Przekazanie wspólnikom składników majątku likwidowanej spółki oznacza powstanie u niej przychodu i konieczność zapłaty CIT – potwierdził WSA w WarszawieSprawa dotyczyła spółki z o.o., którą wspólnicy postanowili zlikwidować. Po zamknięciu działalności, zaspokojeniu wierzycieli i zakończeniu postępowania likwidacyjnego, podzielą się pozostałym majątkiem firmy (udziały innych podmiotów). Zostanie on więc wydany udziałowcom w naturze. Sporne było to, czy w związku z takim przekazaniem u spółki powstanie przychód, od którego będzie musiała zapłacić podatek dochodowy.
Reklama
Spółka uważała, że nie powstanie u niej przychód, bo wydanie majątku w naturze nie spowoduje przysporzenia czy przyrostu jej aktywów. Firma dodała, że przekazanie majątku polikwidacyjnego wspólnikom nie jest też uregulowaniem zobowiązania. Jest to jedynie czynność techniczna, będąca częścią procesu likwidacyjnego i zarazem ostatnia czynność związana z jej mieniem. Uznanie, że w jej wyniku powstanie przychód, wymagałoby tworzenia w spółce rezerw pieniężnych na zapłatę podatku oraz opóźniałoby cały proces likwidacyjny. Zdaniem spółki z art. 14a ustawy o CIT nie wynika, że przychód powstaje w przypadku wydania majątku likwidacyjnego wspólnikom. Przekonywała, że przepis ten dotyczy innych zdarzeń, a dominująca w tym względzie powinna być wykładnia językowa. Nie zgodził się z tym jednak dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Zwrócił uwagę, że od 1 stycznia 2015 r. sporna kwestia została doprecyzowana w art. 14a ustawy o CIT. Zgodnie z tym przepisem, gdy podatnik przez wykonanie świadczenia niepieniężnego reguluje w całości lub w części zobowiązanie, to powstaje u niego przychód w wysokości zobowiązania uregulowanego w wyniku takiego świadczenia. Przepis ten wymienia m.in. zobowiązania z tytułu zaciągniętej pożyczki, dywidendy, umorzenia albo zbycia w celu umorzenia udziałów lub akcji. Przepis ten miał również obejmować wydanie majątku likwidacyjnego wspólnikom w formie niepieniężnej. Zdaniem organu przekazanie składników majątku spółki wspólnikom w związku z jej likwidacją oznacza więc powstanie u niej przychodu i konieczność zapłaty CIT.
Tego samego zdania był WSA w Warszawie. Sędzia Waldemar Śledzik wyjaśnił, że wykładnia literalna jest oczywiście dominująca, ale przepis art. 14a należy wykładać całościowo, nie pomijając wykładni celowościowej czy systemowej. W ocenie sądu cel ustawodawcy był jednoznaczny – chciał doprecyzować, że przychód powstaje również w przypadku wydania wspólnikom w naturze składników majątku likwidowanej spółki. Sędzia Śledzik zwrócił również uwagę, że zgodnie z kodeksem spółek handlowych podział w naturze jest elementem ostatecznego podziału składników likwidowanej spółki.
Podobnie orzekały też inne sądy administracyjne, np. WSA w Poznaniu (sygn. akt I SA/Po 2430/15, nieprawomocny), we Wrocławiu (sygn. akt I SA/Wr 1563/15, prawomocny), a także NSA w wyroku z 27 czerwca 2017 r. (sygn. akt II FSK 658/17).
Wyrok jest nieprawomocny.

orzecznictwo

Wyrok WSA w Warszawie z 10 sierpnia 2018 r., sygn. akt III SA/Wa 3442/17. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia