● Jak zaokrąglać podatek naliczony w deklaracji VAT-7 i VAT-7K
● Mamy wątpliwości, czy w deklaracji VAT-7 (i VAT-7K) kwoty podatku naliczonego zaokrągla się w ten sposób, że grosze zawsze się pomija, czy też zaokrągla się w ten sposób, iż kwoty wynoszące mniej niż 50 gr pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych?
Jak wynika z objaśnień do deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7 i VAT-7K) wprowadzonych rozporządzeniem ministra rozwoju i finansów z 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług: „Kwoty z poszczególnych pozycji deklaracji zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych, zgodnie z art. 63 par. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa ”. Podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom i inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych (zob. art. 63 par. 1 ordynacji podatkowej). Zatem w deklaracji VAT-7 i VAT-7K kwoty podatku naliczonego zaokrąglamy w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 gr pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.
Przykładowo gdy podatek naliczony od nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych w ewidencji VAT wyniósł 102 008,32 zł, to w poz. 44 deklaracji VAT-7 (VAT-7K) wykazujemy 102 008 zł. Z kolei podatek naliczony od nabycia towarów i usług pozostałych wyniósł 39 507,78 zł – zatem w poz. 46 deklaracji VAT-7 (VAT-7K) wykazujemy 39 508 zł.
Podstawa prawna
Rozporządzenia ministra rozwoju i finansów z 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 2273).
Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.).
● Szpital (podatnik VAT czynny) prowadzi działalność na podstawie ustawy o działalności leczniczej. Szpital m.in. świadczy usługi polegające na przechowywaniu zwłok powyżej 72 godzin (zwłok osób zmarłych w trakcie leczenia szpitalnego) i na zlecenie prokuratury. Czy do tych usług szpital może zastosować zwolnienie z podatku VAT?
Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze. W przypadku gdy ani ustawa o VAT, ani przepisy wykonawcze nie przewidują dla danego świadczenia obniżonej stawki bądź zwolnienia, należy je opodatkować według 23-proc. stawki podatku.
Usługi przechowywania zwłok w chłodni szpitalnej na zlecenie prokuratury oraz usługi przechowywania zwłok osób zmarłych w trakcie leczenia szpitalnego przez okres dłuższy niż 72 godziny nie spełniają przedmiotowej przesłanki do zwolnienia z opodatkowania VAT wskazanej w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT. Zatem nie będą korzystały ze zwolnienia z opodatkowania VAT. Do przedmiotowych usług nie znajdzie zastosowania inne zwolnienie z VAT ani obniżona stawka VAT. Zatem świadczone przez szpital usługi przechowywania zwłok w chłodni szpitalnej na zlecenie prokuratury oraz usługi przechowywania zwłok osób zmarłych w trakcie leczenia szpitalnego przez okres dłuższy niż 72 godziny podlegają opodatkowaniu według stawki 23 proc. VAT. Potwierdza to też interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 kwietnia 2017 r., nr 1061-IPTPP1.4512.108.2017.1.MGO.
Podstawa prawna
Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.).
● Spółka zamierza sprzedawać maty masujące znajdujące zastosowanie w celu leczenia lub łagodzenia przebiegu chorób oraz urazów, takich jak np. bóle kręgosłupa, bóle głowy i migreny. Maty masujące są wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczonymi do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie stanowią one urządzenie, które nie osiąga zasadniczego zamierzonego działania w ciele lub na ciele ludzkim środkami farmakologicznymi, immunologicznymi lub metabolicznymi, lecz którego działanie może być wspomagane takimi środkami. Jaką stawką podatku VAT należy objąć dostawę mat masujących?
Stawkę VAT w wysokości 8 proc., na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 oraz poz. 105 załącznika nr 3 do ustawy o VAT stosuje się do dostawy wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczonych do obrotu na terytorium Polski, innych niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika (bez względu na symbol PKWiU). Przez wyrób medyczny rozumie się narzędzie, przyrząd, urządzenie, oprogramowanie, materiał lub inny artykuł stosowany samodzielnie lub w połączeniu, w tym z oprogramowaniem przeznaczonym przez jego wytwórcę do używania specjalnie w celach diagnostycznych lub terapeutycznych i niezbędnym do jego właściwego stosowania, przeznaczonym przez wytwórcę do stosowania u ludzi w celu:
a) diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu choroby,
b) diagnozowania, monitorowania, leczenia, łagodzenia lub kompensowania skutków urazu lub upośledzenia,
c) badania, zastępowania lub modyfikowania budowy anatomicznej lub procesu fizjologicznego,
d) regulacji poczęć
– który nie osiąga zasadniczego zamierzonego działania w ciele lub na ciele ludzkim środkami farmakologicznymi, immunologicznymi lub metabolicznymi, lecz którego działanie może być wspomagane takimi środkami (zob. art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 211 ze zm.
Dostawa mat masujących będących wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, dopuszczonym do obrotu na terytorium Polski, będzie podlegała opodatkowaniu według obniżonej 8-proc. stawki VAT (interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 30 sierpnia 2017 r., nr 0114-KDIP4.4012.343.2017.3.EK).
Podstawa prawna
Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.).