Nowelizacja, która weszła w życie rok temu, spowodowała, że po raz kolejny powstały spory o opodatkowanie m.in. bocznic kolejowych.
Do końca 2016 r. mogły być one objęte podatkiem od nieruchomości, co potwierdzały sądy. Teraz orzecznictwo idzie w przeciwnym kierunku, na co wskazuje niedawny wyrok WSA w Szczecinie.
Wcześniej korzystnie dla podatników orzekły również: WSA w Kielcach (wyrok z 16 listopada 2017 r., sygn. akt I SA/Ke 531/17) oraz WSA w Gliwicach (wyrok z 1 grudnia 2017 r., sygn. akt I SA/Gl 970/17). Oba te wyroki już się uprawomocniły.
W efekcie zyskały firmy korzystające z bocznic do własnych celów, a straciły gminy.
Co się zmieniło
Zmianę wprowadziła od 1 stycznia 2017 r. nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1727 ze zm.). Przy okazji nowe brzmienie zyskał art. 7 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zwalnia on z podatku od nieruchomości grunty, budowle i budynki wchodzące w skład infrastruktury kolejowej.
Do końca 2016 r. zwolnienie dla infrastruktury kolejowej dotyczyło tylko budowli i zajętych przez nie gruntów. Innymi słowy, nie był opodatkowany tylko ten fragment terenu, na którym znajdowały się np. tory.
Obecnie, w świetle nowego załącznika do ustawy o transporcie kolejowym, infrastrukturą kolejową mogą być już m.in. całe działki ewidencyjne, na których znajdują się pozostałe elementy infrastruktury kolejowej.
Odżyły spory
W efekcie po raz kolejny powstały spory o opodatkowanie m.in. bocznic kolejowych.
W sprawie rozstrzygniętej ostatnio przez WSA w Szczecinie chodziło o spółkę energetyczną będącą właścicielem gruntów, na których położone są m.in. bocznice kolejowe. Spółka udostępnia je PKP, czyli licencjonowanemu przewoźnikowi kolejowemu.
Bocznicami jest dowożony do spółki węgiel, a wywożone pyły, powstające wskutek spalania.
Spółka uważała, że całe te grunty są zwolnione z podatku od nieruchomości na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Natomiast prezydent twierdził, że infrastruktura prywatna, w skład której wchodzą bocznice, jest opodatkowana.
WSA w Szczecinie zgodził się ze spółką. Przypomniał, że zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym, która:
a) jest udostępniana przewoźnikom kolejowym, lub
b) jest wykorzystywana do przewozu osób, lub
c) tworzy linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1435 mm.
To oznacza – wyjaśnił sąd – że w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. bocznice kolejowe wchodzą w skład infrastruktury kolejowej i są zwolnione z podatku, jeśli są faktycznie udostępniane przewoźnikom kolejowym.
WSA uznał, że dotyczy to także kolejowej infrastruktury prywatnej. Gdyby ustawodawca chciał ją wyłączyć ze zwolnienia, to wskazałby to w przepisie – stwierdził sąd.
Wskazał, że zgodnie z art. 4 pkt 1c ustawy o transporcie kolejowym, infrastruktura prywatna to też infrastruktura kolejowa, choć wykorzystywana wyłącznie do realizacji własnych potrzeb jej właściciela lub jej zarządcy, innych niż przewóz osób.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Szczecinie z 15 lutego 2018 r., sygn. akt I SA/Sz 1035/17, nieprawomocny.