RAPORT

Jeszcze tylko trzy dni zostały podatnikom na skorzystanie z abolicji podatkowej. Najpóźniej w piątek 6 lutego 2009 r. podatnicy muszą w urzędzie skarbowym złożyć wniosek o przyznanie abolicji - PIT-AZ wraz z oświadczeniem AZ-O. Złożenie wniosku abolicyjnego po terminie będzie bezskuteczne.

Zagraniczne zarobki

Ustawę abolicyjną stosuje się do podatnika, który przynajmniej w jednym roku podatkowym, w okresie od 2002 roku do 2007 roku podlegał nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce i uzyskiwał w tym roku przychody z pracy, do których miała zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia.

Ustawy abolicyjnej nie stosuje się do przychodów uzyskiwanych w krajach i na terytoriach stosujących szkodliwą konkurencje podatkową, czyli w tzw. rajach podatkowych.

Na skorzystanie z abolicji podatkowej podatnicy mają określony termin. Nie jest to bowiem rozwiązanie, które może być stosowane w nieskończoność. Podatnicy, którzy zarabiali za granicą w 2002 roku, wnioski o abolicję podatkową składali do 6 października 2008 r. Naczelnicy urzędów skarbowych mieli na wydanie decyzji w tym zakresie czas do 30 listopada 2008 r. Jeśli chodzi o podatników, którzy uzyskali przychody zagraniczne w latach 2003-2007, na wykorzystanie abolicji podatkowej mają czas do 6 lutego 2009 r. Oznacza to, że odpowiedni wniosek o przyznanie jednej z form abolicji podatnik musi złożyć w urzędzie skarbowym najpóźniej 6 lutego.

Formę wybiera podatnik

Zgodnie z ustawą abolicyjną, abolicja może przybrać różną formę, która będzie zależała od tego, czy podatnik rozliczył się z zagranicznych zarobków w Polsce, czy zataił je przed polskim urzędem skarbowym.

Organ podatkowy na wniosek podatnika sporządzony według ustalonego wzoru:

1) umarza zaległość podatkową w podatku dochodowym od osób fizycznych, powstałą za dany rok podatkowy, którego dotyczy wniosek abolicyjny, w wysokości stanowiącej różnicę między podatkiem należnym, wynikającym z zeznania podatkowego albo z decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego, a kwotą odpowiadającą podatkowi obliczonemu za ten rok podatkowy przy zastosowaniu do przychodów z pracy zasad określonych w art. 27 ust. 8 ustawy o PIT - metoda wyłączenia z progresją (umorzenie zaległości), lub

2) zwraca kwotę stanowiącą różnicę między podatkiem należnym, wynikającym z zeznania podatkowego albo z decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego, a kwotą odpowiadającą podatkowi obliczonemu za dany rok podatkowy, którego dotyczy wniosek, przy zastosowaniu do przychodów z pracy zasad określonych w art. 27 ust. 8 ustawy o PIT (metoda wyłączenia z progresją) - w przypadku dokonania wpłaty podatku dochodowego należnego za ten rok podatkowy wynikającego ze złożonego zeznania podatkowego albo z decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego (zwrot), lub

3) umarza zaległość i dokonuje zwrotu za dany rok podatkowy.

Umorzenie zaległości powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość. Natomiast zwrot obejmuje również wpłacone odsetki za zwłokę, w części odpowiadającej kwocie zwrotu. Zasady te stosuje się odpowiednio do opłaty prolongacyjnej.

Formę abolicji wybiera sam podatnik we wniosku PIT-AZ, zaznaczając odpowiedni kwadrat.