Nawet jeżeli minister finansów zmienia interpretację i przychyla się do stanowiska podatnika, musi uzasadnić, dlaczego to zrobił – orzekł NSA
Sprawa dotyczyła podatnika, który zamierza produkować i sprzedawać kredę granulowaną nawozową. We wniosku o interpretację napisał, że kreda powinna być ze stawką 8 proc. VAT. W praktyce jednak chodziło mu o to, żeby organ potwierdził jako prawidłową stawkę 23 proc. Uważał bowiem, że wyższa stawka podatku może prowadzić do zwiększenia konkurencyjności na rynku. Twierdził, że obecnie jest ona zachwiana, bo część podmiotów na tym rynku rozlicza się według stawki 8 proc. W efekcie są oni w lepszej sytuacji niż ci, którzy stosują podstawową stawkę VAT.
W pierwotnej interpretacji dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, że kreda granulowana faktycznie powinna być z 23-proc. VAT. Ale minister finansów zmienił tę interpretację i wskazał, że właściwa jest stawka 8 proc. VAT. Przychylił się więc do pierwotnego stanowiska podatnika.
Podatnik nie zgadzał się z taką wykładnią ministra. Wskazywał, że w załączniku nr 3 do ustawy o VAT, pod pozycją 21 są wymienione jedynie towary o symbolu PKWiU ex 08.11.30.0, czyli wyłącznie: kreda mielona pastewna, kreda mielona nawozowa i mączka dolomitowa. Twierdził zatem, że tylko do nich można stosować stawkę 8 proc. VAT.
W uzasadnieniu minister powołał się natomiast na pismo Głównego Urzędu Statystycznego z 2014 r. Wynikało z niego, że proces granulowania kredy mielonej nie wpływa na jej sklasyfikowanie, a więc kreda mielona pastewna i kreda mielona nawozowa, nawet gdy są granulowane, mieszczą się w grupowaniu: PKWiU 08.11.30.0, czyli objętym preferencyjną stawką VAT.
Podatnik zaskarżył interpretację do sądu i wygrał w obu instancjach. WSA w Warszawie stwierdził, że minister, choć miał taki obowiązek, nie uzasadnił, dlaczego zmienił interpretację. Nie wystarczyło powołać się na pismo GUS, bo nie zawiera ono uzasadnienia prawnego, które wskazywałoby, że pierwotnie wydana interpretacja była nieprawidłowa.
WSA wskazał, że w przypadku zmiany interpretacji nie ma zastosowania reguła pozwalająca odstąpić od uzasadnienia prawnego, jeżeli organ uzna stanowisko podatnika za prawidłowe (art. 14c par. 1 zdanie drugie ordynacji podatkowej).
Tego samego zdania był Naczelny Sąd Administracyjny. Sędzia Marek Kołaczek potwierdził, że odwołanie się w uzasadnieniu interpretacji jedynie do pisma GUS to za mało. Minister musi wyjaśnić, dlaczego zmienił stanowisko.
Na marginesie sędzia dodał,, że NSA zgadza się ze swoim orzeczeniem z 9 listopada 2017 r. (sygn. akt I FSK 785/16), w którym sąd stwierdził, że kreda granulowana nawozowa jest z 23 proc. VAT.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 15 marca 2018 r., sygn. akt I FSK 1536/16.