W jednostce budżetowej komisja powołana przez kierownika dokonała przeglądu składników majątkowych będących na wyposażeniu, zarówno stanowiących środki trwałe, jak i pozostałe środki trwałe, pod kątem ich przydatności oraz stopnia zużycia. W wyniku przeglądu podjęto decyzję o likwidacji niektórych składników majątkowych wskazanych przez komisję, w tym ujętych w ewidencji jako:
a) pozostałe środki trwałe podlegające jednorazowemu umorzeniu,
b) środki trwałe całkowicie umorzone,
c) środki trwałe częściowo umorzone.
W jaki sposób należy dokonać zapisów księgowych związanych z likwidacją w księgach rachunkowych jednostki?
ikona lupy />
DGP
Zapisy w księgach rachunkowych jednostki dotyczące likwidacji składników majątkowych powinny przebiegać w sposób zaprezentowany na schemacie zgodnie z poniższymi objaśnieniami.
1. Postawienie w stan likwidacji składnika majątkowego zaliczonego do pozostałych środków trwałych
 • Wn konto 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych”
 • Ma konto 013 „Pozostałe środki trwałe”
oraz równolegle ujęcie w ewidencji pozabilansowej
 • Wn konto 095 [tu i dalej przykładowy numer konta pozabilansowego] „Środki trwałe, pozostałe środki trwałe w likwidacji”
2. Postawienie w stan likwidacji składnika majątkowego zaliczonego do środków trwałych – całkowicie umorzonego
 • Wn konto 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”
 • Ma konto 011 „Środki trwałe”
oraz równolegle ujęcie w ewidencji pozabilansowej
 • Wn konto 095 „Środki trwałe, pozostałe środki trwałe w likwidacji”
3. Postawienie w stan likwidacji składnika majątkowego zaliczonego do środków trwałych – częściowo umorzonego
a) część umorzona
 • Wn konto 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”
 • Ma konto 011 „Środki trwałe”
b) część nieumorzona
 • Wn konto 800 „Fundusz jednostki”
 • Ma konto 011 „Środki trwałe”
oraz równolegle ujęcie w ewidencji pozabilansowej
 • Wn konto 095 „Środki trwałe, pozostałe środki trwałe w likwidacji”
4. Dokonanie fizycznej likwidacji pozostałego środka trwałego lub środka trwałego
a) wariant I
 • Wn konto 095 „Środki trwałe, pozostałe środki trwałe w likwidacji – kwota ze znakiem ujemnym”
b) wariant II
 • Ma konto 095 „Środki trwałe w likwidacji – kwota ze znakiem dodatnim”
 • w zależności od możliwości stosowanego w jednostce oprogramowania finansowo-księgowego. 
SCHEMAT

Ewidencja księgowa operacji dotyczących likwidacji składników majątkowych


Podstawa prawna
Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.).
Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych, mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 1911).