Do ustalenia wydatków na zbycie akcji wniesionych do spółki przed przekształceniem przyjmuje się koszt historyczny – uznał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
O interpretację wystąpił podatnik, który zamierza założyć ze wspólnikiem spółkę osobową. Swój wkład chce pokryć akcjami, które ma w innej spółce. Plan biznesowy zakłada, że spółka osobowa w przyszłości zostanie przekształcona w spółkę z o.o. Na tym etapie prowadzenia działalności wniesione (jeszcze do spółki osobowej) akcje prawdopodobnie będą sprzedane. Przedsiębiorca zapytał dyrektora KIS, w jaki sposób określić koszty uzyskania przychodów ze sprzedaży akcji, które były wniesione przed przekształceniem. Sam twierdził, że wartość wydatków powinna być ustalona na dzień przekształcenia. Dyrektor KIS się z tym nie zgodził.
Wyjaśnił, że możliwość rozpoznania wydatków na nabycie akcji (udziałów) jest odroczona w czasie do momentu ich sprzedaży. Do kosztów uzyskania przychodów zalicza się wydatki zarówno pieniężne, jak i niepieniężne bezpośrednio warunkujące nabycie akcji, a więc takie bez których poniesienia ich kupno nie byłoby możliwe. Chodzi tu w szczególności o cenę nabycia, prowizje maklerskie, opłaty notarialne.
Odnosząc się bezpośrednio do kwestii sposobu ustalenia kosztów, dyrektor KIS podkreślił, że przekształcenie to nie likwidacja spółki i powstanie nowego podmiotu, tylko proces zmierzający do zmiany formy prawnej prowadzenia działalności. Spółka kapitałowa – powstała w wyniku przekształcenia spółki osobowej – wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej, czyli spółki jawnej (sukcesja generalna). Samo przekształcenie – jak podkreślił fiskus – jest neutralne podatkowo. Jakie to ma konsekwencje?
Wspólnicy spółki przekształcanej nie wnoszą do spółki przekształconej żadnego aportu, jest to bowiem ten sam podmiot, tyle że działa w nowej formie prawnej. Spółka z o.o. powstała z przekształcenia spółki osobowej stanie się właścicielem akcji (wniesionych pierwotnie do spółki osobowej). Nie świadczy to jednak o tym, że poniosła efektywny wydatek na ich nabycie – podkreślił dyrektor KIS. Nie można więc uznać, że koszt zbycia akcji ustala się na moment przekształcenia.
W ocenie dyrektora KIS, w przypadku planowanej sprzedaży akcji kosztem uzyskania przychodów będzie „koszt historyczny”, tj. wartość wydatków poniesionych przez wspólników spółki osobowej na nabycie akcji, niezaliczony wcześniej do kosztów uzyskania przychodów. Na tym etapie miało miejsce rzeczywiste i realne uszczuplenie. Żeby ustalić faktycznie poniesione wydatki na nabycie akcji trzeba się zatem cofnąć do momentu nabycia sprzedawanych akcji.
Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 maja 2018 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.113.2018.2.BS