Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki lub spółdzielni nie generuje przychodu po stronie podmiotu wnoszącego – potwierdził minister finansów w interpretacji ogólnej.Tym samym wyjaśnił, jak interpretować obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. zmianę w art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT. Wprowadziła ją nowelizacja ustaw o PIT, CIT i ryczałcie ewidencjonowanym (Dz.U. z 2017 r., poz. 2175). Zgodnie z obecnym brzmieniem przepisu przychodem jest „wartość wkładu określona w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określona w innym dokumencie o podobnym charakterze”. Wykreślone zostało sformułowanie „w przypadku wniesienia do spółki albo do spółdzielni wkładu niepieniężnego w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część”.
Minister przyznał, że literalne brzmienie obecnego art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT może prowadzić do wniosku, że w związku z wniesieniem do spółki wkładu pieniężnego powstaje przychód. – Interpretacja taka jest jednak nieprawidłowa – podkreślił minister i dodał, że przepis ten obejmuje swoim zakresem wyłącznie wkłady niepieniężne. Jego zdaniem wynika to zarówno z istoty przepisu, jak i jego brzmienia.
Minister wyjaśnił też, że celem art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT jest opodatkowanie ewentualnego dochodu („cichych rezerw”) na moment wniesienia wkładu, skutkującego przeniesieniem własności (zbyciem) danego składnika majątku podatnika. W sensie ekonomicznym operacja ta jest bowiem tożsama ze zbyciem (sprzedażą) składnika majątkowego należącego do podatnika.
– „Ciche rezerwy” nie powstają w przypadku wniesienia wkładu pieniężnego – przyznał minister finansów. Przekazanie wkładu w formie środków pieniężnych nie powoduje zatem (u wnoszącego taki wkład) przychodu podatkowego.
Minister powołał się też na uzasadnienie do projektu, z którego wynikało, że nowelizacja polegać będzie jedynie na skreśleniu odniesienia do wkładów niepieniężnych stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa (ZCP). O tym bowiem, że wkład niepieniężny stanowiący ZCP nie jest przychodem, stanowi obecnie zmieniony art. 12 ust. 4 pkt 25 lit. b ustawy o CIT.
Takie samo stanowisko prezentuje dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydawanych interpretacjach indywidualnych (np. nr 0111-KDIB1-2.4010.425.2017.1.PH, nr 0111-KDIB2-2.4010.3.2018.1.MM).
O wątpliwościach interpretacyjnych w tej kwestii pisaliśmy już w ubiegłym roku („Podatek, który odetnie biznes od pieniędzy”, DGP nr 220/2017).
Według ekspertów bowiem z obecnego przepisu wynika, że gotówka wnoszona do spółek z o.o. i akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych jest opodatkowana, i to zarówno na etapie zakładania spółki, jak i podwyższania jej kapitałów.
Dlatego Ministerstwo Finansów postanowiło doprecyzować tę zmianę. 22 lutego br. do Sejmu trafił rządowy projekt, który jasno przesądza, że wkłady pieniężne pozostają nieopodatkowane. Na razie jednak harmonogram nie zakłada, aby projekt ten miał zostać rozpatrzony na trwającym posiedzeniu Sejmu. Najwcześniej więc posłowie się nim zajmą na tym, które rozpocznie się 11 marca br.
Do Sejmu trafił rządowy projekt, który przesądza, że wkłady pieniężne pozostają nieopodatkowane
Interpretacja ogólna ministra finansów z 2 marca 2018 r. nr DD6.8201.1.2018