Polska firma, która bierze w komis towar od kontrahenta z innego państwa unijnego, musi rozliczać VAT już w chwili otrzymania towaru – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Przeciwne stanowisko zaprezentował Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 12 grudnia 2017 r. (sygn. akt I FSK 350/16). Sąd orzekł wtedy, że przy komisie wewnątrzwspólnotowym obowiązek podatkowy powstanie u komisanta dopiero w chwili, gdy sprzeda on towary. W przeciwnym wypadku komisant sam musiałby sfinansować kwotę VAT, nie mając pewności, czy faktycznie uda mu się sprzedać towary i po jakiej cenie. To mogłoby powodować trudności przy późniejszym odliczaniu podatku przy finalnej sprzedaży towarów – podkreślił NSA.
Tego samego zdania był przedsiębiorca wnioskujący o interpretację. Zwrócił uwagę na art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, zgodnie z którym wewnątrzwspólnotowym nabyciem jest nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium innego państwa członkowskiego.
Najważniejszym elementem WNT jest więc nabycie prawa do rozporządzenia towarem jak właściciel, co w tym wypadku nie nastąpi – podkreślił przedsiębiorca. Tłumaczył, że będzie jedynie eksponować towary w swoim sklepie, nie będzie miał wobec nich żadnych innych uprawnień. Uważał, że prawo do rozporządzenia towarem jak właściciel zyska dopiero z chwilą jego ostatecznej sprzedaży i dopiero wtedy powinien rozliczyć VAT. A ewentualną fakturę, którą otrzymałaby od unijnego komitenta przed finalną sprzedażą towaru, powinien odrzucić jako wystawioną przedwcześnie i nie dającą prawa do odliczenia VAT.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uważał inaczej. Zwrócił uwagę na art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, zgodnie z którym dostawą towarów jest także „wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej”. Zasadniczo natomiast dostawa towarów oznacza przeniesienie prawa do rozporządzania rzeczą jak właściciel. Chodzi więc o praktyczną kontrolę nad towarem – podkreślił dyrektor KIS.
Uznał zatem, że samo już wzięcie towaru w komis skutkuje wewnątrzwspólnotowym nabyciem. Ewentualna faktura wystawiona przez unijnego komitenta przed ostateczną sprzedażą towaru nie będzie więc przedwczesna i da przedsiębiorcy prawo do odliczenia – podsumował dyrektor KIS.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 2 listopada 2018 r., nr 0112-KDIL1-3.4012.539.2018.2.KB