Jednym z podstawowych celów zarówno aparatu skarbowego, jak i ustawodawcy jest uszczelnienie systemu podatkowego. Z całą pewnością kierunek działania jest jak najbardziej pożądany, bo ograniczanie wyłudzeń podatków, nadużyć prawa, ale również agresywnej optymalizacji podatkowej prowadzonej na granicy prawa jest w interesie nie tylko Skarbu Państwa, lecz także uczciwych podatników, przedsiębiorców, którzy prowadząc swoje działalności, niejednokrotnie muszą konkurować z atrakcyjniejszymi ofertami tych, którzy, nie zawsze w pełni legalnie, oszczędzają na podatkach i dzięki temu mogą przedstawić lepszą (czasami tylko pozornie) ofertę potencjalnym klientom. Uszczelnianie systemu podatkowego to również walka z przestępstwami skarbowymi, a o jej zasadności chyba nikogo nie trzeba przekonywać.
I właśnie w tym duchu dokonywane były zmiany podatkowe w 2017 r., jak również realizowane są tegoroczne. Cały czas zapowiadane jest wprowadzenie nowej ordynacji podatkowej (ostatnio przedstawiciele resortu finansów wskazują na jesień jako ten czas, w którym prace znaczenie przyśpieszą), ale na razie zmieniane i uzupełniane są unormowania aktualnej ustawy. W konsekwencji, niezależnie od działań zmierzających do napisania nowej ordynacji czy może jak wolą niektórzy – konstytucji podatkowej, cały czas musimy poznawać wprowadzane obecnie przepisy.
Co ważne, ustawodawca nie oszczędza podatników i wprowadza trudne, nowatorskie, ale i kontrowersyjne przepisy, których podstawowym celem jest uszczelnianie systemu podatków. Bez wątpienia państwo musi walczyć z wyłudzeniami i innego rodzaju patologiami podatkowymi, bo zbyt długo popełniany był grzech bylejakości czy zaniechania, a potrzeby są duże i rosną (nie zmieni tego obniżenie wynagrodzeń posłów czy samorządowców). Szkoda jednak, że robi to w taki sposób, że największy niepokój pojawia się wcale nie u przestępców fiskalnych, bo ci tego rodzaju koszty mają wkalkulowane w swoją działalność, ale u uczciwych przedsiębiorców.
W związku z tym, że niniejszy komentarz omawia regulacje działu IIIB ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.; dalej: ordynacja podatkowa) dotyczące procedur STIR, warto wyjaśnić, że zasadniczo są one istotne dla administracji podatkowej, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK), izb rozliczeniowych, a nie dla innych przedsiębiorców. Jednak finalnie to ci ostatni mogą najbardziej ucierpieć, gdyby doszło do błędu w stosowaniu regulacji czy do zwykłego nadużycia.
Już tylko z tego powodu warto zapoznać się z wyjaśnieniami do przepisów działu IIIB ordynacji podatkowej, również tych regulacji, które dotyczą ograniczonej grupy podmiotów, czyli banków, SKOK-ów, izb rozliczeniowych i administracji skarbowej.
Znajomość przepisów jest o tyle ważna, że w skrajnych przypadkach może się okazać, że szef Krajowej Administracji Skarbowej zablokował rachunek, a wówczas szkoda będzie czasu na szukanie informacji, z czego to wynika i jakie działania podjąć, aby wybrnąć z takiej kłopotliwej sytuacji.
TYDZIEŃ Z KOMENTARZAMI – baza publikacji
W tygodniku Podatki i Księgowość komentowaliśmy m.in. ustawy:
● z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
● z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn
● z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
● z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych
● z 29 września 1994 r. o rachunkowości
● z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
● z 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw
● z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
● z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
● z 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
● z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej
Komentowaliśmy też m.in. rozporządzenia:
● z 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących
● z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
● z 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób fizycznych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób fizycznych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych
● z 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych
● z 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień
● z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur
● z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej