Planujemy dokonać wymiany aut służbowych na nowe. Słyszałem, że w tym zakresie były duże zmiany. Jak wpływają one na zapisy ewidencyjne?
Tak, ustawa z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła wiele zmian związanych z podatkowym rozliczaniem samochodów osobowych. Wymuszają one też zmiany w sposobie księgowania kosztów dotyczących tych aut. Zapisy w księgach rachunkowych są przecież źródłem informacji do rozliczeń podatkowych.
Po pierwsze, dodano art. 23 ust. 1 pkt 46a ustawy o PIT i zmieniono art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o CIT. Teraz 25 proc. poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania samochodu osobowego na potrzeby prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej nie będzie stanowić kosztów uzyskania przychodów – jeżeli samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika. Ograniczenie to nie dotyczy aut pracowników używanych na potrzeby działalności pracodawcy, jest też odrębne ograniczenie dla aut przedsiębiorców. Wprowadzenie tego limitu powoduje, iż w księgach rachunkowych należy wyodrębnić konta analityczne, na których będą ujmowane koszty uznawane jako podatkowe i te niepodatkowe.
Przypomnieć trzeba, że zgodnie z art. 23 ust. 5a ustawy o PIT i art. 16 ust. 5a ustawy o CIT poniesione wydatki, które podlegają limitowaniu w związku z samochodami osobowymi, obejmują także podatek od towarów i usług, który zgodnie z przepisami o VAT nie stanowi podatku naliczonego, oraz naliczony VAT, w tej części, w jakiej zgodnie z przepisami o VAT podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług. [przykłady 1 i 2]

przykład 1

Limitowane koszty
Spółka ABC ma auto wprowadzone do ewidencji środków trwałych, ale niezgłoszone na druku VAT-26 do US. Dotychczas odliczano od wydatków związanych z tym autem 50 proc. VAT. Od 2019 r. będą dodatkowo limitowane koszty uzyskania przychodu – tylko 75 proc. kwoty netto powiększonej o VAT niepodlegający odliczeniu będzie KUP.
Rozliczenie faktury za paliwo na kwotę 246 zł brutto będzie przebiegało następująco (porównanie ustalenia kosztów w 2018 i 2019 r.):
ikona lupy />
Dziennik Gazeta Prawna
Wariant I
Jeśli spółka ujmuje zapasy w cenach zakupu, to koszty w 2019 r. będą zaksięgowane jak poniżej.
1. Ujęcie faktury i odliczenie VAT:
 • Wn Rozliczenie zakupu 223 zł,
 • Wn VAT naliczony 23 zł,
 • Ma Rozrachunki z dostawcami 246 zł,
2. Ujęcie kosztu:
 • Wn Zużycie materiałów paliw i energii stanowiące KUP 150 zł,
 • Wn Zużycie materiałów paliw i energii niestanowiące KUP 50 zł,
 • Wn Podatki i opłaty – VAT niepodlegający odliczeniu KUP 17,25 zł,
 • Wn Podatki i opłaty – VAT niepodlegający odliczeniu KUP 5,75 zł,
 • Ma Rozliczenie zakupu 223 zł.
Jak widać, w przypadku stosowania cen zakupu konieczny jest podział każdej kategorii kosztów na stanowiące i niestanowiące kosztów uzyskania przychodów. Niezbędne jest też dokładne dzielenie kwot zużytego paliwa (netto) i VAT niepodlegającego odliczeniu.
Wariant II
Gdyby spółka do ujmowania zapasów stosowała ceny nabycia, ujęcie byłoby nieco prostsze.
1. Ujęcie faktury i odliczenie VAT
 • Wn Rozliczenie zakupu 223 zł,
 • Wn VAT naliczony 23zł,
 • Ma Rozrachunki z dostawcami 246 zł,
2. Ujęcie kosztu
 • Wn Zużycie materiałów paliw i energii stanowiące KUP 167,25 zł,
 • Wn Zużycie materiałów paliw i energii niestanowiące KUP 55,75zł,
 • Ma Rozliczenie zakupu 223 zł.

przykład 2

Bez dodatkowej analityki
Podatnik ma auto wprowadzone do ewidencji środków trwałych. Jest ono także zgłoszone na druku VAT-26 do US. Podatnik ma prawo zaliczać do kosztów podatkowych wszystkie koszty związane z eksploatacją auta. Nie ma tu potrzeby wprowadzania żadnych dodatkowych kont analitycznych. Podatnik, który poniósł koszty paliwa, np. w wysokości 246 zł ujmie je jak obok.
1. Ujęcie faktury i odliczenie VAT:
 • Wn Rozliczenie zakupu 200 zł,
 • Wn VAT naliczony 46 zł,
 • Ma Rozrachunki z dostawcami 246 zł.
2. Ujęcie kosztu:
 • Wn Zużycie materiałów paliw i energii 200 zł,
 • Ma Rozliczenie zakupu 200 zł.
Ograniczeniu od 2019 r. podlegały będą też składki na ubezpieczenie samochodu osobowego. Będą one kosztem w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia. W przypadku auta osobowego będącego pojazdem elektrycznym w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 317) kwota limitu, o którym mowa w ust. 1 pkt 49a, wynosi 225 000 zł. To ograniczenie nie wymaga wprowadzania zmian, dotychczas bowiem obowiązywał limit 20 000 euro.
Zmiany w księgach powinny dotyczyć też samochodów osobowych używanych na podstawie umów leasingu, najmu, dzierżawy. Dodano art. 23 ust. 1 pkt 47a ustawy o PIT i art. 16 ust. 1 pkt 49a ustawy o CIT wskazujący, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów dotyczących samochodu osobowego opłat wynikających z umowy leasingu, o której mowa w art. 23a pkt 1, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, z wyjątkiem opłat z tytułu składek na ubezpieczenie samochodu osobowego, w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy. W przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych kwota limitu, o którym mowa w ust. 1 pkt 49a, wynosi 225 000 zł.
Ograniczenie to ma zastosowanie do samochodów w sytuacji, gdy umowy leasingu zawarto lub zmieniono po 1 stycznia 2019 r. W przypadku gdy umowa leasingu została zawarta lub zmieniona po 1 stycznia 2019 r., limitowaniu będą podlegały zarówno rata, jak i VAT niepodlegający odliczeniu. W każdym przypadku odrębnemu limitowaniu będą podlegały koszty eksploatacji (opisano je wyżej). [przykład 3]

