Organ interpretacyjny nie może odmówić odpowiedzi na pytanie dotyczące pomocy publicznej przyznanej na podstawie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych – orzekł NSA.
Chodziło o art. 12a i 12c ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1010 ze zm.). Przepisy te zobowiązują przedsiębiorców korzystających z pomocy publicznej do przechowywania ksiąg podatkowych i związanych z nimi dokumentów, aż upłynie okres przedawnienia roszczeń związanych ze zwrotem takiej pomocy. Wskazują przy tym, że roszczenia te przedawniają się po 10 latach.
Spółka chciała wiedzieć, czy ten 10-letni okres należy liczyć odrębnie dla dokumentacji podatkowej za każdy kolejny rok.
Dyrektor izby skarbowej odmówił jej jednak odpowiedzi. Stwierdził, że może udzielać interpretacji wyłącznie w sprawach prawa podatkowego. Wyjaśnił, że rozumie się przez to przepisy ustaw dotyczących podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych (art. 14b par. 1 w zw. z art. 3 pkt 1 i 2 ordynacji podatkowej).
Natomiast ustawa o specjalnych strefach nie jest podatkowa – stwierdził, uznając, że pytanie wykracza poza jego kompetencje.
Na potwierdzenie przywołał wyrok NSA z 17 kwietnia 2018 r. (sygn. akt II FSK 875/16). Wynikało z niego, że fiskus słusznie odmówił wydania interpretacji w sprawie likwidacji środków trwałych, których wartość została zaliczona do wydatków inwestycyjnych przed upływem 5 lat od wprowadzenia do ewidencji.
Sądy obu instancji nie zgodziły się z dyrektorem izby.
– Naczelny Sąd Administracyjny wielokrotnie orzekał, że pod pojęciem prawa podatkowego należy rozumieć wszelkie normy prawne, które mają wpływ na opodatkowanie – tłumaczył sędzia NSA Cezary Koziński.
Wyjaśnił, że przepisów prawa podatkowego nie można ograniczać wyłącznie do ustaw, które w swoim tytule zawierają takie pojęcie.
– Co prawda ustawa o SSE nie może być traktowana jako podatkowa, ale zawiera ona rozdział III zatytułowany „Zarządzanie strefą i zwolnienia podatkowe”. W związku z tym znajdują się w niej przepisy podatkowe regulujące możliwość zwolnienia dochodów z działalności strefowej – powiedział sędzia Koziński. Dodał, że wyrok NSA, na który powołała się pełnomocniczka organu, nie dotyczył ustawy o SSE, tylko rozporządzenia strefowego.

Orzecznictwo

Wyroki NSA z 10 stycznia 2019 r., sygn. akt II FSK 150/17, II FSK 196/17.