Rokiem podatkowym podatkowej grupy kapitałowej (PGK) jest okres od 1 czerwca do 31 maja. W kwietniu 2018 r. jedna ze spółek wchodzących w skład PGK dokonała darowizny na rzecz spółki dominującej. Czy do tej darowizny znajduje zastosowanie wykluczenie z kosztów uzyskania przychodów wynikające ze znowelizowanego art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy o CIT?
Spółki wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej powinny pamiętać, że od 1 stycznia 2018 r. darowizny dokonywane pomiędzy spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową nie mogą już stanowić kosztu uzyskania przychodów. Wynika to z nowelizacji art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy o CIT.
Jej celem było uniemożliwienie wykorzystywania przez PGK darowizn do optymalizacji podatkowej. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:
● darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem dokonywanych między spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową, a także wpłat na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej (zob. art. 16 ust. 1 pkt 14 in principio ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2017 r.),
● darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem wpłat na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej (zob. art. 16 ust. 1 pkt 14 in principio ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r.).
W przedstawionym stanie faktycznym rok podatkowy PGK rozpoczął się 1 czerwca 2017 r. i trwa do 31 maja 2018 r. Zatem stosownie do przepisu przejściowego zawartego w art. 4 ust. 2 ustawy z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2175), do dokonanej darowizny pomiędzy spółkami tej PGK zastosowanie znajdzie art. 6 ust. 1 pkt 14 ustawy o CIT w brzmieniu dotychczasowym. Oznacza to, że przepis art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy o CIT nie sprzeciwia się zaliczeniu dokonanej darowizny do kosztów uzyskania przychodów.
Podstawa prawna
Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2343 ze zm.).