Firma faktoringowa nie będzie odpowiadała solidarnie za zaległości VAT dostawcy, jeśli zapłaci mu przed 1 lipca br., a sama otrzyma należność na swój rachunek VAT już po tej dacie.

Propozycja ta (zapisana w projekcie ustawy o zmianie ustawy ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw) związana jest z wejściem w życie przepisów o podzielonej płatności. Nastąpi to właśnie 1 lipca.

– Chodzi o to, żeby firmy faktoringowe nie ponosiły odpowiedzialności w stosunku do faktur wystawionych jeszcze przed wejściem w życie ustawy dotyczącej split payment – wyjaśnia Przemysław D. Antas, radca prawny w kancelarii Antas Legal.
Zdaniem ekspertów to bardzo dobra zmiana, a jej praktyczne znaczenie dla branży może być duże.Tomasz Rolewicz, partner w dziale doradztwa podatkowego EY przypomina, że system dobrowolnego split payment zakłada – jako zasadę – solidarną odpowiedzialność faktora za zaległości podatkowe dostawcy, związane z daną transakcją. Dotyczy to sytuacji, w której nabywca przekaże należność faktorowi w trybie split payment, a więc kwota VAT zostanie przekazana na wyodrębniony rachunek VAT faktora. Jedyną możliwością wyłączenia solidarnej odpowiedzialności faktora będzie przekazanie dostawcy należności także w systemie podzielonej płatności. – Firma faktoringowa, która tego nie zrobi, będzie podlegała odpowiedzialności solidarnej za VAT dostawcy – mówi Tomasz Rolewicz.
Reklama
Etap legislacyjny
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niek tórych innych ustaw czeka na przy jęcie przez Radę Ministrów