MIROSŁAW MICHNA

doradca podatkowy, partner, Doradztwo Podatkowe KPMG

Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej podatek wykazany w deklaracji podatkowej jest podatkiem do zapłaty. Przyjmuje się domniemanie, że odzwierciedla ona należny i prawidłowo wykazany podatek w takim zakresie, w jakim organ podatkowy nie wyda decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w innej wysokości. Częstym elementem rozliczeń z fiskusem jest jednak to, że pierwotnie wykazany w deklaracji podatkowej podatek podlega korekcie, odpowiednio zwiększeniu lub zmniejszeniu. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie deklaracji korygującej wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

Sytuacja trudniejsza dla podatnika powstaje, gdy trzeba skorygować deklarację poprzez zwiększenie pierwotnie wykazanego zobowiązania podatkowego (ewentualnie zmniejszenia zadeklarowanej kwoty zwrotu różnicy podatku). Korekta taka jest dopuszczalna, jeżeli złożona została przed wszczęciem postępowania podatkowego, kontroli skarbowej lub podatkowej. W okresie trwania tego typu postępowań ewentualnie składane korekty deklaracji nie są brane pod uwagę przez organ podatkowy (urząd kontroli skarbowej).

Prawo do korekty odżywa po zakończeniu kontroli podatkowej, skarbowej lub po zakończeniu postępowania podatkowego, w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego. Prawidłowo złożona wówczas korekta deklaracji wyłącza możliwość nałożenia ewentualnych sankcji karnych skarbowych. Nie wyłącza natomiast konieczności zapłaty odsetek za zwłokę. Istotne jest przy tym, aby składając korektę deklaracji, złożyć wraz z nią uzasadnienie złożonej korekty.

Podkreślić należy, że korekta złożonych uprzednio deklaracji powinna nastąpić również w przypadku złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty. Stanowić będzie wówczas jej część wskazującą rachunkowo pozycje istotne dla celów rozliczenia podatkowego. Korekty deklaracji za podatnika może dokonać organ podatkowy w sytuacji, gdy stwierdzi błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki albo gdy deklarację wypełniono niezgodnie z obowiązującymi wymaganiami. Organ podatkowy może skorygować deklarację, jeżeli zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 1000 zł. Jeśli podatnik nie zgadza się z urzędem, może wnieść sprzeciw do organu, który dokonuje korekty, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uwierzytelnionej kopii skorygowanej deklaracji. Wniesienie sprzeciwu anuluje korektę.