Przedsiębiorca (podatnik VAT czynny) prowadzi galerię sztuki. 27 października 2017 r. nabył od artysty rzeźbiarza oryginalną rzeźbę za 7560 zł, w tym VAT 560 zł. Artysta będący twórcą tej rzeźby ma zarejestrowaną działalność gospodarczą i jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym (nie wybrał jednak kasowej metody rozliczeń VAT). Na udokumentowanie tej sprzedaży artysta wystawił 27 października 2017 r. fakturę.
Rzeźbę i fakturę przedsiębiorca odebrał 27 października 2017 r. Tego samego dnia zapłacił gotówką. 20 listopada 2017 r. przedsiębiorca sprzedał rzeźbę za kwotę 11 250 zł osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Nabywca zapłacił gotówką w dniu zakupu. Sprzedaż została zaewidencjonowana na kasie fiskalnej, a dodatkowo osoba ta poprosiła o wystawienie faktury. Jakie podatki powinien zapłacić przedsiębiorca w związku z nabyciem, a następnie sprzedażą tej rzeźby? Przedsiębiorca prowadzi księgi rachunkowe. Podatek dochodowy płaci na zasadach podatku liniowego. VAT i zaliczki na PIT płaci za okresy miesięczne.
1. VAT
Podatek należny
Sprzedaż nabytej od twórcy rzeźby stanowić będzie dla przedsiębiorcy odpłatną dostawę towarów na terytorium kraju podlegającą opodatkowaniu VAT (zob. art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 7 ust. 1 in principio ustawy o VAT). Niezależnie od formy opodatkowania odsprzedaży rzeźby (zasady ogólne czy VAT marża):
● obowiązek podatkowy powstanie z chwilą dokonania dostawy towaru klientowi indywidualnemu, tj. 20 listopada 2017 r., stosownie do art. 19a ust. 1 ustawy o VAT;
● właściwą stawką VAT do odsprzedaży rzeźby będzie podstawowa stawka wynosząca aktualnie 23 proc.; zastosowanie obniżonej 8-proc. stawki VAT nie jest możliwe, gdyż przedsiębiorca prowadzi galerię sztuki, a zatem nie dokonuje dostawy dzieł sztuki okazjonalnie;
● sprzedaż należy ująć na kasie fiskalnej, a w sytuacji gdy nabywca – osoba indywidualna – zażąda wystawienia faktury, fakturę taką wystawić; w przypadku wystawienia faktury, do egzemplarza pozostającego u sprzedawcy należy dołączyć oryginał paragonu fiskalnego (patrz ramka); w zależności od zasad opodatkowania tej sprzedaży inaczej ujmujemy transakcje na paragonie fiskalnym i fakturze (o czym będzie mowa w dalszej części publikacji).
Istota różnicy pomiędzy ogólnymi zasadami opodatkowania a opodatkowaniem według sytemu VAT marża sprowadza się do ustalenia podstawy opodatkowania oraz pewnych różnic w zakresie dokumentacji.
W przypadku sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej podatnik (sprzedawca) nie ma obowiązku wystawiania faktur. Jednak na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest zobowiązany wystawić fakturę dokumentującą np. sprzedaż towaru, jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie trzech miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty (zob. art. 106b ust. 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT). W takim przypadku fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru, jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone do końca miesiąca, w którym dostarczono towar – jak ma to miejsce w analizowanej sprawie (zob. art. 106i ust. 6 pkt 1 w zw. z ust. 1 ustawy o VAT). Sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej podlega natomiast ewidencjonowaniu na kasie rejestrującej (zob. art. 111 ust. 1 ustawy o VAT). Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, przedsiębiorca ujął sprzedaż tej rzeźby na kasie fiskalnej. Z uwagi na to, że nabywca zażądał wystawienia faktury, przedsiębiorca nie powinien wydawać nabywcy paragonu fiskalnego. W przypadku gdy faktura dotyczy sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, do egzemplarza faktury pozostającego u podatnika dołącza się paragon dokumentujący tę sprzedaż (art. 106h ust. 1 ustawy o VAT). ⒸⓅ
Podatek należny w sytuacji opodatkowania odsprzedaży rzeźby na zasadach VAT marża...
