Elektronizacja rozliczeń księgowych to dobry krok. Jednak wraz z wprowadzeniem nowych wymogów pojawiło się wiele problemów z tworzeniem, podpisywaniem i składaniem sprawozdań finansowych.
Jest to związane z wprowadzonymi w zeszłym roku zmianami, które dotyczą Krajowego Rejestru Sądowego i składania do niego rocznych raportów. Pierwsze nowości zaczęły obowiązywać 15 marca 2018 r. i miały zastosowane głownie do raportów rocznych za 2017 r., ale prawdziwa rewolucja dotyczy sprawozdań, które są sporządzane za 2018 r. Większość firm będzie więc musiała się zmierzyć z nowymi wymaganiami już w pierwszym kwartale 2019 r. Od 1 października 2018 r. sprawo zdania finansowe można bowiem tworzyć wyłącznie elektronicznie i to w strukturze logicznej określonej przez ministra finansów, opublikowanej na stronie internetowej resortu. Muszą być one także podpisane elektronicznie. Do wyboru jest podpis kwalifikowany lub profil zaufany ePUAP. Wynika to z art. 45 ust. 1f i 1g ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.). Zmianę zasad tworzenia i podpisywania sprawozdań finansowych wprowadziła nowelizacja z 26 stycznia 2018 r. ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 398).
W związku z elektronizacją sprawozdań od 1 października 2018 r. wprowadzono też zmiany do ustawy z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. poz. 1089 ze zm.). Zgodnie z jej art. 86 ust. 1 audytorzy muszą sporządzać sprawozdania z badania w formie elektronicznej oraz podpisywać je kwalifikowanym podpisem. Dotyczy to usług wykonywanych dla podmiotów wpisanych do KRS (więcej na temat współpracy z audytorem – patrz opinia Barbary Misterskiej-Dragan).