Spółka, która przejęła kredyt na podstawie umowy przejęcia długu, może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów kwoty zapłaconych odsetek – orzekł WSA w Warszawie
– Tytułem prawnym, na podstawie którego spółka ponosi te koszty, jest umowa kredytu. Dlatego w tym zakresie taką spółkę powinniśmy traktować jako kredytobiorcę, który spłaca kredyt – wyjaśnił sędzia Włodzimierz Gurba.
Sprawa dotyczyła spółki z o.o., która postanowiła kupić nieruchomość obciążoną kredytem hipotecznym. Wraz z nieruchomością spółka miała więc przejąć także dług, zgodnie z art. 519 kodeksu cywilnego. Wskutek tego bank miałby roszczenie o spłatę rat kredytu i odsetek wyłącznie do spółki.
Umowa przejęcia długu miała przewidywać, że spółce będzie przysługiwało wynagrodzenie od poprzedniego właściciela nieruchomości będącego zarazem dotychczasowym kredytobiorcą. Na wynagrodzenie to miały się składać pozostająca do spłaty kwota główna kredytu oraz należne, ale niezapłacone na dzień przejęcia, odsetki.
Spółka chciała zaliczyć spłacane odsetki do kosztów uzyskania przychodów. Zaznaczyła, że będzie zarabiała na wynajmie tej nieruchomości, a także będzie ją wykorzystywała dla własnych potrzeb lokalowych. Tym samym – podkreślała – zapłata odsetek będzie związana z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, a zatem z zachowaniem i zabezpieczeniem źródła przychodów.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie nie zgodził się jednak ze spółką, że taki związek będzie faktycznie zachodzić. Stwierdził, że należy rozdzielić skutki odpłatnego przejęcia długu od poprzedniego właściciela nieruchomości z nabyciem tejże nieruchomości. Słowem, nie można wiązać spłaty przez spółkę odsetek od przejętego kredytu z przychodami z działalności gospodarczej generowanymi przez budynek. Spółka nie będzie bowiem spłacać odsetek od kredytu otrzymanego na zakup tej nieruchomości albo na finansowanie swojej działalności operacyjnej, tylko odsetki od kredytu, który poprzedni właściciel budynku zaciągnął dla finansowania własnych potrzeb – stwierdził dyrektor izby (nr IPPB3/4510-70/16-4/AG).
Interpretację tę uchylił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Nie miał wątpliwości, że terminowe wywiązywanie się z umowy kredytowej leży w gestii spółki i jest związane z zabezpieczeniem źródła przychodu, jakim jest dla spółki kupiona nieruchomość.
– Zastanówmy się, co by było, gdyby spółka nagle przestała spłacać odsetki z tytułu przejętego kredytu? Dla sądu jest oczywiste, że w takim przypadku bank wypowiedziałby umowę kredytu, przeprowadziłby windykację z nieruchomości, którą spółka kupiła i którą zamierza wykorzystywać w działalności gospodarczej, a w konsekwencji spółka straciłaby źródło przychodu – wyjaśnił sędzia Włodzimierz Gurba.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 3 października 2017 r., sygn. akt III SA/Wa 2253/16.