Resort finansów nie planuje rozszerzać zwolnienia z VAT dla usług opiekuńczych nad osobami w podeszłym wieku – poinformował wiceminister finansów Filip Świtała w odpowiedzi na interpelację poselską.
Chodziło o art. 43 ust. 1 pkt 23 ustawy o VAT. Zwolnienie określone w tym przepisie obejmuje wyłącznie usługi świadczone w miejscu zamieszkania beneficjentów. Zdaniem wiceministra nie ma konieczności rozszerzania tej regulacji na usługi świadczone poza miejscem zamieszkania podopiecznych. Taką preferencję można bowiem wywieść z art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy o VAT. Przepis ten zwalnia z podatku usługi pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej oraz usługi określone w przepisach o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a także dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związanych, na rzecz beneficjenta tej pomocy. Dotyczy to usług wykonywanych przez ściśle określone podmioty, tj.:
– Należy zatem uznać, że usługi opiekuńcze, w tym również świadczone poza miejscem zamieszkania beneficjentów, są zasadniczo objęte zwolnieniem – podsumował Filip Świtała.