Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii we współpracy z Ministerstwem Finansów uruchomiło nową internetową usługę.
W ten sposób można uzyskać zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami bądź stwierdzające stan zaległości bez konieczności wizyty w urzędzie i odbierania dokumentu w wersji papierowej.
Zaświadczenie może dotyczyć stanu nie tylko własnych zaległości (ich braku), ale także zaległości małżonka oraz kontrahenta.
Jeśli małżonkowie mają rozdzielność majątkową lub są po rozwodzie albo gdy pytanie dotyczy zaległości kontrahenta, konieczna jest pisemna zgoda (poświadczona urzędowo).
O zaświadczenie może też wystąpić bank dla celów kredytowych.
Aby złożyć podanie online, przede wszystkim trzeba założyć konto na portalu: Biznes.gov.pl. Następnie trzeba wyszukać odpowiednią usługę i kliknąć przycisk „Złóż wniosek elektronicznie”. Pojawi się formularz, który trzeba pobrać i wypełnić.
Trzeba też uiścić opłatę skarbową. Wynosi ona 21 zł od każdego zaświadczenia. Dowód zapłaty należy dołączyć przy składaniu wniosku.
Jeśli z wnioskiem występuje pełnomocnik, trzeba dołączyć pełnomocnictwo i dowód wniesienia opłaty skarbowej od niego (17 złotych, opłaty nie ma, gdy pełnomocnictwo udzielone jest mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu).
Chcąc wysłać wniosek i załączniki, trzeba przejść na kolejną stronę za pomocą przycisku „Złóż online”. Tu trzeba przejść kilka etapów, podając za każdym razem wymagane dane.
W zależności od rodzaju zobowiązania podatkowego, wniosek o wydanie zaświadczenia składa się do odpowiedniego organu. W przypadku PIT, VAT, CIT i akcyzy jest to naczelnik urzędu skarbowego, natomiast gdy chodzi o podatek od nieruchomości lub od środków transportowych – wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta.
System automatycznie podpowiada adres właściwego urzędu, trzeba się jednak upewnić, czy jest on właściwy i ewentualnie poprawić.
Podatnik ma do wyboru, czy chce dostać zaświadczenie na swoje konto w systemie Biznes.gov.pl oraz na adres poczty elektronicznej, czy w formie papierowej (wówczas pismo trafi na adres korespondencyjny podany we wniosku).
Wniosek można podpisać za pomocą profilu zaufanego lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Jeśli podatnik korzysta z bankowości elektronicznej, może założyć i potwierdzić profil zaufany za pośrednictwem wybranych banków bez konieczności wizyty w urzędzie.
Po wysłaniu pisma podatnik otrzyma urzędowe poświadczenia odbioru.
Natomiast samo zaświadczenie powinno zostać wydane w ciągu siedmiu dni od złożenia wniosku. Urząd skarbowy wyda zaświadczenie w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Za pośrednictwem portalu można nie tylko uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami, ale także załatwić inne sprawy z urzędem skarbowym. Przykładowo – zarejestrować kasę fiskalną i wysłać zawiadomienie o niej.
Ważne Żeby złożyć elektroniczny wniosek o wydanie zaświadczenia, trzeba założyć konto na portalu biznes.gov.pl i mieć podpis elektroniczny np. profil zaufany