Nie ma powodu, by podatnik wystawiał faktury każdego dnia zamiast w ustalonych z kontrahentem okresach rozliczeniowych. Zwłaszcza gdy nie przekraczają one terminów wskazanych w ustawie o VAT – orzekł NSA.
Chodziło o sprzedawcę telefonów komórkowych. Podatnik poinformował, że ma stałych kontrahentów, którym dostarcza te same towary w krótkich odstępach czasu. Chciał uprościć sobie rozliczenia, wystawiając jedną zbiorczą fakturę dla kilku dostaw i przyjmując płatności za sprzęt dostarczony w umówionym okresie.
Okresy rozliczeniowe miały być uzgadniane z nabywcami. Miał to być tydzień lub dwa, ale nie dłużej niż miesiąc. Nie dochodziłoby więc do przekroczenia terminu wskazanego w ustawie o VAT. Spółka powoływała się tu na art. 19a ust. 4 ustawy o VAT, który mówi o usługach ciągłych.
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał jednak, że firma nie może tak postępować. Wyjaśnił, że możliwość ustalania okresów rozliczeniowych dotyczy tylko dostaw i usług ciągłych, czyli takich, w których nie ma przerw. – Gdy dostawy są jednorazowe, to nawet gdyby były powtarzalne, trzeba je rozliczać za okres, w którym miała miejsce dostawa – stwierdził fiskus. Podkreślił, że kontrahenci nie mogą się inaczej umówić. I wyjaśnił, że art. 19a ust. 4 ustawy o VAT trzeba rozumieć przez pryzmat zdania drugiego w ust. 3 tego przepisu.
Firma wygrała jednak w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu. Sąd dokonał prounijnej wykładni przepisu i uznał, że można go stosować nie tylko do dostaw ciągłych (nieprzerwanych), ale także gdy jest możliwe zidentyfikowanie momentu dokonania dostawy każdego towaru. Intencją ustawodawcy było bowiem objęcie tym przepisem dostaw o charakterze powtarzalnym, częstotliwym – stwierdził WSA.
Również NSA uznał, że rację w tym sporze ma spółka. Sędzia Artur Mudrecki podkreślił, że okresy rozliczeniowe, które zamierza ona ustalić, nie przekraczają terminów wskazanych w ustawie o VAT. Dodał, że nie ma powodu, by nakładać na podatnika dodatkowe obowiązki, skoro może on usprawnić funkcjonowanie swojej firmy, nie ograniczając wpływów do budżetu.
Sędzia Mudrecki powołał się także na inny korzystny dla podatników wyrok NSA z 11 kwietnia 2017 r (sygn. akt I FSK 1104/15). Dotyczył on firmy, która dostarczała farby i lakiery drukarskie. Chciała ona przyjąć dla dostaw 10-dniowe i miesięczne okresy rozliczeniowe. Sąd kasacyjny potwierdził taką możliwość. Dodał, że nie grozi to obejściem ani nadużyciem prawa podatkowego.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 2 lutego 2018 r., sygn. akt I FSK 1906/15.