Kto przesłał już PIT-8C i PIT-11 za mijający rok, mógł to zrobić na papierze, według dotychczasowych wzorów. Obowiązek elektronicznej wysyłki wejdzie w życie dopiero od Nowego Roku.
Potwierdziło to Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP. Odpowiedź wydaje się oczywista w świetle rozporządzenie ministra finansów z 22 listopada 2018 r. (Dz.U. poz. 2237). Niestety, oprócz tego przepisu są jeszcze inne, z których można by wnioskować inaczej. Stąd pytania czytelników kierowane do naszej redakcji.
W rozporządzeniu z 22 listopada 2018 r. minister określił wzory oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie PIT. Zasadniczo wchodzi ono w życie dopiero 1 stycznia 2019 r., ale – jak wynika z par. 2 ust. 1 – nowe wzory stosuje się już do przychodów i dochodów uzyskanych w 2018 r.
Wyjątkiem są sytuacje, gdy formularze zostały przesłane przed 1 stycznia 2019 r. Tu obowiązują jeszcze stare wzory – mówi o tym par. 2 ust. 2 rozporządzenia.

W jakiej wersji

Czytelnicy pytają nas, czy w takiej sytuacji będą musieli w 2019 r. ponowić wysyłkę i przekazać te same formularze nie tylko o zmienionej treści, ale i w wersji online.
Obowiązek elektronicznej wysyłki PIT-11 i PIT-8C do urzędu skarbowego wprowadza art. 45ba ordynacji podatkowej. Wynika to z nowelizacji uchwalonej przez Sejm 4 października 2018 r. (Dz.U. poz. 2126). Co więcej, ta sama nowelizacja zakłada, że zmieniony przepis będzie miał zastosowanie już do dochodów uzyskanych w 2018 r.
Czy zatem – jak pytają czytelnicy – płatnik, który wysłał już informacje PIT-8C i PIT-11 na papierze, będzie musiał ponowić wysyłkę i przekazać te same formularze w wersji elektronicznej?

Co wykazać

Powstały też wątpliwości co do treści obu formularzy. Jak już informowaliśmy, zakres przekazywanych w nich danych się zmienił. W PIT-11 trzeba będzie uwzględnić – i to już w informacji za 2018 r. – także przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT (w tym np. z tytułu podlegających opodatkowaniu prezentów i świadczeń od kontrahentów).
Dotychczas przychody te były wykazywane na formularzu PIT-8C. Teraz treść tej informacji została ograniczona wyłącznie do niektórych dochodów kapitałowych. Zmiany te wynikają ze wspomnianego rozporządzenia z 22 listopada 2018 r. (Dz.U. poz. 2237).
Znów zatem pojawia się pytanie o płatników, którzy PIT-8C i PIT-11 przesłali już do urzędu skarbowego w 2018 r., a więc w wersji dotychczas obowiązującej.

MF wyjaśnia

W odpowiedzi na pytanie DGP Ministerstwo Finansów podkreśliło, że choć nowe zasady składania deklaracji i informacji podatkowych będą dotyczyły dochodów uzyskanych w 2018 r., to wejdą w życie dopiero 1 stycznia 2019 r. Zatem nowe regulacje w tym zakresie będą miały zastosowanie do deklaracji i informacji składanych od 1 stycznia 2019 r. – tłumaczy resort. Dodatkowo wskazuje na wspomniany już par. 2 ust. 2 rozporządzenia z 22 listopada 2018 r.
„Zatem złożony do końca 2018 r. formularz PIT-11 (wersja 23) – tj. formularz w wersji obowiązującej przed 1 stycznia 2019 r. – zostanie przyjęty przez administrację skarbową” – zapewnia MF.
Potwierdza także, że choć formularze są składane za rok podatkowy (a 2018 r. jeszcze się nie skończył), to przepisy ustawy o PIT nie stoją na przeszkodzie, aby płatnicy, którzy sporządzili już roczne podsumowania, złożyli je na zasadach i w wersji obowiązującej przed 1 stycznia 2019 r.
Przypomnijmy, że od Nowego Roku formularze PIT-11 i PIT-8C, składane już wyłącznie w wersji elektronicznej, trzeba będzie przesłać do urzędu skarbowego do końca stycznia. Natomiast podatnicy mogą je otrzymać – tak jak dotychczas – do końca lutego.
Przyspieszony termin wysyłki tych informacji fiskusowi jest związany z nową usługą Twój e-PIT. Krajowa Administracja Skarbowa chce już do połowy lutego 2019 r. sama wypełnić podatnikom zeznania roczne: PIT-37 i PIT-38. Od 15 lutego będą one dostępne na portalu podatkowym MF. Podatnicy będą mieli czas do końca kwietnia na ich zaakceptowanie, poprawienie, uzupełnienie lub pozostawienie bez zmian (co będzie równoznaczne z rozliczeniem się z fiskusem za 2018 r.).