Podatnicy, którzy zarabiali za granicą w latach 2003-2007, mogą skorzystać z abolicji. Aby abolicję otrzymać, trzeba w urzędzie skarbowym złożyć specjalny wniosek PIT-AZ. Ostatnim dniem na złożenie wniosku abolicyjnego jest 6 lutego 2009 r.
RAPORT
Jeszcze tylko trzy dni zostały podatnikom na skorzystanie z abolicji podatkowej. Najpóźniej w piątek 6 lutego 2009 r. podatnicy muszą w urzędzie skarbowym złożyć wniosek o przyznanie abolicji - PIT-AZ wraz z oświadczeniem AZ-O. Złożenie wniosku abolicyjnego po terminie będzie bezskuteczne.

Zagraniczne zarobki

Ustawę abolicyjną stosuje się do podatnika, który przynajmniej w jednym roku podatkowym, w okresie od 2002 roku do 2007 roku podlegał nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce i uzyskiwał w tym roku przychody z pracy, do których miała zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia.
Ustawy abolicyjnej nie stosuje się do przychodów uzyskiwanych w krajach i na terytoriach stosujących szkodliwą konkurencje podatkową, czyli w tzw. rajach podatkowych.
Na skorzystanie z abolicji podatkowej podatnicy mają określony termin. Nie jest to bowiem rozwiązanie, które może być stosowane w nieskończoność. Podatnicy, którzy zarabiali za granicą w 2002 roku, wnioski o abolicję podatkową składali do 6 października 2008 r. Naczelnicy urzędów skarbowych mieli na wydanie decyzji w tym zakresie czas do 30 listopada 2008 r. Jeśli chodzi o podatników, którzy uzyskali przychody zagraniczne w latach 2003-2007, na wykorzystanie abolicji podatkowej mają czas do 6 lutego 2009 r. Oznacza to, że odpowiedni wniosek o przyznanie jednej z form abolicji podatnik musi złożyć w urzędzie skarbowym najpóźniej 6 lutego.

Formę wybiera podatnik

Zgodnie z ustawą abolicyjną, abolicja może przybrać różną formę, która będzie zależała od tego, czy podatnik rozliczył się z zagranicznych zarobków w Polsce, czy zataił je przed polskim urzędem skarbowym.
Organ podatkowy na wniosek podatnika sporządzony według ustalonego wzoru:
1) umarza zaległość podatkową w podatku dochodowym od osób fizycznych, powstałą za dany rok podatkowy, którego dotyczy wniosek abolicyjny, w wysokości stanowiącej różnicę między podatkiem należnym, wynikającym z zeznania podatkowego albo z decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego, a kwotą odpowiadającą podatkowi obliczonemu za ten rok podatkowy przy zastosowaniu do przychodów z pracy zasad określonych w art. 27 ust. 8 ustawy o PIT - metoda wyłączenia z progresją (umorzenie zaległości), lub
2) zwraca kwotę stanowiącą różnicę między podatkiem należnym, wynikającym z zeznania podatkowego albo z decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego, a kwotą odpowiadającą podatkowi obliczonemu za dany rok podatkowy, którego dotyczy wniosek, przy zastosowaniu do przychodów z pracy zasad określonych w art. 27 ust. 8 ustawy o PIT (metoda wyłączenia z progresją) - w przypadku dokonania wpłaty podatku dochodowego należnego za ten rok podatkowy wynikającego ze złożonego zeznania podatkowego albo z decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego (zwrot), lub
3) umarza zaległość i dokonuje zwrotu za dany rok podatkowy.
Umorzenie zaległości powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość. Natomiast zwrot obejmuje również wpłacone odsetki za zwłokę, w części odpowiadającej kwocie zwrotu. Zasady te stosuje się odpowiednio do opłaty prolongacyjnej.
Formę abolicji wybiera sam podatnik we wniosku PIT-AZ, zaznaczając odpowiedni kwadrat.Złożenie PIT-AZ

Podatnik, który spełni warunki do skorzystania z rozwiązań abolicyjnych, aby je otrzymać, będzie musiał złożyć wniosek do naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek ten trzeba złożyć na przewidzianym do tego formularzu PIT-AZ. Dodatkowo do wniosku będzie trzeba załączyć oświadczenie potwierdzające uzyskanie przychodów z pracy oraz zapłatę podatku za granicą. Zgodnie bowiem z przepisami ustawy abolicyjnej podatnik jest zobowiązany dołączyć do wniosku o przyznanie abolicji:
1) oświadczenie, sporządzone według ustalonego wzoru - AZ-O, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, potwierdzające wysokość:
a) uzyskanych przychodów z pracy,
b) zapłaconego za granicą podatku, jeżeli podatnik był obowiązany do jego zapłaty - wykazanych we wniosku o przyznanie abolicji;
2) zeznanie podatkowe za rok podatkowy, którego dotyczy wniosek - w przypadku gdy wniosek dotyczy umorzenia zaległości.
Jeżeli podatnik uzyskiwał zagraniczne przychody w więcej niż dwóch krajach (w danym roku podatkowym), musi złożyć kolejny wniosek PIT-AZ.
Poza formą abolicji podatnik może również wybrać sposób złożenia wniosku w urzędzie skarbowym. Może to zrobić osobiście, za pośrednictwem poczty bądź składając dokumenty w polskiej placówce konsularnej. Mimo że przepisy tego nie wymagają, warto w każdym przypadku zadbać o potwierdzenie złożenia lub nadania pism do urzędu skarbowego.Zwrot lub umorzenie

W sprawie umorzenia zaległości oraz zwrotu organ podatkowy wydaje, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie sześciu miesięcy od dnia złożenia wniosku o udzielenie abolicji podatkowej, decyzję, w której określa wysokość umorzonej kwoty zaległości lub kwoty zwrotu.
W przypadku wniosku dotyczącego roku 2002 decyzje urzędy skarbowe wydały do 30 listopada 2008 r.
Również na odzyskanie pieniędzy z abolicji przepisy przewidują ustawowy termin. Zgodnie z ustawą abolicyjną zwrot po udzieleniu abolicji może nastąpić:
• w gotówce,
• na wskazany rachunek bankowy podatnika lub rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej
- w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji określającej wysokość kwoty zwrotu.
Warto wiedzieć, że kwota zwrotu wypłacana za pośrednictwem poczty na podstawie przekazu pocztowego jest pomniejszana o koszty jej przesłania. Za dzień wypłaty zwrotu uważa się dzień:
• obciążenia rachunku bankowego organu podatkowego na podstawie polecenia przelewu,
• złożenia przekazu pocztowego,
• wypłacenia kwoty zwrotu przez organ podatkowy lub postawienia kwoty zwrotu do dyspozycji podatnika w kasie.
Jeśli urząd skarbowy spóźni się z wydaniem decyzji lub wypłatą pieniędzy podatnikowi, będą mu się należały odsetki. Kwota zwrotu z abolicji podlega bowiem oprocentowaniu w wysokości opłaty prolongacyjnej, wyłącznie w przypadku, gdy decyzja określająca wysokość kwoty zwrotu nie została wydana w terminie lub kwota zwrotu nie została wypłacona w terminie. Oprocentowanie ustala się według stawki obowiązującej w dniu, w którym upłynął termin wypłaty kwoty zwrotu.
6 lutego 2009 r.
ostatni dzień na skorzystanie z abolicji podatkowej za pracę za granicą w latach 2003-2007
DGP