Przysługujący podatnikowi limit w ramach ulgi odsetkowej jest dla niego stały przez cały okres korzystania z odliczenia.
Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 15854) poinformowało, że nie jest możliwe obniżenie limitu ulgi odsetkowej. Obecnie ulga odsetkowa funkcjonuje jedynie na zasadach praw nabytych. W ocenie Ministerstwa Finansów niekorzystna zmiana zasad dokonywania odliczeń naruszyłaby prawa nabyte podatników, które gwarantują im dokończenie inwestycji w warunkach, jakie obowiązywały w dniu podejmowania decyzji o zaciągnięciu kredytu na cele mieszkaniowe.
Resort wyjaśnił, że odliczenie obejmuje wyłącznie odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn 70 mkw. powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego do celów obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych, za III kwartał roku poprzedzającego rok podatkowy, określonej na rok zakończenia inwestycji.
Jeżeli nawet w kolejnych latach wysokość wskaźnika przeliczeniowego ulega zwiększeniu, to limit ulgi dla danego podatnika pozostaje na tym samym poziomie. Jednocześnie w kolejnych następujących po sobie latach podatkowych kwota odliczenia nie może ulec zmniejszeniu.
W 2010 r. wysokość kwoty stanowiącej podstawę określenia przysługującej kwoty odliczenia nie może przekroczyć 264 810 zł.