Dochód z praw własności intelektualnej będzie opodatkowany preferencyjną stawką 5 proc. Nowe rozwiązania mogą zachęcić podatników do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Nie należy zapominać, iż obok IP BOX będzie nadal funkcjonować zyskująca na popularności ulga na badania i rozwój (B+R). W połączeniu z 5-proc. stawką podatku może ona dać polskim przedsiębiorcom wymierne korzyści podatkowe.



Regulacje dotyczące IP Box, które znalazły się w projekcie nowelizacji z 24 sierpnia 2018 r., są w dużej mierze implementacją wytycznych OECD.

Jakie prawa

Kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej (dalej jako „IP”) mają być m.in.: prawo do wynalazku (patent), dodatkowe prawo ochronne na wynalazek, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, prawo z rejestracji topografii układu scalonego, prawo do programu komputerowego. Będą one podlegać ochronie prawnej na podstawie odrębnych przepisów (tj. co do zasady muszą być zarejestrowane) lub być w trakcie procesu uzyskiwania takiej ochrony (np. objęte prawem ze zgłoszenia).
Na plus zasługuje niezawężanie preferencyjnego opodatkowania wyłącznie do praw własności intelektualnej już zarejestrowanych i korzystających z ochrony, ale uwzględnienie też praw, które dopiero są w trakcie procesu uzyskiwania ochrony. Może to bowiem trwać nawet kilka lat.

Jaki dochód

Za dochód z IP uznano:
  • opłaty lub należności wynikające z umowy licencyjnej, która dotyczy IP,
  • dochód ze sprzedaży IP,
  • dochód z IP uwzględniony w cenie sprzedaży produktu lub usługi, oraz
  • dochód z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z IP.
To dobrze, że za dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uznano także dochód z IP uwzględniony w cenie sprzedaży produktu i usługi. Pozwoli to korzystać z nowej preferencji przedsiębiorcom realizującym standardową sprzedaż towarów i usług (jeśli zawierają one w sobie wytworzone przez nich IP), a nie wyłącznie podatnikom specjalizującym się w sprzedaży lub udostępnianiu IP.
Wyzwaniem dla podatników będzie wyodrębnienie dochodu z IP z ceny produktu i usługi. Niezbędne będzie dobranie właściwego klucza alokacji. Dochód, do którego znajdzie zastosowanie stawka 5 proc., będzie obliczany przez pomnożenie dochodu z IP przez wskaźnik zaczerpnięty z wytycznych OECD.

Co w kosztach

Pozytywnie należy też ocenić szerokie uwzględnienie kosztów poniesionych przez podatnika na prowadzoną bezpośrednio przez niego działalność badawczo-rozwojową. Dobrze, że ustawodawca nie zastosował tu odesłania do kosztów kwalifikowanych w rozumieniu przepisów o uldze B+R (w kosztach B+R nie można uwzględniać np. wynagrodzenia osób współpracujących z podatnikiem na zasadach B2B).
Pod rozwagę ustawodawcy w ramach dalszych prac należy podać przede wszystkim rozszerzenie dochodu kwalifikowanego o opłaty wynikające z innych, niż tylko umowy licencyjnej, form udostępniania kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, np. umowy leasingu czy umowy najmu.
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacji