Jeśli wynagrodzeniem za umorzenie udziałów są ruchomości związane z działalnością gospodarczą spółki, to VAT jest należny – wynika z wyroku NSA.
Chodziło o firmę budowlaną, która nabyła od swojego udziałowca (Skarbu Państwa) udziały własne w celu ich umorzenia, w zamian za wynagrodzenie w postaci siedmiu lodołamaczy. Spór toczył się o to, czy transakcja ta będzie objęta VAT.
Firma przekonywała, że takiej czynności nie można uznać za dostawę towarów. Argumentowała, że skoro przekazanie wynagrodzenia pieniężnego w zamian za udziały jest wolne od podatku, to ta sama zasada powinna dotyczyć zapłaty w formie niepieniężnej.
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu stwierdził jednak, że podatek jest należny, bo przekazanie lodołamaczy spełnia definicję dostawy towarów (następuje przeniesienie prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel i przeniesienie to ma charakter odpłatny). Tym samym firma będzie działała w charakterze podatnika, ponieważ odpłatne przekazanie towarów stanowiących składniki jej majątku będzie stanowić czynność wykonywaną w ramach działalności gospodarczej – stwierdził fiskus.
Rację przyznał mu Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu. Powołał się na uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego z 16 listopada 2015 r. (sygn. akt I FPS 6/15). Wynikało z niej, że przekazanie przez spółkę nieruchomości w zamian za nabycie udziałów w celu ich umorzenia podlega VAT.
Gdy sprawa trafiła do NSA, ten zawiesił postępowanie w oczekiwaniu na wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE. Inny skład sądu kasacyjnego skierował już bowiem to samo pytanie, które było przedmiotem uchwały NSA.
13 czerwca 2018 r. TSUE potwierdził to, co wynikało z uchwały: przekazanie przez spółkę nieruchomości na rzecz akcjonariusza w zamian za umorzenie jego akcji jest dostawą towarów (sygn. akt C-421/17).
Uzasadniając najnowszy wyrok NSA, sędzia Maja Chodacka przypomniała, że wspomniane rozstrzygnięcia dotyczyły nieruchomości, ale – jak dodała – ta sama zasada odnosi się do ruchomości związanych z działalnością gospodarczą spółki.

orzecznictwo

Wyrok NSA z 26 lutego 2019 r., sygn. akt I FSK 453/16