Od tego roku wydatki wypłacane po ustaleniu zysku netto nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Dlatego nagrody dla zatrudnionych lepiej obecnie wypłacać ze środków obrotowych jednostki.
Do końca czerwca 2018 r. powinny zostać zatwierdzone sprawozdania finansowe jednostek, których rok obrotowy jest zgodny z kalendarzowym i zakończył się 31 grudnia 2017 r. I dopiero po po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania przez organ zatwierdzający może nastąpić podział lub pokrycie wyniku finansowego netto. A w przypadku jednostek, których sprawozdania finansowe były objęte obowiązkowym badaniem przez biegłego rewidenta, takie zatwierdzenie musi zostać poprzedzone wydaniem przez niego sprawozdania z badania.
Po zmianach
W ostatnich latach zysk netto był bardzo często przeznaczany nie tylko na wypłatę dywidendy, ale także popularny był podział wyniku na cele pracownicze – nagrody, składki ZUS czy zasilenie zakładowego fundusz świadczeń socjalnych. [przykład] Wszystko to za sprawą korzystnych dla jednostek wyroków NSA i interpretacji prawa podatkowego. Jednak argumenty przy podziale wyniku finansowego za 2017 rok są już bezzasadne, ponieważ ustawodawca nowelą z 27 października 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2175) wprowadził zmianę do art. 16 ust. 1 ustawy o CIT. Od 1 stycznia 2018 r. na podstawie nowego art. 16 ust. 1 pkt 15a ustawy o CIT żadne kwoty wypłacane tytułem podziału (rozliczenia) wyniku finansowego jednostki (zysku netto) nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Przepisy te mają zastosowanie do wszelkich podziałów wyniku finansowego dokonanych po nowym roku.
W związku z tym obecnie żadne wydatki wypłacane po ustaleniu zysku netto a związane właśnie z wypłatą nagród, czy odpisów na fundusze specjalne nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.
Zatem w kontekście zmienionych przepisów korzystniejsze jest przyznanie nagrody ze środków obrotowych. Od tych kwot pracodawca też oczywiście pobiera zaliczkę na podatek dochodowy na ogólnych zasadach określonych w art. 32 ustawy o PIT.
PRZYKŁAD 1
W księgach
Ewidencja operacji związanych z podziałem zysku za 2017 rok może przebiegać zapisami:
1. Zatwierdzenie zysku za 2017 rok w kwocie 3 170 000 zł:
● Wn „Wynik finansowy 2017” 3 170 000 zł;
● Ma „Rozliczenie wyniku finansowego” 3 170 000 zł.
2. Przeznaczenie części zysku netto na podwyższenie kapitału zapasowego 200 000 zł:
● Wn „Rozliczenie wyniku finansowego” 200 000 zł;
● Ma „Kapitał zapasowy” 200 000 zł.
3. Przeznaczenie części zysku netto na podwyższenie kapitału rezerwowego 150 000 zł:
● Wn „Rozliczenie wyniku finansowego” 150 000 zł;
● Ma „Kapitał rezerwowy” 150 000 zł.
4. Przeznaczenie zysku netto na wypłatę dywidendy:
a) kwota dywidendy 1 000 000:
● Wn „Rozliczenie wyniku finansowego” 1 000 000;
● Ma „Pozostałe rozrachunki” 1 000 000.
b) zryczałtowany podatek dochodowy, – jeśli występuje obowiązek pobrania:
● Wn „Pozostałe rozrachunki” 190 000 zł,
● Ma „Rozrachunki publicznoprawne” 190 000 zł.
5. Przeznaczenie zysku netto na nagrody dla pracowników 1 000 000 zł:
● Wn „Rozliczenie wyniku finansowego” 1 000 000 zł;
● Ma „Rozrachunki z pracownikami” 1 000 000 zł.
6. Składki ZUS obciążające pracodawcę 220 000 zł:
● Wn „Rozliczenie wyniku finansowego” 220 000 zł;
● Ma „Rozrachunki z ZUS” 220 000 zł.
7. Przeznaczenie zysku netto na zwiększenie ZFŚS 600 000 zł:
● Wn „Rozliczenie wyniku finansowego” 600 000,
● Ma „Fundusze specjalne – ZFŚS” 600 000 zł.
Resume
Zatwierdzenie sprawozdania oznacza, że zostało ono udostępnione organowi zatwierdzającemu w odpowiednim terminie, a także przeanalizowane dane w nim zawarte zostały zaakceptowane. Zatwierdzenie to również akceptacja działań podejmowanych w ciągu roku obrotowego przez kierownictwo firmy. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i rozliczeniu wyniku finansowego powinna zostać podjęta na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników (udziałowców, akcjonariuszy). Przy czym należy pamiętać, że o tym, na jakie cele powinien być przeznaczony zysk, decyduje umowa lub statut jednostki. Rzadko się zdarza, iż przepisy to narzucają. Są jednak wyjątki. Do nich można zaliczyć sytuację spółki akcyjnej, gdzie 8 proc. zysku przeznacza się na kapitał zapasowy póki nie osiągnie on 1/3 kapitału podstawowego. Uwaga! Takich ograniczeń nie ma w innych spółkach prawa handlowego, a zatem ich właściciele mogą przeznaczyć zysk na dowolny cel.
Podstawa prawna
Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 395).
Ustawa z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2175).
Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459).