Przeznaczenie sprowadzanego zza granicy oleju napędowego ma istotne znaczenie dla rozliczania VAT. Jeśli paliwo służy do produkcji chemicznej, nie trzeba płacić VAT w ciągu 5 dni – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
To precedensowy wyrok. Sprawa dotyczyła spółki prowadzącej skład podatkowy. Sprowadza ona z zagranicy surowce, z których wytwarza wyroby chemiczne i sprzedaje je kontrahentom zagranicznym. Wśród surowców jest m.in. olej napędowy (kod CN 2710 19 43) w całości zużywany do produkcji (nie podlega obrotowi krajowemu). Spółka nie ma koncesji stosowanych w obrocie paliwami, bo w jej działalności nie są one wymagane. Spór dotyczył tego, czy powinna stosować przepisy pakietu paliwowego, a więc wpłacać VAT w ciągu 5 dni od sprowadzenia oleju

Firma: wystarczy wpis

Spółka uważała, że nie ma takiego obowiązku, bo nie występuje w roli podatnika VAT od nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw silnikowych. Nie spełnia bowiem przesłanek z art. 103 ust. 5a ustawy o VAT. Przepis ten ma zastosowanie w przypadku:
  • dokonania wewnątrzwspólnotowego nabycia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1114),
  • nabycia paliw silnikowych w rozumieniu art. 86 ust. 2 ustawy, wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,
  • których wytwarzanie lub którymi obrót wymaga uzyskania koncesji zgodnie ze stosownymi przepisami.
Przesłanki te muszą być spełnione łącznie.
Spółka dodatkowo powołała się na opinię, którą uzyskała z Urzędu Regulacji Energetyki. Wynika z niej, że do przywozu paliw ciekłych, które posłużą do wytworzenia innych wyrobów, wymagane jest jedynie wpisanie się do rejestru podmiotów przywożących, natomiast nie jest potrzebna koncesja.
Wskazała też, że zgodnie z ustawą akcyzową paliwo silnikowe to wyrób energetyczny przeznaczony do użycia, oferowania na sprzedaż lub używany do napędu silników spalinowych. Cel nabycia trzeba oceniać w momencie wewnątrzwspólnotowego nabycia wyrobu. Skoro więc spółka sprowadza paliwo do celów innych niż napęd silników spalinowych, nie powstanie obowiązek podatkowy w VAT.

Fiskus: potrzebna koncesja

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej był innego zdania. Uważał, że wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, paliwami ciekłymi wymaga uzyskania koncesji. Co więcej, sprowadzany przez spółkę olej napędowy jest paliwem silnikowym wymienionym w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym i w związku z jego nabyciem musi ona obliczać i odprowadzać VAT (jest jednocześnie płatnikiem). Podatek trzeba zapłacić w terminie 5 dni od przywozu do kraju, co wynika z art. 103 ust. 5a pkt 2 ustawy o VAT.
Zdaniem fiskusa powstanie takiego obowiązku u podatnika prowadzącego skład podatkowy zależy jedynie od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, których wytwarzanie lub którymi obrót wymaga uzyskania koncesji zgodnie z prawem energetycznym. Zdaniem organu podatkowego przeznaczenie oleju nie ma więc znaczenia.

Podatnik ma rację

Sądy administracyjne obu instancji nie zgodziły się z organem. Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach działalność skarżącej nie polega na obrocie olejem napędowym wymagającym uzyskania koncesji w rozumieniu przepisów prawa energetycznego. Już tylko z tego powodu spółka nie ma obowiązku płacenia VAT w ciągu 5 dni od wprowadzenia paliwa do składu podatkowego (zgodnie z art. 103 ust. 5a ustawy o VAT).
Potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny. Sędzia Maja Chodacka zwróciła dodatkowo uwagę, że istotne jest również to, w jakim celu spółka nabywa paliwa. Skoro sprowadzany wyrób nie jest przeznaczony do użycia, oferowany na sprzedaż ani też nie jest zużywany do napędu silników spalinowych, to nie ma zastosowania pakiet paliwowy. Spółka nie musi więc płacić VAT w ciągu 5 dni od sprowadzenia paliwa do składu podatkowego.

Będą zmiany

Resort finansów przygotował już jednak projekt zmian w przepisach o VAT, który rozszerza obowiązek stosowania pakietu paliwowego na wszelkie paliwa ciekłe, a nie tylko silnikowe. Nie będzie miało znaczenia ich przeznaczenie. Projekt czeka na przyjęcie przez Stały Komitet Rady Ministrów, a następnie rząd.
Wyrok NSA z 16 listopada 2018 r., sygn. akt I FSK 357/18.