Piąta, przedostatnia część komentarza do przepisów wprowadzających ustawę o KAS obejmuje nieuwzględnione w części czwartej przepisy ustawy o podatku akcyzowym. Dotychczas stosowanie wspomnianej ustawy pozostawało w gestii Służby Celnej oraz naczelników urzędów celnych i dyrektorów izb celnych.
Obecnie ustawodawca przeniósł te kompetencje przede wszystkim na naczelników urzędów skarbowych. Przy czym, w określonych przypadkach, organem właściwym jest również naczelnik urzędu celno-skarbowego. W praktyce oznacza to konieczność każdorazowego sprawdzenia, który z tych dwóch organów jest uprawniony do podejmowania określonych czynności w zakresie akcyzy. Jednocześnie skutkuje to bardzo rozbudowanymi zmianami w dotychczas obowiązujących przepisach.
W obszarze podatku akcyzowego warto jeszcze zwrócić uwagę na dążenie ustawodawcy do przerzucania na podatników negatywnych skutków niemożności dokonania weryfikacji lub rozliczeń w tym podatku. Jako przykład można wskazać nowelizację art. 41a ust. 7 ustawy o podatku akcyzowym, gdzie na podatnika nałożono obowiązek przekazania właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego kopii dokumentu potwierdzającego złożenie zabezpieczenia akcyzowego w sytuacji, gdy teleinformatyczny system służący do obsługi przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy nie funkcjonuje. Zabezpieczenie takie składa się do naczelnika urzędu celno-skarbowego, który podobnie jak naczelnik urzędu skarbowego jest organem KAS. Jednostki te nie wymienią się jednak samodzielnie informacjami, tylko ustawodawca żąda przedkładania stosownych dokumentów bezpośrednio przez podatników.
Pozostała część komentarza obejmuje zmiany w poszczególnych ustawach, na które wpływ miało wejście w życie przepisów o KAS. Warto w tym obszarze zwrócić uwagę na kilka zagadnień. Pierwsze związane jest z niejednolitym odnoszeniem się do poszczególnych lub wszystkich organów KAS. Przykładem jest nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. W treści zmienionego art. 25 tej ustawy wskazano, że zarówno organy KAS, jak i naczelnicy urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej są uprawnieni do otrzymywania informacji z biur informacji gospodarczych. Przy czym zarówno naczelnik urzędu skarbowego, jak i dyrektor izby skarbowej są organami KAS. Oznacza to, że regulacja nowelizowanego przepisu dotycząca uprawnień organów KAS obejmuje swoim zakresem zarówno dostęp do informacji przez poszczególne organy KAS, jak i w innym miejscu umożliwia taki dostęp wszystkim organom KAS. Co więcej, ustawodawca wskazuje przy poszczególnych organach KAS na możliwość dostępu do informacji tylko w ramach określonych procedur, podczas gdy wszystkie organy KAS mogą otrzymywać informacje w ramach realizacji zadań nałożonych ustawą o KAS. Takie rozwiązanie w nowelizowanych przepisach w sposób istotny komplikuje jednoznaczne stwierdzenie, jaki organ i w jakim trybie może żądać udostępnienia informacji gospodarczych. Szczegółowo to zagadnienie zostało omówione w treści komentarza.
Drugi obszar to widoczny wzrost częstotliwości zmian przepisów. Część nowelizacji objęta komentowanymi przepisami stała się już nieaktualna ze względu na wejście w życie po 1 marca 2017 r. nowych ustaw zmieniających. W tym zakresie przykładów jest kilka, np. regulacje ustawy o grach hazardowych – zmienione od 1 kwietnia 2017 r., przepisy o biegłych rewidentach – zmienione od 11 maja 2017 r. lub ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych – zmieniona od 23 września 2017 r. W treści komentarza przy każdej takiej nowelizacji wskazano zakres tych zmian oraz odniesienia do ustaw nowelizujących.
Warto także wskazać przepisy, które wprawdzie zostały znowelizowane, ale obowiązywały przed 1 marca 2017 r. Przykładem będą dwie ustawy: o Służbie Celnej oraz o administracji podatkowej. Mimo że zasadnicza część przepisów zarówno ustawy o KAS, jak i przepisów wprowadzających ustawę o KAS weszła w życie 1 marca 2017 r., to część zmian obowiązywała już od 2 grudnia 2016 r. Przykładem są wskazane powyżej dwie ustawy, których zmiany wprowadzone komentowanym aktem prawnym obowiązywały do końca lutego 2017 r. 1 marca 2017 r. wiele ustaw, w tym również te dwie, zostały uchylone na mocy art. 260 przepisów wprowadzających KAS. Podsumowując, warto zwrócić uwagę na zakres oraz terminy wejścia w życie poszczególnych zmian w przepisach nowelizowanych komentowaną ustawą. Przy każdej jednostce komentarza wskazano początkową datę ich obowiązywania. Ma to na celu ułatwienie prawidłowego stosowania znowelizowanych przepisów.
Kolejna część komentarza ukaże się 20 listopada
TYDZIEŃ Z KOMENTARZAMI – baza publikacji
Dotychczas w tygodniku Podatki i Księgowość komentowaliśmy m.in. ustawy:
● z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
● z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn
● z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
● z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych
● z 29 września 1994 r. o rachunkowości
● z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
● z 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw
● z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
● z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
● z 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
● z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej
Komentowaliśmy też m.in. rozporządzenia:
● z 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących
● z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
● z 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób fizycznych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób fizycznych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych
● z 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych
● z 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień
● z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur