Orzeczenia komisji lekarskich MON i MSWiA, a także organów orzeczniczych KRUS nie są wystarczające do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej – wyjaśnił dyrektor KIS w interpretacji.
Wskazał, że trzeba mieć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.
Interpretacja dotyczyła byłej policjantki, która chciała skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej w związku z używaniem samochodu osobowego do potrzeb związanych ze swoją niepełnosprawnością. Wyjaśniła fiskusowi, że ma orzeczenie Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej MSWiA o całkowitej niezdolności do służby w policji, zaliczające ją do III grupy inwalidzkiej w związku ze służbą i przyznające rentę.
Dla celów ulgi rehabilitacyjnej trzeba mieć orzeczenie wydane przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełno sprawności
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że nie wystarczy to do skorzystania z ulgi w PIT. Wskazał, że obowiązują dwa rodzaje orzecznictwa dotyczące niepełnosprawności. Pierwszy – do celów rentowych – prowadzą lekarze orzecznicy ZUS oraz komisje lekarskie ZUS. Szczególnymi grupami są tu rolnicy i ich rodziny (podlegają oni lekarzom rzeczoznawcom i komisjom lekarskim KRUS), a także służby mundurowe (policjanci, żołnierze, celnicy i ich rodziny – podlegają komisjom lekarskim MON lub MSWiA).
Drugi rodzaj orzecznictwa służy do celów pozarentowych. Prowadzą go powiatowe lub miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.
Dyrektor KIS podkreślił, że orzeczenia komisji lekarskich podległych MON i MSWiA oraz organów orzeczniczych KRUS wydane po 1 stycznia 1998 r. nie są podstawą do uznania danej osoby za niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 511). Takie osoby, jeśli chcą być traktowane jako niepełnosprawne, muszą wystąpić z wnioskiem do powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności o ustalenie jej stopnia. Dotyczy to również orzeczeń stanowiących kontynuację orzeczeń wydanych przed tą datą.
Fiskus wskazał też, że zgodnie z ustawą z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy (Dz.U. z 2018 r., poz. 132 z późn. zm.), ustalane są trzy grupy inwalidztwa mundurowych: grupa I – obejmuje całkowicie niezdolnych do pracy, grupa II – częściowo niezdolnych, a grupa III –zdolnych do pracy (poza służbą). Inwalidom zaliczonym do jednej z tych grup przyznaje się rentę inwalidzką.
– Z ulgi rehabilitacyjnej nie mogą korzystać osoby, które mimo otrzymywania renty są zdolne do pracy poza służbą, tj. zaliczone do III grupy inwalidztwa. Nie traktuje się ich jako osoby niepełnosprawne – podkreślił dyrektor KIS. Osoby legitymujące się takim orzeczeniem mogą natomiast wystąpić z wnioskiem o ustalenie stopnia niepełnosprawności do powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 19 grudnia 2018 r., nr 0113-KDIPT2-2. 4011.524.2018.2.SŻ.