Stosownie do art. 120 ust. 4 ustawy o VAT, w przypadku podatnika dokonującego dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności w celu odsprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku. Przez dzieła sztuki rozumie się m.in. oryginalne rzeźby oraz posągi z dowolnego materiału, pod warunkiem że zostały one wykonane w całości przez artystę; odlewy rzeźby, których liczba jest ograniczona do 8 egzemplarzy, a wykonanie było nadzorowane przez artystę lub jego spadkobierców (CN 9703 00 00), (PKWiU ex 90.03.13.0) (zob. art. 120 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o VAT). Nabyta oryginalna rzeźba spełnia więc definicję dzieła sztuki.
Artykuł 120 ust. 4 ustawy o VAT może mieć również zastosowanie do dostawy dzieł sztuki nabytych od ich twórców lub spadkobierców twórców (zob. art. 120 ust. 11 pkt 2 ustawy o VAT).
W analizowanej sprawie oryginalna rzeźba została nabyta od twórcy, a zatem możliwe jest zastosowanie do jej sprzedaży procedury VAT marża, o ile przedsiębiorca dochował warunku zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej metody. W takim przypadku podstawą opodatkowania VAT tej rzeźby jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku. Przez kwotę sprzedaży rozumie się całkowitą kwotę, którą podatnik otrzymał lub ma otrzymać z tytułu dostawy towarów od nabywcy lub osoby trzeciej, wliczając w to otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty bezpośrednio związane z tą dostawą, podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze oraz koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, którymi podatnik obciąża nabywcę, z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 29a ust. 7 ustawy o VAT (zob. art. 120 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT). W analizowanej sprawie kwota sprzedaży wyniesie 11 250 zł. Przez kwotę nabycia rozumie się zaś wszystkie składniki wynagrodzenia, o których mowa w art. 120 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT, które dostawca towarów otrzymał lub ma otrzymać od podatnika (zob. art. 120 ust. 1 pkt 6 ustawy o VAT). W analizowanej sprawie kwota nabycia wyniesie 7560 zł.
WAŻNE
Artykuł art. 120 ust. 11 ustawy o VAT stosuje się w przypadku, gdy podatnik zawiadomił na piśmie naczelnika urzędu skarbowego o przyjętym sposobie opodatkowania zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 ustawy o VAT przed dokonaniem dostawy. Zawiadomienie jest ważne przez okres dwóch lat, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik zawiadomił naczelnika urzędu skarbowego. Po tym okresie, jeżeli podatnik chce stosować procedurę polegającą na opodatkowaniu marży, musi ponownie złożyć to zawiadomienie (zob. art. 120 ust. 13 ustawy o VAT).
Różnica pomiędzy kwotą sprzedaży a kwotą nabycia wynosi 3690 zł (11 250 zł – 7560 zł). Właściwą stawką dla dostawy tego dzieła sztuki jest podstawowa 23-proc. stawka VAT.
Podatek wyliczony rachunkiem w stu wyniesie zatem 690 zł /3690 zł x 23) : (100 + 23)/.
Z kolei podstawa opodatkowania (marża) wyniesie 3000 zł (3690 zł – 690 zł).
Ewidencjonując sprzedaż na kasie fiskalnej, przedsiębiorca powinien pamiętać, że stosownie do par. 6 ust. 1 pkt 5 i 6 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, podatnicy, prowadząc ewidencję:
● stosują oznaczenia literowe od A do G do przyporządkowania stawki podatku do nazw towarów i usług, przy czym:
a) literze A jest przyporządkowana stawka podstawowa podatku,
b) literom od B do G odpowiadają pozostałe stawki podatku stosowane na poszczególne towary i usługi oraz zwolnienie od podatku;
● przyporządkowują dowolną wolną literę, z wyjątkiem litery A, wartości 0 proc. (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy o VAT; przyporządkowanie odpowiedniej litery dla tego rodzaju sprzedaży odnotowuje serwisant w książce kasy.
W przypadku dostawy m.in. dzieł sztuki, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża (stosownie do art. 106e ust. 3 ustawy o VAT) faktura – w zakresie danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 1–17 ustawy o VAT – powinna zawierać wyłącznie dane określone w art. 106e ust. 1 pkt 1–8 i 15–17 ustawy o VAT. Zatem faktura ta nie zawiera m.in. kwoty netto, stawki podatku.
WAŻNE
W deklaracji VAT-7 za listopad 2017 r. przedsiębiorca wykazuje jedynie marżę, tj. 3000 zł, oraz kwotę podatku należnego, tj. 690 zł.
