Spółka zarządzająca gruntami rolnymi lub leśnymi też składa zgłoszenie ewidencyjne do urzędu skarbowego.Obowiązek ten potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w niedawnej interpretacji. Dotyczy on każdego podmiotu, który jest odrębnym podatnikiem na gruncie choć jednej ustawy podatkowej – wyjaśnił fiskus.
Chodziło o spółkę powołaną do zagospodarowania terenów należących do wspólnoty gruntowej. Uważała, że zgodnie z art. 2 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 869 ze zm.) nie musi rejestrować się dla celów NIP. Z przepisu wynika bowiem, że obowiązek ewidencyjny dotyczy osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, którym rejestrację nakazują odrębne ustawy.
Reklama
Spółka twierdziła, że nie należy do żadnej z tych kategorii, bo jest podmiotem o specyficznym statusie prawnym określonym w ustawie o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 1963 r., nr 28, poz. 169 ze zm.). Mogą ją tworzyć nieruchomości rolne, leśne i niektóre obszary wodne, a uprawnionymi do udziału w niej są osoby fizyczne i prawne posiadające nieruchomości rolne, pod warunkiem że korzystają ze wspólnoty. Ustawa nakazuje im też powołać spółkę, która pełniłaby funkcje zarządcze – tłumaczyła zainteresowana. Posiadała ona wprawdzie osobowość prawną, ale nie była właścicielem majątku ani przedsiębiorcą odrębnym od współużytkowników. To zaś oznacza, że nie dotyczy jej obowiązek NIP – podsumowała spółka.
Innego zdania był dyrektor KIS. Wyjaśnił, że obowiązek rejestracji dla celów NIP dotyczy podmiotów, które mają status podatnika na gruncie choćby jednej ustawy podatkowej. Taki warunek spełnia spółka, która świadczy usługi w rozumieniu przepisów o VAT (odpłatnego udostępnienia części gruntów podmiotom niebędącym członkami wspólnoty). Skoro ma status podatnika VAT, to powinna zarejestrować się dla celów NIP – podsumował dyrektor KIS.
Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 sierpnia 2018 r., nr 0111-KDIB3-2.4018.5.2018.1.SR