Prywatny właściciel, wynajmując mieszkanie na czas oznaczony, nie dłuższy niż dziesięć lat, łatwiej niż do tej pory będzie mógł usunąć lokatora, pod warunkiem że zawrze z nim umowę o najem okazjonalny i zgłosi ją w ciągu 14 dni naczelnikowi urzędu skarbowego. Wystarczy, że zażąda na piśmie, aby najemca razem z osobami z nim mieszkającymi opróżnił mieszkanie. Nie będzie musiał zapewnić mu lokalu socjalnego, zamiennego lub pomieszczenia tymczasowego.

Nowe uprawnienia dla wynajmujących właścicieli przewiduje projekt ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury i skierowany obecnie do uzgodnień międzyresortowych.

- Przygotowywane przepisy, które urynkowiają zasady wynajmu, będą korzystne dla właścicieli, którzy szybciej uwolnią się od niechcianych lokatorów, oraz dla państwa, bo nie będzie musiało zapewniać lokalu eksmitowanemu i uzyska większy dochód z podatków, wynajmującym będzie opłacało się zgłosić umowę do urzędu skarbowego - ocenia adwokat Roman Nowosielski z Kancelarii Nowosielski, Gotkowicz i Partnerzy.

Ochrona dla wynajmującego

Umowę najmu okazjonalnego będzie mógł zawrzeć tylko właściciel mieszkania, który jest osobą fizyczną i nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali.

- Ograniczenie wyłącza jednak możliwość okazjonalnego wynajmowania nowo wybudowanych lokali przez deweloperów, którzy obecnie nie mogą ich sprzedać ze względu na spadek koniunktury, oraz przez osoby fizyczne, które nie są właścicielami, ale mają tytuł prawny do lokalu - tłumaczy Tymoteusz Barański, prawnik z kancelarii I&Z.

Na podstawie umowy o najem okazjonalny właściciel odda najemcy lokal do używania na czas oznaczony nie dłuższy niż dziesięć lat. Gdyby umowa została zawarta na dłużej, to wówczas przekształci się automatycznie w umowę na czas nieokreślony.

Opróżnienie lokalu na piśmie

Właściciel ma prawo na piśmie zażądać opróżnienia lokalu po upływie czasu, na jaki umowa została zawarta, lub po wypowiedzeniu jej. Lokator i osoby, które z nim mieszkają, powinny opróżnić lokal.

W pisemnym żądaniu właściciel powinien oznaczyć siebie oraz osoby, których żądanie dotyczy, powołać się na zawartą umowę i podać przyczynę ustania stosunku najmu. W żądaniu właściciel określa też termin, w którym najemca i osoby z nim mieszkające muszą opróżnić lokal, jednak nie krótszy niż siedem dni od doręczenia żądania najemcy. Gdyby w tym czasie najemca dobrowolnie nie opuścił mieszkania, to może zostać wyeksmitowany.

Tytułem egzekucyjnym będzie żądanie właściciela dotyczące opróżnienia lokalu używanego na podstawie umowy o najem okazjonalny. Właściciel nie będzie musiał występować do sądu o eksmisję lokatora, natomiast komornik wykona obowiązek opróżnienia lokalu nawet bez wskazania lokalu zamiennego, socjalnego lub pomieszczenia zastępczego.

Tymoteusz Barański obawia się, że obowiązki najemcy w umowach o najem okazjonalny zawieranych w zwykłej formie pisemnej przez nieprofesjonalistów mogą być sformułowane w sposób uniemożliwiający ich wykonanie w drodze egzekucji.

- Ograniczenia dotyczące egzekucji nie powinny mieć zastosowania do wszystkich umów najmu lokali, które nie należą do publicznego zasobu mieszkaniowego, niezależnie od tego, kto jest wynajmującym - dodaje Wojciech Szybkowski, partner w CMS Cameron McKenna Dariusz Greszta.