Nagrody i premie kwartalne wypłacane za pracę twórczą nie mogą być pomniejszane o 50-proc. koszty uzyskania przychodu – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Pytanie zadała spółka, której pracownicy wykonywali prace twórcze w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.). Dostawali za nie odrębne wynagrodzenie. Spółka potrącała od niego 50-proc. koszty uzyskania przychodu.
Niezależnie od tego wypłacała kwartalne premie i nagrody. Argumentowała, że są one zawsze powiązane z opracowaniem utworu. Premie przyznawała po analizie wartości ekonomicznej utworu i zaangażowania pracownika w jego wytworzenie. Nagrody zaś wypłacała po oszacowaniu korzyści, jakie odniosła dzięki opracowaniu nowego utworu. Wysokość premii i nagród była uznaniowa. W obu przypadkach spółka potrącała 50-proc. koszty.
Dyrektor KIS stwierdził, że wypłata kwartalnych premii i nagród nie jest typowym wynagrodzeniem za przeniesienie praw autorskich i w związku z tym nie może wiązać się z potrącaniem 50-proc. kosztów. Spółka powinna je odliczać w zwykłej wysokości, przysługującej pracownikom zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o PIT.
Inne stanowisko zaprezentował NSA w wyroku z 7 marca 2013 r. (sygn. akt II FSK 1378/11). Uznał, że wypłata premii jest bezpośrednio związana z przekazaniem praw autorskich do utworu przez pracownika. Chodziło o premie uznaniowe, przy wypłacie których pracodawca uwzględniał zarówno stopień zaangażowania pracownika, jak i ekonomiczną wartość utworu.
Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 listopada 2017 r., nr 0111-KDIB2-3.4011.158.2017.1.KK.