Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) opracowała projekt zmian w sposobie prezentacji sprawozdań finansowych tworzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

Marta Madejska, starszy menedżer w PricewaterhouseCoopers, twierdzi, że zmiany te mają zapewnić spójność informacji finansowej oraz rozdzielenie pozycji o odmiennej charakterystyce (dezagregacja). Ma to zostać osiągnięte poprzez konsekwentną klasyfikację pozycji (tj. klasyfikację przychodów, kosztów oraz przepływów do tych samych kategorii i sekcji, do których klasyfikowane są powiązane z nimi aktywa i zobowiązania) w podstawowych elementach sprawozdania finansowego, opartą na sposobie, w jaki zarząd używa tych pozycji. Dzięki temu poprawi się spójność sprawozdania finansowego, a użytkownikom łatwiej będzie ocenić wyniki działalności spółki.

- Z kolei prezentacja przepływów metodą bezpośrednią ma poprawić możliwość przewidywania przyszłych przepływów jednostki poprzez dostarczenie informacji o faktycznych wpływach i płatnościach - twierdzi nasza rozmówczyni.

Dodaje, że pozycje zaliczane do przychodów i kosztów oprócz tego, że będą klasyfikowane do kategorii operacyjnych, inwestycyjnych i finansowych, będą również dezagregowane, aby dostarczyć użytecznych informacji. Przy czym występuje dość duża elastyczność w odniesieniu do prezentacji pozycji i sum częściowych w zestawieniu pełnych przychodów, jak również ujawnianiu analizy przychodów i kosztów w układzie rodzajowym, funkcjonalnym lub kombinacji obu.

Według Marty Madejskiej wiele z propozycji zawartych w projekcie opracowanym przez IASB będzie wymagało zmiany sposobu zbierana oraz prezentowania danych przez spółki. Może się to wiązać z koniecznością wprowadzenia zmian do systemów i procedur, a to z kolei może skutkować koniecznością poniesienia pewnych dodatkowych nakładów.