Skoro przychód u przedsiębiorców powstaje według zasady memoriałowej, to skarbówka nie może twierdzić, że po przedawnieniu liczy się kasa – wynika z wczorajszego wyroku NSA.
Chodziło o wynagrodzenie za usługi projektowe, które spółka wykonała w latach 2006–2008 na rzecz miasta Krakowa. Żądała dodatkowej zapłaty, bo – jak argumentowała – zmieniła się sytuacja gospodarcza i ceny materiałów budowlanych wzrosły.
Inwestor nie chciał jednak zapłacić dobrowolnie, więc spółka wystąpiła do sądu powszechnego o zasądzenie jej tej należności. I wygrała. W 2013 r. sąd apelacyjny prawomocnym wyrokiem potwierdził zasadność jej roszczenia i zasadził na jej rzecz sporną kwotę.

Organ znalazł rozwiązanie

Spółka przeczekała, aż przedawnią się jej rozliczenia podatkowe za 2008 r. i dopiero wtedy złożyła wniosek o wydanie interpretacji podatkowej. Spytała, jak powinna rozliczyć się z dodatkowego wynagrodzenia. Chodziło jej o to, aby fiskus odpowiedział, do którego roku podatkowego powinna zostać przyporządkowana ta kwota.
Spółka stała na stanowisku, że powinna to być data wykonania usług, a więc rok 2008. Chodziło jej więc o to, by organ potwierdził, że rozliczenia za ten rok już się przedawniły i że nie musi korygować rozliczeń za 2008 r. ani płacić podatku dochodowego od dodatkowego wynagrodzenia.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach była jednak niekorzystna dla spółki. Fiskus stwierdził, że skoro dodatkowe wynagrodzenie nie zostało do tej pory opodatkowane, a zobowiązania za cały okres realizacji projektu (2006–2008) już się przedawniły i nie ma możliwości skorygowania przychodów za te lata, to spółka powinna rozpoznać przychód w dacie otrzymania zasądzonego wynagrodzenia, a więc w grudniu 2013 r.

Jak memoriał to memoriał

Spółka wygrała w sądach obu instancji. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach orzekł, że choć spółka nie dopełniła ciążącego na niej obowiązku i nie skorygowała rozliczeń przed upływem okresu przedawnienia, to niedopuszczalne jest przyjęcie, że w związku z wyrokiem sądu powszechnego doszło do odnowienia obowiązku podatkowego.
Korzystnie dla spółki orzekł też NSA. Sąd kasacyjny również nie miał żadnych wątpliwości, że dodatkowe wynagrodzenie jest przychodem z działalności gospodarczej, który rozlicza się na zasadzie memoriałowej.
– Tym samym powinien on zostać ujęty w rozliczeniu za okres, w którym doszło do wykonania usługi – wyjaśnił sędzia Krzysztof Winiarski, wskazując na art. 12 ust. 3 ustawy o CIT.
Podkreślił, że sąd zdaje sobie sprawę z tego, iż spółka celowo przeczekała do okresu przedawnienia zobowiązania za tamten okres. – Tym niemniej nie można zmienić sposobu rozliczenia dodatkowego wynagrodzenia ze względu na przedawnienie – wyjaśnił sędzia Winiarski.

orzecznictwo

Wyrok NSA z 27 lutego 2019 r., sygn. akt II FSK 598/17. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia