Z ulgi odsetkowej mogą korzystać podatnicy, którzy nabyli do niej prawo do końca 2006 r. Wysokość limitu dla tego odliczenia wiąże się z datą zakończenia inwestycji, a nie ogłoszenia limitu. Wzrost limitu w 2008 roku nie ma znaczenia dla inwestycji zakończonych do końca 2007 r.
ANALIZA
Urzędy skarbowe nie pozwalają podatnikom korzystać z wyższego, określonego na 2008 rok limitu dla ulgi odsetkowej, jeśli inwestycja została zakończona w 2007 roku.
- W Urzędzie Skarbowym w Tczewie poinformowano mnie, że nie mogę odliczyć odsetek od wyższej ulgi odsetkowej - w wysokości 212 870 zł - gdyż w 2007 roku oddałam dom do użytku i w 2007 roku po raz pierwszy skorzystałam z ulgi odsetkowej, stosując limit 189 tys. zł Dowiedziałam się, że do końca trwania ulgi będę mogła odliczać odsetki tylko od kwoty 189 tys. zł. Czy to słuszna interpretacja - skarży się czytelniczka w liście do redakcji GP.
Zdaniem fiskusa stosowanie określonego limitu wiąże się z zakończeniem inwestycji, a nie faktem ogłoszenia w Monitorze Polskim limitu dla ulgi odsetkowej na dany rok. Niestety eksperci podatkowi przyznają rację organom podatkowym. Taka interpretacja jest zatem poprawna.
Jak tłumaczy w rozmowie z nami Artur Kłopotowski, konsultant w Grant Thornton Frąckowiak Doradztwo Podatkowe, w przepisach ustawy o PIT przy określaniu limitu dla ulgi odsetkowej znalazło się zastrzeżenie, że w kolejnych następujących po sobie latach podatkowych kwota limitu nie może ulec zmniejszeniu. Ulga odsetkowa zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2002 r., w związku z tym pierwszym branym pod uwagę wskaźnikiem był wskaźnik z III kwartału 2001 r., który wynosił 2700 zł, co po przemnożeniu dało kwotę 189 tys. zł.
Z informacji od czytelniczki wynika, że ukończyła ona inwestycję w 2007 roku. Wobec tego należałoby zastosować wskaźnik z III kwartału 2006 r., określający limit ulgi na poziomie 178 990 zł (2557 x 70).
- Z uwagi jednak na zastrzeżenie ustawy o PIT nie można stosować niższego wskaźnika. Dlatego czytelniczkę obowiązywać będzie limit wynoszący 189 tys. zł - odpowiada Artur Kłopotowski.
Zwiększenie limitu obowiązującego na 2008 rok (3041 zł, 212 870 zł) nie spowoduje podwyższenia kwoty ulgi przysługującej czytelnikowi, z uwagi na fakt, że ustala się ją na rok zakończenia inwestycji, a on miał miejsce w 2007 roku, tłumaczy dalej ekspert.

Ulga nabyta

Podatnicy, którzy w latach 2002-2006 zaciągnęli kredyt (pożyczkę) na określone cele mieszkaniowe, mają prawo korzystać z ulgi odsetkowej, mimo że została ona uchylona 1 stycznia 2007 r. Ulga ta polega na odliczeniu od dochodu faktycznie poniesionych w roku podatkowym wydatków na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) przeznaczonych na finansowanie celów mieszkaniowych. Jednak odliczenie to jest limitowane, i to w sposób specyficzny. Podatnik nie może odliczyć odsetek od części kredytu przewyższającego określony na dany rok limit. W 2007 roku limit ten wynosił 189 tys. zł. W 2008 roku limit ten wynosi 212 870 zł. Odpowiedni przepis (art. 26b ust. 4 pkt 2 ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym do koń- ca 2006 r.) przewiduje bowiem, że w ramach tzw. ulgi odsetkowej mogą być rozliczone odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn 70 mkw. powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego do celów obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał roku poprzedzającego rok podatkowy, określonej na rok zakończenia inwestycji.Zakończenie inwestycji

Według Radosława Kowalskiego, doradcy podatkowego, właściciela Kancelarii Doradztwa Podatkowego oznacza to, że jeżeli podatnik spełnił warunki do skorzystania z ulgi i zakończył inwestycję, to kwota bazowa do wyznaczenia odsetek, które podlegają odliczeniu, ulega zamrożeniu.
- Z przepisu wyraźnie wynika, że kwota taka wyznaczana jest w odniesieniu do konkretnego roku, którym jest rok zakończenia inwestycji - podkreśla Radosław Kowalski.
Tego samego zdania są także inni eksperci.
- Jeśli inwestycja została zakończona w 2007 roku, to odsetki można odliczyć od kredytu nieprzekraczającego 189 tys. zł, gdyż taka kwota została ustalona na rok 2007 - stwierdza radca prawny, Mirosława Przewoźnik-Kurzyca.
Dodaje, że co prawda obowiązek ogłaszania kwot limitu obowiązujących w danym roku ciążył i nadal ciąży na ministrze finansów, który każdorazowo dokonuje ogłoszenia w Monitorze Polskim do końca roku poprzedzającego rok, dla którego kwota jest ogłaszana. Jednak nie zmienia to zasady, że musimy brać pod uwagę limit obowiązujący w roku zakończenia inwestycji.
Chcąc ustalić, jaka kwota obowiązuje dla inwestycji zakończonych w 2007 roku, należy sięgnąć do obwieszczenia, które zostało zamieszczone w M.P. z 2006 r. nr 89, poz. 226 - tłumaczy Mirosława Przewoźnik-Kurzyca.
Wniosek z tego taki, że nowy, wyższy limit ogłoszony w 2008 roku będzie miał zastosowanie do tych inwestycji, które zakończyły się w 2008 roku.

Wskaźnik do wyliczenia

Także Joanna Aleksiejczuk, ekspert z Zespołu Podatków Osobistych i Ubezpieczeń Społecznych MDDP Doradztwo Podatkowe, zwraca uwagę, że przy uldze odsetkowej istotny jest moment zakończenia inwestycji. W rozliczeniu za 2007 rok kwota limitowana wynosiła 189 tys. zł.
- Zatem w sytuacji, gdy podatnik uzyskał kredyt w wysokości np. 400 tys. zł i w 2007 roku zakończył inwestycję mieszkaniową, to w zeznaniu podatkowym składanym za ten rok mógł dokonać odliczenia od podstawy obliczenia podatku odsetek faktycznie zapłaconych w danym roku podatkowym w części przypadającej na kredyt w kwocie 189 tys. zł - wyjaśnia Joanna Aleksiejczuk.
Dokonując odliczenia w ramach ulgi odsetkowej, trzeba także pamiętać o tym, by kwota odliczenia nie obejmowała tej części odsetek, które naliczono od części kredytu przeznaczonej na finansowanie zakupu gruntu.
189 000 zł wynosi limit dla ulgi odsetkowej na 2007 rok
212 870 zł wynosi limit dla ulgi odsetkowej na 2008 rok
Ważne daty

1 stycznia 2007 r. – uchylono z ustawy o PIT przepisy o uldze odsetkowej

2027 rok – będzie ostatnim, w którym podatnicy w ramach praw nabytych będą mogli skorzystać z ulgi odsetkowej

Kto może skorzystać z ulgi

Podatnicy, którzy w latach 2002-2006 zaciągnęli kredyt (pożyczkę) na określone cele mieszkaniowe mają prawo korzystać z ulgi odsetkowej.

Jakie warunki trzeba spełnić

Ulga odsetkowa to odliczenie od dochodu faktycznie poniesionych w roku podatkowym wydatków na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki). Wydatki muszą być przeznaczone na sfinansowanie jednej z inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Ustawa o PIT wymienia inwestycje związane z:

- budową budynku mieszkalnego albo
- wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo
- zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej (np. deweloper), albo
- nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.


Kredyty refinansowe i konsolidacyjne

Nowe przepisy przewidują, że podatnikowi, któremu w latach 2002-2006 został udzielony kredyt (pożyczka) na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych (tzw. kredyt mieszkaniowy), przysługuje na zasadach określonych w przepisach o PIT obowiązujących przed 1 stycznia 2007 r. prawo do odliczania wydatków na spłatę odsetek:

od kredytu mieszkaniowego,
od kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego,
od każdego kolejnego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w dwóch poprzednich punktach.

Jak minister ogłasza limit

Co roku do 31 grudnia minister finansów ogłasza w drodze obwieszczenia wysokość kwoty limitu w celu określenia tej części kredytu (pożyczki), od której podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia odsetek. Dla ustalania limitu minister będzie przyjmował najwyższy w latach 2001-2026 wskaźnik przeliczeniowy 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego do celów obliczania premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał.

Wysokość limitów dla inwestycji zakończonych:

2002-2007 – 189 000 zł
2008 – 212 870 zł
2009 -243 460 zł