UWAGA! Jeżeli podatnik oprócz zasad, o których mowa w art. 109 ust. 4 i 5 ustawy o VAT, stosuje również ogólne zasady opodatkowania, to jest on zobowiązany prowadzić ewidencję zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, z uwzględnieniem podziału w zależności od sposobu opodatkowania. W odniesieniu do dostawy, o której mowa w art. 120 ust. 4 i 5 ustawy o VAT, ewidencja musi zawierać w szczególności kwoty nabycia towarów niezbędne do określenia kwoty marży, o której mowa w tych przepisach (art. 120 ust. 15 ustawy o VAT).
...lub na zasadach ogólnych
Podatnik może stosować ogólne zasady opodatkowania do dostaw, do których stosuje się art. 120 ust. 10 i 11 ustawy o VAT (zob. art. 120 ust. 14 zdanie pierwsze ustawy o VAT). W przypadku wyboru ogólnych zasad opodatkowania podstawę opodatkowania ustala się zgodnie z art. 29a ustawy o VAT. Podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2–5, art. 30a–30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5 ustawy o VAT, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej (zob. art. 29a ust. 1 in principio ustawy o VAT). Podstawa opodatkowania obejmuje podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku (art. 29a ust. 6 pkt 1 ustawy o VAT). W analizowanej sprawie przedsiębiorca sprzedał rzeźbę za kwotę 11 250 zł osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Kwotę 11 250 zł należy uznać za umowną kwotę brutto.
Stosownie do art. 106e ust. 7 ustawy o VAT, kwotę podatku w odniesieniu do dostarczanych towarów lub świadczonych usług objętych daną stawką podatku podatnik może obliczyć według wzoru:
Dziennik Gazeta Prawna
gdzie:
KP – oznacza kwotę podatku,
WB – oznacza wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług objętych stawką podatku uwzględniającą kwotę podatku (wartość sprzedaży brutto),
SP – oznacza stawkę podatku.
Dla dostawy tej rzeźby przez przedsiębiorcę właściwa jest 23-proc. stawka VAT. Zatem podatek należny obliczony z zastosowaniem ww. wzoru (rachunkiem w stu) wyniesie (po zaokrągleniu do pełnych groszy): 2103,66 zł /(11 250 zł x 23): (100 + 23)/.
Podstawa opodatkowania wyniesie zatem 9146,34 zł (11 250 zł – 2103,66 zł).
W przypadku opodatkowania sprzedaży rzeźby według zasad ogólnych przedsiębiorca powinien zaewidencjonować dostawę na kasie fiskalnej na zasadach ogólnych, tj. na paragonie fiskalnym nie wykazuje się zera technicznego. Również faktura powinna zostać wystawiona według zasad ogólnych (zob. art. 106e ust. 1 pkt 1–15 ustawy o VAT), w szczególności na fakturze powinna zostać wykazana kwota podatku.
Podatek naliczony
Z tytułu nabycia przedmiotowej rzeźby po stronie przedsiębiorcy powstanie podatek naliczony, o który będzie miał prawo pomniejszyć podatek należny. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika bowiem, że artysta będący zarazem twórcą i sprzedawcą rzeźby jest podatnikiem VAT czynnym.
Należy tutaj zauważyć, że artysta (twórca rzeźby) prawidłowo zastosował do jej sprzedaży 8-proc. stawkę podatku VAT (na tę stawkę wskazuje kwota VAT wykazana na fakturze, tj. 560 zł = 7000 zł x 8 proc.). Stosownie bowiem do art. 120 ust. 3 pkt 1 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT, stawkę podatku 8 proc. stosuje się również do dostawy dzieł sztuki dokonywanej:
a) przez ich twórcę lub jego spadkobiercę,
b) okazjonalnie przez podatnika innego niż podatnik, o którym mowa w ust. 4 i 5, którego działalność jest opodatkowana, w przypadku gdy dzieła sztuki zostały osobiście przywiezione przez podatnika lub zostały przez niego nabyte od ich twórcy lub spadkobiercy twórcy, lub też w przypadku gdy uprawniają go one do pełnego odliczenia podatku.
Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT). U przedsiębiorcy kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia przedmiotowej rzeźby stanowić będzie kwota podatku VAT wykazana na fakturze wystawionej przez jej twórcę, tj. kwota 560 zł. W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 ustawy o VAT (art. 86 ust. 1 ustawy o VAT).
W sytuacji opodatkowania odsprzedaży rzeźby na zasadach ogólnych...
