Składki członkowskie na utrzymanie osiedlowego parkingu są zapłatą za usługę opodatkowaną według stawki 23 proc. – orzekł WSA w Łodzi.
Sprawa dotyczyła komitetu parkingowego, powołanego przez mieszkańców jednej z łódzkich spółdzielni mieszkaniowych. Początkowo komitet dzierżawił osiedlowy parking od spółdzielni, później zmieniono umowę na użyczenie. Komitet zajął się administrowaniem i eksploatacją miejsc postojowych. Koszty z tym związane są pokrywane ze składek płaconych przez użytkowników parkingu.
Komitet nie został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym i nie ma numeru REGON. Złożył natomiast w urzędzie skarbowym zgłoszenie identyfikacyjne NIP-2.
Komitet uważał, że jego działalność nie jest opodatkowana, bo nie jest on prawnie wyodrębnioną jednostką organizacyjną, nie prowadzi działalności gospodarczej, nie ma zdolności prawnej. Podkreślał, że nie działa we własnym imieniu, ale w imieniu użytkowników osiedlowego parkingu i na ich rachunek. Nie można więc płaconych przez nich składek traktować jako wynagrodzenia.
Organy podatkowe uznały jednak, że komitet działa jak stowarzyszenie w rozumieniu ustawy – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 210), a świadczone przez niego usługi są działalnością gospodarczą. Tym samym otrzymywane przez niego wpłaty związane ze świadczeniem usług parkingowych są opodatkowane.
Dodatkowo dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi stwierdził, że komitet parkingowy nie może korzystać ze zwolnienia z VAT na podstawie ani art. 43 ust. 1 pkt 21, ani art. 43 ust. 1 pkt 31 lit. b ustawy o VAT. Pierwszy z tych przepisów dotyczy usług świadczonych przez niezależne grupy osób, na rzecz swoich członków, których działalność jest zwolniona od podatku lub w zakresie której członkowie ci nie są uznawani za podatników. Drugi zwalnia z VAT usługi realizowane przez organizacje powołane do realizacji celów m.in. o charakterze obywatelskim – w zakresie interesu zbiorowego swoich członków, wykonywane na rzecz ich członków w zamian za składki.
Warunkiem obu zwolnień jest jednak to, że nie może ono powodować naruszenia warunków konkurencji – podkreślił dyrektor izby. Uznał, że w tym wypadku warunek ten nie jest spełniony.
WSA w Łodzi zgodził się z fiskusem, że komitet jest podatnikiem VAT, bo jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, a art. 15 ust. 1 ustawy o VAT zalicza je do podatników. Status ten potwierdza także zgłoszenie identyfikacyjne NIP-2. O tym, że komitet parkingowy prowadzi działalność gospodarczą świadczy to, że wykonuje on w sposób zorganizowany i profesjonalny usługi parkingowe na rzecz określonych osób – orzekł sąd. Uznał zatem, że składki członkowskie wpłacane przez użytkowników parkingu są zapłatą za usługę opodatkowaną według stawki 23 proc. VAT.
WSA potwierdził, że komitet nie może korzystać ze zwolnienia na podstawie ani art. 43 ust. 1 pkt 21, ani art. 43 ust. 1 pkt 31 lit. b.
Jedyne, z czym nie zgodził się sąd, to że komitet parkingowy można uznać za stowarzyszenie. Nie ma to jednak istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy – uznał WSA. Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO: Wyrok WSA w Łodzi z 19 grudnia 2017 r., sygn. akt I SA/Łd 860/17.