Zakończenie inwestycji

Według Radosława Kowalskiego, doradcy podatkowego, właściciela Kancelarii Doradztwa Podatkowego oznacza to, że jeżeli podatnik spełnił warunki do skorzystania z ulgi i zakończył inwestycję, to kwota bazowa do wyznaczenia odsetek, które podlegają odliczeniu, ulega zamrożeniu.

- Z przepisu wyraźnie wynika, że kwota taka wyznaczana jest w odniesieniu do konkretnego roku, którym jest rok zakończenia inwestycji - podkreśla Radosław Kowalski.

Tego samego zdania są także inni eksperci.

- Jeśli inwestycja została zakończona w 2007 roku, to odsetki można odliczyć od kredytu nieprzekraczającego 189 tys. zł, gdyż taka kwota została ustalona na rok 2007 - stwierdza radca prawny, Mirosława Przewoźnik-Kurzyca.

Dodaje, że co prawda obowiązek ogłaszania kwot limitu obowiązujących w danym roku ciążył i nadal ciąży na ministrze finansów, który każdorazowo dokonuje ogłoszenia w Monitorze Polskim do końca roku poprzedzającego rok, dla którego kwota jest ogłaszana. Jednak nie zmienia to zasady, że musimy brać pod uwagę limit obowiązujący w roku zakończenia inwestycji.

Chcąc ustalić, jaka kwota obowiązuje dla inwestycji zakończonych w 2007 roku, należy sięgnąć do obwieszczenia, które zostało zamieszczone w M.P. z 2006 r. nr 89, poz. 226 - tłumaczy Mirosława Przewoźnik-Kurzyca.

Wniosek z tego taki, że nowy, wyższy limit ogłoszony w 2008 roku będzie miał zastosowanie do tych inwestycji, które zakończyły się w 2008 roku.

Wskaźnik do wyliczenia

Także Joanna Aleksiejczuk, ekspert z Zespołu Podatków Osobistych i Ubezpieczeń Społecznych MDDP Doradztwo Podatkowe, zwraca uwagę, że przy uldze odsetkowej istotny jest moment zakończenia inwestycji. W rozliczeniu za 2007 rok kwota limitowana wynosiła 189 tys. zł.

- Zatem w sytuacji, gdy podatnik uzyskał kredyt w wysokości np. 400 tys. zł i w 2007 roku zakończył inwestycję mieszkaniową, to w zeznaniu podatkowym składanym za ten rok mógł dokonać odliczenia od podstawy obliczenia podatku odsetek faktycznie zapłaconych w danym roku podatkowym w części przypadającej na kredyt w kwocie 189 tys. zł - wyjaśnia Joanna Aleksiejczuk.

Dokonując odliczenia w ramach ulgi odsetkowej, trzeba także pamiętać o tym, by kwota odliczenia nie obejmowała tej części odsetek, które naliczono od części kredytu przeznaczonej na finansowanie zakupu gruntu.

189 000 zł wynosi limit dla ulgi odsetkowej na 2007 rok

212 870 zł wynosi limit dla ulgi odsetkowej na 2008 rok

Ważne daty

1 stycznia 2007 r. – uchylono z ustawy o PIT przepisy o uldze odsetkowej

2027 rok – będzie ostatnim, w którym podatnicy w ramach praw nabytych będą mogli skorzystać z ulgi odsetkowej

Kto może skorzystać z ulgi

Podatnicy, którzy w latach 2002-2006 zaciągnęli kredyt (pożyczkę) na określone cele mieszkaniowe mają prawo korzystać z ulgi odsetkowej.

Jakie warunki trzeba spełnić

Ulga odsetkowa to odliczenie od dochodu faktycznie poniesionych w roku podatkowym wydatków na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki). Wydatki muszą być przeznaczone na sfinansowanie jednej z inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Ustawa o PIT wymienia inwestycje związane z:

- budową budynku mieszkalnego albo
- wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo
- zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej (np. deweloper), albo
- nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.

Kredyty refinansowe i konsolidacyjne

Nowe przepisy przewidują, że podatnikowi, któremu w latach 2002-2006 został udzielony kredyt (pożyczka) na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych (tzw. kredyt mieszkaniowy), przysługuje na zasadach określonych w przepisach o PIT obowiązujących przed 1 stycznia 2007 r. prawo do odliczania wydatków na spłatę odsetek:

od kredytu mieszkaniowego,
od kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego,
od każdego kolejnego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w dwóch poprzednich punktach.

Jak minister ogłasza limit

Co roku do 31 grudnia minister finansów ogłasza w drodze obwieszczenia wysokość kwoty limitu w celu określenia tej części kredytu (pożyczki), od której podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia odsetek. Dla ustalania limitu minister będzie przyjmował najwyższy w latach 2001-2026 wskaźnik przeliczeniowy 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego do celów obliczania premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał.

Wysokość limitów dla inwestycji zakończonych:

2002-2007 – 189 000 zł
2008 – 212 870 zł
2009 -243 460 zł