Sprzedaż dzieł sztuki przez galerię sztuki posiadająca status podatnika VAT czynnego podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. W przypadku opodatkowania odsprzedaży tej rzeźby na zasadach ogólnych przedsiębiorcy przysługiwać będzie prawo do odliczenia podatku naliczonego w kwocie 560 zł z tytułu jej nabycia. Zatem przedsiębiorca, o ile wybierze ogólne zasady opodatkowania odsprzedaży nabytej od twórcy rzeźby, będzie miał prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego w wysokości 560 zł. W przypadku podatku naliczonego z tytułu dzieł sztuki nabytych od ich twórcy, w sytuacji gdy podatnik opodatkowuje je na zasadach ogólnych, ustawodawca w sposób szczególny określił termin na odliczenie tego podatku. Stosownie do art. 120 ust. 14 zdanie drugie ustawy o VAT, w przypadku zastosowania ogólnych zasad podatnik ma prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego od towarów, o których mowa w art. 120 ust. 11 ustawy o VAT, w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy u tego podatnika z tytułu dostawy tych towarów. Zatem z prawa tego przedsiębiorca może skorzystać w deklaracji VAT-7 za listopad 2017 r., kiedy to sprzedał tę rzeźbę.
...lub na zasadach VAT marża
Z kolei w przypadku opodatkowania w formie VAT marża odsprzedaży nabytej od jej twórcy rzeźby przedsiębiorcy nie będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z otrzymanej faktury potwierdzającej jej nabycie, mimo że zakup ten ma związek ze sprzedażą opodatkowaną. Stosownie bowiem do art. 120 ust. 17 pkt 2 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim podatnik dokonuje dostaw towarów opodatkowanych zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 ustawy o VAT (tj. w systemie VAT marża), obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez tego podatnika dzieł sztuki nabytych od ich twórców lub spadkobierców twórców.
Podsumowanie VAT
W przypadku opodatkowania w formie VAT marża podatek do zapłaty od sprzedaży tej rzeźby wyniesie 690 zł. Z kolei w przypadku wyboru zasad ogólnych podatek do zapłaty wyniesie 1543,66 zł, tj. różnica pomiędzy podatkiem należnym (2103,66 zł) a podatkiem naliczonym (560 zł).
2. PCC
Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają m.in. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych (zob. art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o PCC). Jednak w myśl art. 2 pkt 4 lit. a ustawy o PCC nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne inne niż umowa spółki i jej zmiany w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług. W analizowanej sprawie sprzedaż rzeźby zarówno przez twórcę, jak i później przez przedsiębiorcę jest opodatkowana VAT, a zatem nie podlega objęciu PCC.
3. PIT
Przychody
Stosownie do art. 14 ust. 1 ustawy o PIT, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PT (tj. pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.
Przedsiębiorca sprzedał przedmiotową rzeźbę za kwotę 11 250 zł.
● W przypadku opodatkowania w VAT w systemie VAT marża kwota VAT wyniesie 690 zł, a zatem przychód przedsiębiorcy wyniesie: 10 560 zł (11 250 zł – 690 zł)
● W przypadku opodatkowania w VAT na zasadach ogólnych kwota podatku wyniesie 2104,66 zł, a zatem przychód przedsiębiorcy wyniesie 9146,34 zł (11 250 zł – 2103,66 zł).
Za datę powstania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, stosownie do reguły określonej w art. 14 ust. 1c ustawy o PIT, uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:
1) wystawienia faktury albo
2) uregulowania należności.
W analizowanej sprawie, niezależnie od sposobu opodatkowania VAT dostawy dzieła sztuki przez przedsiębiorcę, przychód z tytułu jego sprzedaży powstanie 20 listopada 2017 r.
Koszty uzyskania przychodów
Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PIT (art. 22 ust. 1 ustawy o PIT). Wydatki na nabycie towarów handlowych, jakim jest dla przedsiębiorcy przedmiotowa rzeźba, mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów podatku od towarów i usług, z tym że jest kosztem uzyskania przychodów podatek naliczony – w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług – jeżeli naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej (zob. art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. a tiret drugie ustawy o PIT).
Zatem przedsiębiorca w związku z nabyciem przedmiotowej rzeźby ma prawo rozpoznać koszty uzyskania przychodów w wysokości:
● 7560 zł – w przypadku opodatkowania w VAT w systemie VAT marża kwota VAT, gdyż nie przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu tej rzeźby,
● 7000 zł – w przypadku opodatkowania w VAT na zasadach ogólnych kwota podatku, gdyż nie przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu tej rzeźby.
