Osoby, które nabyły prawo do ulgi odsetkowej, mogą odliczać wydatki na spłatę odsetek także od zaciągniętych później kredytów refinansowych i konsolidacyjnych.
W zeznaniu podatkowym za 2008 rok w ramach ulgi odsetkowej odliczeniu podlegają nie tylko faktycznie zapłacone odsetki od kredytu mieszkaniowego, ale również odsetki od zaciąganych na jego spłatę kredytów refinansowych i konsolidacyjnych. Przypomnijmy, że prawo do ulgi odsetkowej nabyły osoby, którym w latach 2002-2006 został udzielony kredyt m.in. na zakup nowego mieszkania.
Część z tych osób zaciągnęła później refinansujący kredyt hipoteczny lub skorzystała z bogatej oferty kredytów konsolidacyjnych. Osoby, które zamieniły bank na tańszy, nie mogły odliczać wydatków na spłatę odsetek od kredytów refinansowych i konsolidacyjnych. W konsekwencji z chwilą zaciągnięcia takiego kredytu podatnik tracił prawo do kontynuowania ulgi odsetkowej. Począwszy od zeznań podatkowych za 2008 rok odsetki od kredytów refinansowych i konsolidacyjnych podlegają odliczeniu. To efekt zmian wprowadzonych ustawą z 6 listopada 2008 r. (Dz.U. nr 209, poz. 1316).
Zakres odliczeń w ramach ulgi odsetkowej został rozszerzony i obecnie obejmuje on zarówno faktycznie spłacone odsetki od kredytu mieszkaniowego, jak i od kredytu zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego oraz od każdego kolejnego kredytu zaciągniętego na spłatę tych zobowiązań.
Ustawodawca zagwarantował jednocześnie podatnikom możliwość odliczenia odsetek od kredytu refinansowego, jakie spłacili przed 1 stycznia 2008 r. w związku z inwestycją mieszkaniową (np. budową domu) zakończoną przed tym dniem. Odsetki takie podlegają odliczeniu od dochodu (przychodu) uzyskanego w roku 2008 lub 2009 (w zeznaniu składanym za 2008 lub 2009 rok).
Osoby, które inwestycję mieszkaniową zakończyły w 2008 r. lub zakończą w kolejnych latach, odsetki od kredytu mieszkaniowego lub kredytu refinansowego będą mogły odliczać na dotychczasowych zasadach, tj. po raz pierwszy w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym inwestycja została zakończona.
Nowe przepisy regulują także sposób dokonywania odliczeń z tytułu odsetek od kredytu konsolidacyjnego. Podatnik oczywiście nie może odliczać całości odsetek na spłatę takiego kredytu, jeżeli tylko jego część przeznaczona jest na spłatę kredytu mieszkaniowego, a pozostała związana jest np. z zakupem pralki czy samochodu. W takim wypadku odliczeniu podlegają tylko odsetki od tej części kredytu, która proporcjonalnie przypada na spłatę kredytu mieszkaniowego.