Zasadniczo w spółkach osobowych każdy wspólnik ma nie tylko prawo, ale i obowiązek prowadzenia spraw spółki (art. 39 par. 1 kodeksu spółek handlowych). Zasadą jest też, że robi to nieodpłatnie. Dotyczy to również komplementariuszy w spółce komandytowej, jednak umowa spółki może w tym zakresie uprawniać ich do wynagrodzenia z tego tytułu.
Reklama
Inaczej jest z komandytariuszami. Ci z reguły nie mają prawa ani obowiązku prowadzenia spraw spółki (chyba że umowa spółki stanowi inaczej – art. 121 par. 1 k.s.h.).
W sprawie będącej przedmiotem interpretacji komplementariuszem była spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zadała ona pytanie, czy świadczone przez nią na rzecz spółki komandytowej usługi zarządzania podlegają VAT, a jeśli tak, to co będzie podstawą opodatkowania.
W odpowiedzi dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nawiązał do wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 marca 2015 r. (sygn. akt I FSK 40/14 oraz I FSK 170/14). Sąd orzekł w nich, że czynności polegające na prowadzeniu spraw spółki komandytowej przez jej komplementariusza będącego spółką kapitałową, wykonywane za wynagrodzeniem, są usługami w rozumieniu art. 8 ustawy o VAT.
Również z orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE wynika, że podmiot uczestniczący w spółce, który zarazem odpłatnie nią zarządza, jest podatnikiem VAT, czyli prowadzi w tym zakresie działalność gospodarczą (np. wyroki z 27 września 2001 r., w sprawie C-16/00 i z 27 stycznia 2000 r. w sprawie C-23/98).
Dyrektor KIS wyjaśnił, że w takiej sytuacji podstawą opodatkowania będzie całość przysługującego komplementariuszowi wynagrodzenia (art. 29a ust. 1 ustawy o VAT).
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 2 sierpnia 2018 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.357.2018.3.BW