE (EMIR) i zakontraktowane w oparciu o standardową dokumentację GMRA (Globalna Umowa Ramowa dla Transakcji Repo). Wzmocnienie tego segmentu rynku.