Dochody stowarzyszenia przeznaczone na dokapitalizowanie spółki córki nie są zwolnione z CIT – orzekł NSA.Sprawa dotyczyła stowarzyszenia będącego jedynym udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka ta została utworzona do realizacji zadań w ramach działalności gospodarczej. Gdyby taką działalność prowadziło stowarzyszenie, to mogłoby ono utracić status organizacji pożytku publicznego.
Cały swój zysk spółka przekazuje stowarzyszeniu. Mimo tego zaciągnęło ono pożyczki u osób fizycznych i kredyt na realizację działań statutowych, a także na wniesienie dopłat do udziałów w spółce, żeby ją dokapitalizować. Stowarzyszenie wniosło dopłaty w dwóch ratach: najpierw z pieniędzy uzyskanych z kredytu, a później z wpłat 1 procenta podatku dochodowego od osób fizycznych.
Spór z fiskusem dotyczył tego, czy dochód stanowiący równowartość wydatków na dopłaty został przeznaczony na cele statutowe i tym samym czy jest zwolniony z podatku dochodowego.
Stowarzyszenie zwracało uwagę na to, że przekazane na ten cel pieniądze nie pochodziły z zysków, tylko z kredytu. Ponadto dopłaty zostały de facto przeznaczone na cele statutowe stowarzyszenia, bo pieniądze te wrócą do niego w formie dywidendy od spółki z o.o. – podkreślało.
Nie zgodził się z tym dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach. Stwierdził, że wśród celów statutowych stowarzyszenia nie ma wnoszenia dopłat do spółki córki. Skoro więc stowarzyszenie przeznaczyło pieniądze na cele pozastatutowe, to nie są one zwolnione z CIT na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o CIT.
Organ wskazał również, że zgodnie ze statutem stowarzyszenia, pożyczki i kredyty stanowią jego majątek, który jest przeznaczany na realizację celów statutowych oraz pokrywanie innych kosztów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Z organem zgodziły się sądy obu instancji. WSA w Gliwicach wskazał, że wspieranie finansowe innych osób prawnych (w tym wypadku spółki z o.o.) nie mieści się w celach statutowych stowarzyszenia. Zwrócił też uwagę na to, że stowarzyszenie nie prowadziło rachunkowości w sposób pozwalający wyodrębnić fundusze pochodzące z pożyczek i rodzaj pokrywanych z nich wydatków. W rzeczywistości więc nie wiadomo, czy dopłaty były finansowane z pożyczek, czy z wpływów z 1 proc. PIT.
Z wyrokiem tym w pełni zgodził się Naczelny Sąd Administracyjny.

orzecznictwo

Wyrok NSA z 7 sierpnia 2018 r., sygn. akt II FSK 2129/16. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia