Firmy inwestujące w najem nieruchomości mieszkalnych zapłacą podatek dochodowy w wysokości 8,5 proc. i to dopiero wtedy, gdy wypłacą akcjonariuszom dywidendę.
Rada Ministrów przyjęła wczoraj projekt ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości (z ang. Real Estate Investment Trust, w skrócie REIT). Przepisy w tym zakresie mają obowiązywać już od 2019 r.
Przewidują one preferencje jedynie dla spółek akcyjnych notowanych na giełdzie, których podstawowym przedmiotem działalności będzie najem nieruchomości mieszkalnych położonych w Polsce, w tym za pośrednictwem spółek zależnych.
Wcześniejszy projekt zakładał korzyści podatkowe dla najmu nieruchomości komercyjnych, ale ostatecznie został wycofany.
Reklama

Preferencje podatkowe

Reklama
REIT-y będą zwolnione z podatku aż do momentu, gdy wypłacą swoim akcjonariuszom dywidendę z zysku pochodzącego z najmu. Gdy to się stanie, będą musiały odprowadzić CIT w wysokości 8,5 proc.
Niska stawka CIT sprawia, że spółki nie będą mogły odliczać od przychodów odpisów amortyzacyjnych od wynajmowanych nieruchomości. Z tego względu – jak wyliczyło Stowarzyszenia REIT Polska - efektywna stawka CIT wyniesie 17,5 proc. Pisaliśmy o tym w artykule „REIT-y mogą być nieatrakcyjne” (DGP nr 106/2018).
Zupełnie zwolnione z podatku będą spółki zależne, których zysk będzie trafiał do REIT.
Zyskają też inwestorzy, czyli akcjonariusze spółek rynku wynajmu nieruchomości. Otrzymywane przez nich dywidendy będą zwolnione z opodatkowania, niezależnie od tego, czy akcjonariusz jest podatnikiem CIT czy PIT.

Warunki dla REIT-ów

REIT-ami będą mogły być tylko spółki akcyjne z kapitałem co najmniej 50 mln zł i z siedzibą lub zarządem na terenie Polski. Nie mniej niż 80 proc. ich aktywów będą musiały stanowić nieruchomości mieszkalne oraz udziały lub akcje spółek zależnych.
Natomiast co najmniej 90 proc. przychodów ma pochodzić z najmu nieruchomości mieszkalnych, ich sprzedaży (nie wcześniej niż po roku wynajmowania), z tytułu udziałów w spółkach zależnych lub ze sprzedaży ich udziałów lub akcji. Co więcej, przychody będą musiały być uzyskiwane co najmniej z pięciu nieruchomości (stanowiących jej własność lub własność spółki zależnej). Spółki REIT będą musiały wypłacać w formie dywidend nie mniej niż 90 proc. zysku.
W komunikacie przesłanym po posiedzeniu rządu wyjaśniono, że ustalony poziom wypłaty zysku w formie dywidendy dla akcjonariuszy nie odbiega od modeli przyjętych w innych państwach, w których wprowadzono formułę REIT: Francja (95 proc.), Niemcy (90 proc.), Holandia (100 proc.). Status polskiego REIT będzie wymagał też wpisania takiej spółki przez Komisję Nadzoru Finansowego do rejestru firm inwestujących w najem nieruchomości (zostanie on stworzony).

Spółki zależne

Spółki zależne będą mogły być spółkami akcyjnymi, z ograniczoną odpowiedzialnością lub komandytowo-akcyjnymi. Co najmniej 95 proc. udziału w ich kapitale zakładowym będzie musiało należeć do firmy inwestującej w najem nieruchomości. Spółka zależna nie będzie mogła być wpisana do rejestru firm inwestujących w najem nieruchomości oraz nie będzie mogła mieć akcji ani udziałów w innych spółkach. W jej przypadku co najmniej 90 proc. przychodów mają stanowić przychody z tytułu najmu nieruchomości mieszkalnych stanowiących własność spółki lub z odpłatnego zbycia nieruchomości mieszkalnych, które były przed ich zbyciem wynajmowane przez spółkę co najmniej przez rok.Etap legislacyjny
Projekt ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości – przyjęty przez rząd (UD370).