UWAGA: Przedsiębiorca nabył przedmiotową rzeźbę od twórcy prowadzącego działalność gospodarczą, dokonując zapłaty gotówką. Z uwagi na to, że wartość transakcji nie przekroczyła 15 000 zł, przepisy art. 22p ustawy o PIT nie sprzeciwiają się zaliczeniu tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów.
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że przedsiębiorca prowadzi księgi rachunkowe, a wydatki na nabycie przedmiotowej rzeźby jako towaru handlowego należy uznać za bezpośrednio związane z przychodami. U podatników prowadzących księgi rachunkowe koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody (zob. art. 22 ust. 5 ustawy o PIT). Zatem niezależnie od sposobu opodatkowania dostawy na gruncie VAT koszty uzyskania przychodów z tytułu wydatków poniesionych na nabycie przedmiotowej rzeźby należy potrącić w dacie uzyskania przychodów z jej zbycia, tj. 20 listopada 2017 r.
Dochód i PIT
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że przedsiębiorca rozlicza PIT na zasadach podatku liniowego. Oznacza to, że nie podlegają one łącznemu opodatkowaniu według skali podatkowej z dochodami z pozostałych źródeł przychodów, lecz według jednolitej 19-proc. stawki PIT (zob. art. 9a ust. 2 i art. 30c ust. 1 ustawy o PT). Podstawą obliczenia podatku liniowego jest dochód (zob. art. 30c ust. 2 ustawy o PIT), a dochodem ze źródła przychodów jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym (zob. art. 9 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy o PIT). W analizowanej sprawie dochodem przedsiębiorcy jest kwota:
● 3000 zł (10 560 zł – 7560 zł) – w przypadku opodatkowania w VAT w systemie VAT marża – podatek PIT wyniesie zatem 570 zł (3000 zł x 19 proc.),
● 2146,34 zł (9146,34 zł – 7000 zł) w przypadku opodatkowania w VAT na zasadach ogólnych – PIT wyniesie zatem (w zaokrągleniu) 407,80 zł (2146,34 zł x 19 proc.).
Schemat rozliczenia przedsiębiorcy*
1. JAKI PODATEK WYSTĄPI I W JAKIEJ DEKLARACJI GO WYKAZUJEMY
W przypadku opodatkowania dostawy rzeźby w systemie VAT marża
VAT:
VAT należny: 690 zł (w deklaracji VAT-7 w pozycji 19 ujmujemy podstawę opodatkowania, tj. 3000 zł, a w poz. 20 podatek należny, tj. 690 zł)
VAT naliczony: nie wystąpi
VAT do zapłaty: 690 zł
PIT
Przychody: 10 560 zł
Koszty uzyskania przychodów: 7560 zł
Dochód: 3000 zł
Zaliczka PIT: 570 zł
W przypadku opodatkowania dostawy rzeźby według zasad ogólnych
VAT:
VAT należny: 2103,66 zł (w deklaracji VAT-7 w pozycji 19 ujmujemy podstawę opodatkowania, tj. 9146,34 zł, a w poz. 20 podatek należny, tj. 2103,66 zł)
VAT naliczony: 560 zł
VAT do zapłaty: 1543,66 zł
PIT
Przychody: 9145,34 zł
Koszty uzyskania przychodów: 7000 zł
Dochód: 2146,34 zł
Zaliczka PIT: 407,80 zł
Uwaga! Dla celów podatku PIT przedsiębiorca nie ma obowiązku składać deklaracji zaliczkowej, powinien jednak uwzględnić przedmiotowe przychody i koszty uzyskania przychodów przy obliczeniu zaliczki na PIT za listopad 2017 r. podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego, a po zakończeniu roku podatkowego uwzględnić go w zeznaniu rocznym PIT-36L.
2. TERMIN ZŁOŻENIA DEKLARACJI
VAT-7: 27 grudnia 2017 r. (25 i 26 grudnia to święta )
PIT-36L: 30 kwietnia 2018 r.
* W schemacie rozliczenia pominięte zostały inne zdarzenia/czynności, z tego względu kwoty podatku i podstawy opodatkowania podane zostały bez zaokrąglenia do pełnych złotych.
4. WNIOSKI
W analizowanym przypadku korzystniejszy jest dla przedsiębiorcy wybór opodatkowania w formie VAT marża, gdyż łącznie zapłaci 1260 zł (VAT i PIT), a w przypadku zasad ogólnych łącznie zapłaci 1951,46 zł (VAT i PIT).
Podstawa prawna
Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.).
Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.).
Rozporządzenie ministra finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. poz. 363).
Ustawa z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1150 ze zm.).