Dochód ze zbycia oprzyrządowania, które wcześniej zostało udostępnione podwykonawcy działającemu poza specjalną strefą ekonomiczną, nie jest zwolniony z CIT – wynika z wyroku NSA.
Chodziło o spółkę, która produkowała w specjalnej strefie ekonomicznej części samochodowe. Ich produkcja wymagała specjalistycznego oprzyrządowania. Spółka kupowała je albo wytwarzała we własnym zakresie. Następnie udostępniała je podwykonawcy wytwarzającemu poza strefą komponenty, które później stawały się elementami wyrobów strefowych. Na koniec sprzedawała oprzyrządowanie finalnemu odbiorcy części samochodowych.
Spór toczył się o to, czy dochód ze zbycia oprzyrządowania, które wcześniej zostało udostępnione podwykonawcy spoza strefy, jest zwolniony z podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT.
Spółka tłumaczyła, że udostępnienie oprzyrządowania podwykonawcy spoza strefy leży w jej interesie, bo bez tego produkcja komponentów nie byłaby możliwa. Podkreślała, że oprzyrządowanie nie może być wykorzystywane do innych celów. Przekonywała, że oprzyrządowanie, komponenty i części samochodowe są ze sobą ściśle powiązane i mają związek z działalnością strefową.
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu stwierdził jednak, że spółka nie miała prawa rozliczyć w ramach działalności strefowej ani wydatków na nabycie oprzyrządowania, ani przychodów z jego sprzedaży. Podkreślił, że wyposaża ona w narzędzie (oprzyrządowanie) inny podmiot, który prowadzi własną działalność gospodarczą. Produkowanie przez niego komponentów do wyrobów strefowych nie może przesądzać o zwolnieniu – stwierdził dyrektor. Podkreślił, że inaczej byłoby, gdyby oprzyrządowanie było wykorzystywane bezpośrednio przez spółkę.
Ona z kolei przekonywała, że nie ma znaczenia, gdzie oprzyrządowanie jest wykorzystywane. Uważała, że fiskus niesłusznie posłużył się wyłącznie kryterium geograficznym.
Zarówno jednak WSA we Wrocławiu, jak i Naczelny Sąd Administracyjny uznały, że rację ma fiskus. Przypomniały, że zwolnienie z CIT dotyczy wyłącznie dochodów z działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Tymczasem przekazanie oprzyrządowania podmiotowi zewnętrznemu (poza SSE) faktycznie przenosi część działalności spółki poza strefę. Tym samym przychody i koszty związane z nabyciem takiego oprzyrządowania nie są przychodami i kosztami z działalności prowadzonej na terenie SSE w ramach zezwolenia.
ORZECZNICTWO: Wyrok NSA z 15 lutego 2018 r., sygn. akt II FSK 1276/16.