Początek nowego roku jak zwykle przyniósł liczne zmiany w przepisach podatkowych. W związku z tym przygotowaliśmy dla czytelników praktyczne ściągawki, które ułatwią im zapoznanie się z nowościami w najważniejszych ustawach. Tradycyjnie przedstawiamy je w formie tabelarycznej, która umożliwia przejrzyste zaprezentowanie wszystkich istotnych różnic stanu prawnego. Dzięki temu czytelnik może bez trudu porównać brzmienie przepisu przed zmianą i po niej, a także zapoznać się z zamieszczonym obok komentarzem eksperta. Nowe i zmienione przepisy oraz informacje o uchylonych zaznaczyliśmy pogrubionym drukiem, a ponadto wskazaliśmy podstawę prawną zmiany oraz termin jej wejścia w życie.
W dzisiejszym numerze omawiamy zmiany w ordynacji podatkowej. Większość z nich wynika z ustawy z 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (Dz.U. poz. 2491), potocznie zwanej ustawą o STIR. Pod skrótem tym kryje się system teleinformatyczny izby rozliczeniowej służący do przekazywania i przetwarzania danych dotyczących transakcji bankowych pod kątem wykorzystywania działalności banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi. Obowiązujące od 13 stycznia 2018 r. regulacje w tym zakresie mają znaczenie głównie dla podmiotów z sektora bankowego, natomiast wszyscy podatnicy powinni zwrócić szczególną uwagę na wchodzące w życie 30 kwietnia br. przepisy dotyczące blokady rachunku, głównie przedsiębiorców, przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
W następnym numerze przedstawimy również w układzie tabelarycznym wraz z komentarzami ekspertów zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych, a w kolejnych zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych oraz w ustawie o podatku od towarów i usług.
BLOKADY RACHUNKÓW
Szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie mógł wydać postanowienie o blokadzie rachunku przedsiębiorcy na okres nie dłuższy niż 72 godziny. Ma takie prawo, jeżeli posiadane informacje, w szczególności wyniki analizy ryzyka, wskazują, że konkretny podmiot może wykorzystywać działalność banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi lub do czynności zmierzających do wyłudzenia skarbowego, a blokada rachunku jest konieczna, aby temu przeciwdziałać. Blokada dotyczy również współposiadacza rachunku, bez rozróżnienia środków zgromadzonych na takim rachunku. Prawodawca przewidział możliwość przedłużenia blokady na okres nawet do 3 miesięcy. Uprawnieniu szefa KAS odpowiada obowiązek banku i SKOK-u do niezwłocznego zastosowania się do postanowienia, tj. do zablokowania rachunku. Bank czy SKOK nie są stronami postępowania, a jedynie wykonawcami. W związku z tym podmiotom takim nie przysługuje żaden środek zaskarżenia postanowienia. Natomiast przedsiębiorcy (posiadaczowi rachunku) na postanowienia wydawane przez szefa KAS będzie przysługiwać wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy; w takim przypadku będzie też możliwe wniesienie skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
ZAŚWIADCZENIA
Zgodnie z nowo dodanym art. 306ia ordynacji podatkowej organ podatkowy, na wniosek kontrahenta podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, wydaje zaświadczenie w zakresie informacji dotyczących rozliczeń podatkowych tego przedsiębiorcy. W związku z tym ograniczony został również zakres tajemnicy skarbowej. W przypadku gdy wniosek dotyczy deklaracji lub innego dokumentu, których termin złożenia nie upłynął, a podatnik nie złożył takiej deklaracji lub innego dokumentu, organ podatkowy odmawia wydania zaświadczenia.
PRZECIWDZIAŁANIE WYŁUDZENIOM
W nowym dziale ordynacji podatkowej dotyczącym przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych nałożono na banki i SKOK-i obowiązek przekazywania izbie rozliczeniowej informacji o otwieranych i prowadzonych rachunkach podmiotów kwalifikowanych oraz dziennych zestawień transakcji dotyczących rachunków podmiotu kwalifikowanego, a także informacji o rachunkach oszczędnościowych i rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych prowadzonych dla osób fizycznych przez banki oraz informacje o rachunkach członków spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, niebędących rachunkami podmiotów kwalifikowanych.
Za podmiot kwalifikowany uznano:
a) osobę fizyczną będącą przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
b) osobę fizyczną prowadzącą działalność zarobkową na własny rachunek, która nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy, o której mowa w lit. a,
c) osobę prawną,
d) jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
Izba rozliczeniowa na podstawie powyższych informacji i zestawień będzie - nie rzadziej niż raz dziennie - przekazywać zebrane dane szefowi KAS. Dane takie będą następnie wykorzystywane przez szefa KAS przy dokonywaniu analizy ryzyka.

ZAINTERESOWAŁ CIĘ TEN TEMAT? CZYTAJ WIĘCEJ NA EDGP>>>