przykład 3

Umowa leasingu
Podatnik 2 stycznia 2019 r. zawarł umowę leasingu auta o wartości 180 000 zł razem z VAT niepodlegającym odliczeniu – podatnik nie wykorzystuje auta wyłącznie do działalności gospodarczej.
Opłata wstępna to netto 18 000 zł, a rata miesięczna 1500 zł.
Należy najpierw ustalić proporcję 150 000 : 180 000 = 0,8333. Za pomocą tej proporcji będą dzielone koszty na podatkowe i niepodatkowe w odniesieniu do opłat za leasing.
Kwota brutto opłaty wstępnej 22 140
Kwota netto opłaty wstępnej 18 000
VAT podlegający odliczeniu (50 proc.) 2070
VAT w koszty 2070
Razem koszty rachunkowe 20 070
Udział 83 proc.
Koszty podatkowe ‒ leasing i VAT 16 658,10
Koszty niestanowiące KUP ‒ leasing i VAT 3411,90
Ujęcie opłaty wstępnej w księgach będzie jak poniżej.
1. Faktura za opłatę wstępną i odliczenie 50 proc. VAT
 • Wn Rozliczenie zakupu 20 070 zł,
 • Wn VAT naliczony 2070 zł (50 proc. z 4140 zł),
 • Ma Rozrachunki z dostawcami 22 140 zł.
2. Zarachowanie kosztów
 • Wn Usługi obce – leasing stanowiący koszty uzyskania przychodu 14 940 zł,
 • Wn Usługi obce – leasing niestanowiący kosztów uzyskania przychodu 3060 zł,
 • Wn VAT niepodlegający odliczeniu stanowiący koszty uzyskania przychodu 1718,10 zł,
 • Wn VAT niepodlegający odliczeniu niestanowiący kosztów uzyskania przychodu 351,90 zł,
 • Ma Rozliczenie zakupu 20 070,00 zł.
Następnie każda rata 1500 zł miesięcznie netto też będzie podlegała podobnemu podziałowi.
Kwota brutto raty leasingowej 1845
Kwota netto raty leasingowej 1500
VAT podlegający odliczeniu (50 proc.) 172,5
VAT w koszty 172,5
Razem koszty rachunkowe 1672,5
Udział 83 proc.
Koszty podatkowe 1388,17
Koszty niestanowiące KUP 284,33
Ujęcie raty w księgach będzie następujące:
1. Faktura za ratę miesięczną i odliczenie 50 proc. VAT:
 • Wn Rozliczenie zakupu 1672,50 zł,
 • Wn VAT naliczony 172,50 zł (50 proc. z 345 zł),
 • Ma Rozrachunki z dostawcami 1845 zł.
2. Zarachowanie kosztów:
 • Wn Usługi obce – leasing stanowiący koszty uzyskania przychodu 1245 zł,
 • Wn Usługi obce – leasing niestanowiący kosztów uzyskania przychodu 255 zł,
 • Wn VAT niepodlegający odliczeniu stanowiący koszty uzyskania przychodu 143,17 zł,
 • Wn VAT niepodlegający odliczeniu niestanowiący kosztów uzyskania przychodu 29,33 zł,
 • Ma Rozliczenie zakupu 1672,5 zł.
W sytuacji gdyby w jednostce przyjęto zasadę, że VAT niepodlegający odliczeniu jest ujmowany łącznie z kosztem usługi (cena nabycia), ewidencja byłaby prostsza.
Ujęcie raty w księgach będzie następujące:
1. Faktura za ratę miesięczną i odliczenie 50 proc. VAT:
 • Wn Rozliczenie zakupu 1672,50 zł,
 • Wn VAT naliczony 172,50 zł (50 proc. z 345 zł),
 • Ma Rozrachunki z dostawcami 1845 zł,
2. Zarachowanie kosztów:
 • Wn Usługi obce – leasing stanowiący koszty uzyskania przychodu 1388,17 zł,
 • Wn Usługi obce – leasing niestanowiący kosztów uzyskania przychodu 284,33 zł,
 • Ma Rozliczenie zakupu 1672,5 zł.
Podstawa prawna
Art. 4 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r poz. 395 ze zm.).
Ustawa z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2159).
Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1036).
Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1509).