Jednostki ochotniczej straży pożarnej, wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, sporządzają sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej, niestrukturyzowanej i przekazują je do właściwego urzędu skarbowego – potwierdziło biuro prasowe Krajowej Administracji Skarbowej w odpowiedzi na pytanie DGP.
Wątpliwości w tej sprawie powstały po wejściu w życie 1 października 2018 r. nowelizacji ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.). Wprowadziła ona obowiązek sporządzania sprawozdań elektronicznie i podpisywania profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. Część podmiotów jest też zobowiązanych do tworzenia dokumentów w strukturze logicznej.
Zmieniły się również zasady przesyłania sprawozdań do urzędów skarbowych. Nie muszą już tego robić przedsiębiorcy wpisani do KRS. Wystarczy, że złożą sprawozdanie do KRS, a ten prześle je fiskusowi.
Wiele wątpliwości dotyczących składania sprawozdań finansowych za 2018 r. mają jednostki ochotniczych straży pożarnych (OSP). Nie wiedzą bowiem, czy muszą sporządzać e-sprawozdania według struktur logicznych oraz komu i w jakiej formie je przesłać.
Pytania te przekazaliśmy do Krajowej Administracji Skarbowej. W odpowiedzi biuro prasowe KAS poinformowało, że OSP podlegają ustawie o rachunkowości i dlatego każde sprawozdanie po 30 września 2018 r. musi być sporządzone przez nie elektronicznie i tak też podpisane.
Biuro KAS przypomniało też, że OSP jako stowarzyszenia podlegają wpisowi do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego.
Inaczej jest jednak, jeżeli ochotnicza straż pożarna prowadzi działalność, którą można zakwalifikować jako gospodarczą w rozumieniu art. 3 prawa przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.). Wówczas OSP jest traktowana jako przedsiębiorca i przez to musi być w innym rejestrze KRS – rejestrze przedsiębiorców (art. 36 pkt 13 ustawy o KRS).
To przesądza, w jakiej formie sprawozdanie musi być sporządzone. W strukturach logicznych udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej MF muszą być tworzone sprawozdania OSP prowadzących działalność gospodarczą. Zgodnie bowiem z art. 45 ust. 1g ustawy o rachunkowości obowiązek taki dotyczy jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS.
Natomiast OSP wpisane do rejestru stowarzyszeń (czyli nieprowadzące działalności gospodarczej) nie muszą sporządzać sprawozdań w strukturze logicznej – wyjaśniło biuro prasowe KAS.
Odpowiedziało też na pytania dotyczące składania sprawozdań. OSP, wpisana do rejestru przedsiębiorców, powinna złożyć je do eKRS.
Natomiast sprawozdania pozostałych OSP (wpisanych do rejestru stowarzyszeń) składa się do urzędu skarbowego. Obowiązek ten wynika z art. 27 ust. 2 ustawy o CIT. Zgodnie z nim podatnicy (z wyłączeniem podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS), którzy muszą sporządzać sprawozdania finansowe, przekazują je do urzędu skarbowego wraz ze sprawozdaniem z badania przez rewidenta, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia.
– Tak więc jednostki OSP wpisane do rejestru stowarzyszeń sporządzają sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej, niestrukturyzowanej i przekazują je do właściwego urzędu skarbowego – podsumowuje biuro KAS.
Jeżeli stowarzyszenie działa jak przedsiębiorca, to składa sprawozdanie do Krajowego Rejestru Sądowego, a nie do urzędu skarbowego