Posłowie zgodzili się na utworzenie jednej wielkiej strefy ekonomicznej, przywrócenie przywilejów dla części twórców oraz spadkobierców i zwolnienia dla niektórych kredytobiorców. Parlamentarzyści chcą też, by monitoring fiskusa objął przewozy koleją.
Na ich zgodę czeka nadal pomysł wprowadzenia opłaty emisyjnej od paliw oraz przepisy regulujące sytuację przedsiębiorstw przekazanych w spadku.
Strefy ekonomiczne
Przyjęta przez posłów w ubiegłym tygodniu ustawa o wspieraniu nowych inwestycji zakończy byt funkcjonujących od dwóch dekad specjalnych stref ekonomicznych (SSE). Przedsiębiorcy będą mogli nadal korzystać z przywilejów, ale już na innych zasadach. Zwolnienie z podatku ma objąć wszystkie firmy, które realizują nowe inwestycje i tworzą miejsca pracy, niezależnie od obszaru, na którym działają. Będą one mogły liczyć na zwolnienia oraz pomoc podmiotów zarządzających wydzielonymi obszarami (położonymi w administracyjnych granicach powiatów).
Z preferencji podatkowych będzie można korzystać tylko przez okres obowiązywania ministerialnej decyzji o wsparciu, czyli od 10 do 15 lat. Przy czym w przypadku inwestycji realizowanej na terenie dotychczasowych SSE okres ten będzie wynosił 15 lat.
Teraz ustawą zajmie się Senat.
PIT, CIT i zryczałtowany
Do Senatu trafi też przyjęta przez posłów nowelizacja ustaw o PIT, CIT i ryczałcie ewidencjonowanym. Zakłada ona wiele zmian m.in. w minimalnym podatku od nieruchomości komercyjnych. Byłyby nim objęte wszystkie budynki, które są wynajmowane, dzierżawione bądź oddane w leasing (choćby tylko częściowo).
Limit kwoty wolnej od podatku (10 mln zł) ma już odnosić się nie do wartości budynku, tylko do podatnika, bez względu na liczbę wynajmowanych przez niego nieruchomości komercyjnych. Nowością ma być też prawo do zwrotu podatku (odliczanego zasadniczo od CIT i PIT), gdy strata podatkowa będzie realna, a nie fikcyjna.
Podczas drugiego czytania projektu wiceminister finansów Paweł Gruza poinformował, że resort przygotowuje jeszcze inne zmiany, które zgłosi podczas prac w Senacie. Chodzi m.in. o wyłączenie z podatku minimalnego budynków wykorzystywanych zasadniczo na własne cele, w których wynajmowane są tylko niewielkie powierzchnie, np. pod bankomaty i lodówki.
Sejm postanowił też rozszerzyć obowiązujący od 2018 r. katalog działalności twórczej, która uprawnia do odliczenia 50 proc. kosztów podatkowych. Dzięki temu z preferencji będą też mogli korzystać autorzy literatury użytkowej, poradników i podręczników, twórcy gier komputerowych i niektórzy tłumacze.
Posłowie odrzucili natomiast poprawkę, która zakładała wpisanie na listę twórczości wizualnej i grafiki komputerowej. Na jednym z posiedzeń komisji finansów publicznych wiceminister Gruza tłumaczył, że graficy komputerowi już teraz korzystają z podwyższonych kosztów jako osoby prowadzące działalność w zakresie sztuk plastycznych. Pisaliśmy o tym w artykule „Więcej twórców otrzyma prawo do 50-proc. kosztów podatkowych” (DGP nr 89/2018). Przedstawiciele resortu zapewniali też, że aby nie było wątpliwości, resort wyda stosowne objaśnienia.
Nowelizacja zakłada też przywrócenie z mocą wstecz, tj. od 2018 r., możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od odziedziczonego majątku (jego wartość początkowa będzie ustalana według ceny rynkowej). Obowiązująca od tego roku nowelizacja całkowicie to wykluczyła. Natomiast obdarowani będą mogli jedynie kontynuować amortyzację po darczyńcy (dziś też są pozbawieni prawa do niej).
Pojawią się nowe zwolnienia z PIT, m.in. w przypadku umorzenia odsetek. Zwolnienie ma dotyczyć kredytów tzw. starego portfela, tj. zaciągniętych głównie przez spółdzielnie mieszkaniowe (i w mniejszym stopniu przez osoby fizyczne) do 31 maja 1992 r.
Ustawa o pomocy państwa m.in. w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1779) umożliwia m.in. przejściowy wykup przez państwo odsetek od kredytów mieszkaniowych. Z kolei nowelizacja ustawy z 1997 r. (Dz.U. poz. 652) – umarzanie zadłużenia z tytułu skapitalizowanych odsetek oraz z tytułu przejściowego ich wykupu. Kłopot polega na tym, że dziś w takich sytuacjach trzeba zapłacić podatek. Nowelizacja rozwiązuje ten problem.
Będzie też zwolnienie dla pomocy finansowej otrzymywanej przez świadków koronnych (od policji) oraz informatorów pomagających organom ścigania.
Ponadto w ustawie o CIT zostanie jasno zapisane, że wkłady pieniężne do spółek kapitałowych nie podlegają opodatkowaniu (podobnie jak do końca 2017 r.), natomiast pracownik otrzymujący akcje polskich spółek płaci podatek tylko raz (w momencie zbycia akcji).
Większość zmian ma wejść w życie z mocą wstecz od 1 stycznia 2018 r.
Pakiet drogowy
Sejm przyjął też ostatecznie (po poprawkach Senatu) nowelizację pakietu przewozowego. Zakłada ona monitorowanie transportu towarów koleją. Monitorowany będzie też przewóz niektórych produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Przedsiębiorcy będą rzadziej karani, ponieważ urzędnicy nie będą mogli wszcząć postępowania, jeśli w wyniku kontroli okaże się, że nie doszło do żadnych uszczupleń w VAT bądź akcyzie.
Monitorowane towary nie będą już określane za pomocą symboli Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, a kodami Nomenklatury Scalonej (CN).
Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta. Co do zasady ma wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Sukcesja działalności
Do trzeciego czytania trafił projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym. Jego celem jest uregulowanie sytuacji przedsiębiorstw w spadku. Mają one być traktowane jako jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące podatnikiem: VAT, PIT, akcyzy, podatku od gier, tonażowego i okrętowego. Przedsiębiorstwo w spadku będzie mogło posługiwać się NIP zmarłego i korzystać z uzyskanych przez niego interpretacji indywidualnych.
Opłata emisyjna
Do prac w komisji do spraw energii i Skarbu Państwa został skierowany projekt ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Sejmowa większość nie zgodziła się bowiem na przyjęcie wniosku opozycji, by odrzucić projekt już w pierwszym czytaniu.
Z projektu wynika, że do każdego litra paliwa silnikowego będzie doliczane 10 groszy (w tym VAT). To skutek nowej opłaty emisyjnej, która ma wynieść 80 zł od 1 tys. litrów paliwa. 15 proc. nowej opłaty emisyjnej zasili Fundusz Niskoemisyjnego Transportu.
Etap legislacyjny
Przyjęte przez Sejm:
– ustawa o wspieraniu nowych inwestycji (druk sejmowy nr 2483)
– nowelizacje ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (druk senacki 2465)
– nowelizacja ustaw: o PIT, CIT oraz ryczałcie ewidencjonowanym (druk sejmowy nr 2291).
Projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej – skierowany do trzeciego czytania (druk sejmowy 2454)
Projekt ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw – skierowany do prac w komisji sejmowej (druk sejmowy 2411)