Ministerstwo Finansów radzi ...

Czy obowiązki podatkowe zależą od miejsca zamieszkania

W 2005 roku podatnik przez siedem miesięcy pracował w Wielkiej Brytanii. Ma miejsce zamieszkania w Polsce. Czy może skorzystać z abolicji?
Tak W opisanym przypadku podatnik może skorzystać z abolicji. Z ustawy abolicyjnej mogą skorzystać podatnicy: którzy przynajmniej w jednym roku podatkowym w okresie od 2002 do 2007 roku uzyskiwali przychody z pracy za granicą, do których miała zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia i w roku podatkowym, w którym uzyskali te przychody, podlegali nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, tj. podlegali obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów.

Czy można uwzględnić diety

Podatnik pracował w Wielkiej Brytanii przez trzy miesiące w 2004 r. i cztery miesiące w 2008 r. Czy można uwzględnić diety?
Tak Przychód z tytułu pracy za granicą uzyskany w 2004 roku można pomniejszyć o diety z tytułu podróży służbowej za granicą za każdy dzień, w którym była wykonywana praca. Rocznie do wysokości trzydziestokrotności diet. Natomiast za 2008 rok przychód osiągany za granicą należy pomniejszyć za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy, o kwotę odpowiadającą 30 proc. równowartości diety z tytułu podróży służbowej za granicą. Kwota diety za 2004 rok i 2008 rok wynosi 32 funty.

Czy do brytyjskich zarobków stosuje się dwie metody

Podatniczka pracowała w Wielkiej Brytanii w latach 2004-2007. Czy do rozliczenia tych zarobków trzeba zastosować dwie metody unikania podwójnego opodatkowania?
Tak Do końca 2006 roku umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarta z Wielką Brytanią przewidywała jako metodę unikania podwójnego opodatkowania metodę odliczenia proporcjonalnego. Od 1 stycznia 2007 r. obowiązuje metoda wyłączenia z progresją.

Czy zagraniczne zarobki trzeba przeliczać na złote

Podatnik w 2006 roku pracował w Wielkiej Brytanii. Chciałby złożyć wniosek PIT-AZ. Czy trzeba przeliczyć przychody uzyskane za granicą na złote?
Tak Trzeba przeliczyć zagraniczne zarobki na złote. Jednak nie można przyjąć średniego kursu NBP za dany rok podatkowy. Przychody z pracy przelicza się na złote według kursu z dnia otrzymania bądź postawienia środków pieniężnych do dyspozycji podatnika ogłaszanego przez bank, z usług którego korzystał podatnik, i które mają zastosowanie przy kupnie walut obcych. Jeżeli bank, z którego usług korzysta podatnik, stosuje różne kursy walut obcych i nie jest możliwe zastosowanie kursu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, stosuje się kurs średni walut obcych z dnia uzyskania przychodu ogłaszany przez Narodowy Bank Polski. Jeżeli podatnik nie korzysta z usług banku, przychody przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych z dnia uzyskania przychodów ogłaszanego przez NBP.

Czy zawsze trzeba zagraniczne zarobki rozliczyć w Polsce

Podatnik ma miejsce zamieszkania w Polsce. Cały rok 2007 przepracował w Wielkiej Brytanii. Innych dochodów nie uzyskał. Czy rozliczając podatek w Wielkiej Brytanii, musi rozliczać się w Polsce?
Nie W opisanym przypadku podatnik nie musi zagranicznych zarobków rozliczyć w Polsce. Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Wielką Brytanią obowiązująca od 2007 roku przewiduje jako metodę unikania podwójnego opodatkowania - metodę wyłączenia z progresją.

Czy termin na abolicję jest nieprzekraczalny

Termin złożenia wniosku o umorzenie podatku dla pracujących w Wielkiej Brytanii za lata 2003-2007 kończy się 6 lutego 2009 r. Czy można o abolicję wystąpić po terminie?
Tak Termin do złożenia wniosku umożliwiającego skorzystanie z rozwiązań abolicyjnych mija 6 lutego 2009 r. i nie można go przedłużyć. Warto pamiętać, że wniosek o przyznanie abolicji można np. przesłać pocztą, złożyć w polskim urzędzie konsularnym lub złożyć za pośrednictwem pełnomocnika.