Oddział niemieckiej spółki, który jest płatnikiem PIT i składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne, powinien posługiwać się odrębnym numerem identyfikacji podatkowej – stwierdził dyrektor KIS.
Odmienne stanowisko zajął WSA w Łodzi w wyroku z 18 października 2017 (sygn. akt I SA/Łd 644/17). Pisaliśmy o nim w DGP nr 214/2017 („Oddział ma prawo posługiwać się NIP nadanym zagranicznemu przedsiębiorcy”).
Sąd orzekł, że oddział zagranicznej spółki, który nie jest podatnikiem żadnego podatku, a jedynie płatnikiem PIT i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, nie musi posługiwać się odrębnym NIP.
W sprawie, do której ustosunkował się dyrektor KIS, chodziło o niemiecką spółkę.
Zarówno centrala, jak i jej stały oddział w Polsce wystąpiły o odrębne numery identyfikacji podatkowej.
Oddział używał swojego NIP tylko po to, by potrącać zaliczki na PIT oraz składki ZUS.
Dla wszystkich innych celów podatkowych (w tym VAT) stosowany był NIP nadany niemieckiej centrali.
Spółka sądziła jednak, że numer oddziału jest niepotrzebny i że powinna do wszystkich celów używać jednego NIP, nadanego centrali.
Tłumaczyła, że oddział nie ma odrębnej podmiotowości prawnej, a więc nie może występować samodzielnie w obrocie prawnym i być adresatem decyzji administracyjnych.
Dodatkowo przytoczyła art. 5 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 869 ze zm.).
Wynika z niego, że zgłoszenia rejestracyjnego „dokonuje się jednokrotnie, bez względu na rodzaj oraz liczbę opłacanych przez podatnika podatków, formę opodatkowania, liczbę oraz rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej oraz liczbę prowadzonych przedsiębiorstw”.
Spółka powołała się także na wyrok NSA z 18 marca 2011 r. i nieprawomocne orzeczenie łódzkiego WSA z 18 października 2017 r. (sygn. akt I SA/Łd 644/17).
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej był innego zdania.
Wskazał, że oddział jest na „podstawie odrębnych ustaw” płatnikiem PIT i składki ZUS od wynagrodzeń swoich pracowników. To oznacza, że powinien posługiwać się on własnym NIP, odrębnym od numeru centrali, aby móc wykonywać obowiązki płatnika.
Wyłącznie w tym celu NIP ten został mu nadany – wyjaśnił organ.
Interpretacja dyrektora KIS z 29 maja 2018 r., nr 0111-KDIB3-3.4018.4.2018.1.PK