I właśnie w tym duchu dokonywane były zmiany podatkowe w 2017 r., jak również realizowane są tegoroczne. Cały czas zapowiadane jest wprowadzenie nowej ordynacji podatkowej (ostatnio przedstawiciele resortu finansów wskazują na jesień jako ten czas, w którym prace znaczenie przyśpieszą), ale na razie zmieniane i uzupełniane są unormowania aktualnej ustawy. W konsekwencji, niezależnie od działań zmierzających do napisania nowej ordynacji czy może jak wolą niektórzy – konstytucji podatkowej, cały czas musimy poznawać wprowadzane obecnie przepisy.

Komentarz do ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (wyciąg z przepisów dotyczących STIR)

Co ważne, ustawodawca nie oszczędza podatników i wprowadza trudne, nowatorskie, ale i kontrowersyjne przepisy, których podstawowym celem jest uszczelnianie systemu podatków. Bez wątpienia państwo musi walczyć z wyłudzeniami i innego rodzaju patologiami podatkowymi, bo zbyt długo popełniany był grzech bylejakości czy zaniechania, a potrzeby są duże i rosną (nie zmieni tego obniżenie wynagrodzeń posłów czy samorządowców). Szkoda jednak, że robi to w taki sposób, że największy niepokój pojawia się wcale nie u przestępców fiskalnych, bo ci tego rodzaju koszty mają wkalkulowane w swoją działalność, ale u uczciwych przedsiębiorców.

W związku z tym, że niniejszy komentarz omawia regulacje działu IIIB ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.; dalej: ordynacja podatkowa) dotyczące procedur STIR, warto wyjaśnić, że zasadniczo są one istotne dla administracji podatkowej, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK), izb rozliczeniowych, a nie dla innych przedsiębiorców. Jednak finalnie to ci ostatni mogą najbardziej ucierpieć, gdyby doszło do błędu w stosowaniu regulacji czy do zwykłego nadużycia.

Już tylko z tego powodu warto zapoznać się z wyjaśnieniami do przepisów działu IIIB ordynacji podatkowej, również tych regulacji, które dotyczą ograniczonej grupy podmiotów, czyli banków, SKOK-ów, izb rozliczeniowych i administracji skarbowej.

Znajomość przepisów jest o tyle ważna, że w skrajnych przypadkach może się okazać, że szef Krajowej Administracji Skarbowej zablokował rachunek, a wówczas szkoda będzie czasu na szukanie informacji, z czego to wynika i jakie działania podjąć, aby wybrnąć z takiej kłopotliwej sytuacji.

TYDZIEŃ Z KOMENTARZAMI – baza publikacji

W tygodniku Podatki i Księgowość komentowaliśmy m.in. ustawy:

● z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

● z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn

● z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

● z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych

● z 29 września 1994 r. o rachunkowości

● z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

● z 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw

● z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

● z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

● z 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

● z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

Komentowaliśmy też m.in. rozporządzenia:

● z 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących

● z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

● z 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób fizycznych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób fizycznych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych

● z 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

● z 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

● z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur

● z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Przeoczyłeś tygodnik? Znajdziesz go na EDGP>>