Jestem skarbnikiem. Zamierzamy zmienić uchwałę budżetową i przyjąć środki z dotacji WFOŚiGW na rewitalizację parku w mieście (40 tys. zł). W planie dochodów chcemy ująć to w dziale 900 (Gospodarka komunalna), rozdział 90095 (Pozostała działalność), paragraf 2700 (Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów itd.). Czy będzie to prawidłowa klasyfikacja?Nie, a wynika to z następujących okoliczności. Zgodnie z art. 400 ust. 2 prawa ochrony środowiska, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej są samorządowymi osobami prawnymi w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych. Jak z kolei podkreślono w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 21 kwietnia 2010 r. (sygn. akt I SA/Kr 235/10): „Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska posiadają osobowość prawną. Należy zaliczyć je do grupy wojewódzkich jednostek organizacyjnych (realizują zadania wyodrębnione z budżetu województwa na obszarze województwa), ale nie do grupy wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych”.
Gmina zamierza ująć środki uzyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z ww. klasyfikacją – w dziale 900 (Gospodarka komunalna), rozdziale 90095 (Pozostała działalność), paragrafie 2700 [Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł].
Z analizy rozporządzenia ministra finansów z 2 marca 2010 r. wynika jednak, że środki z ww. funduszu nie powinny być ujęte we wspomnianym paragrafie 2700. Istnieją bowiem inne paragrafy właściwe dla dokonania wspomnianej operacji. W oparciu o regulacje ww. rozporządzenia należy założyć dwojaki sposób klasyfikacji tych środków. W sytuacji gdy owe środki zostały przekazane w formie dotacji na zadania:
1) bieżące – to jednostki samorządu terytorialnego przyjmują te środki w budżecie po stronie dochodów w paragrafie 246 (Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych) z odpowiednią czwartą cyfrą,
2) inwestycyjne – to jednostki samorządu terytorialnego przyjmują te środki w budżecie po stronie dochodów w paragrafie 628 (Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych) z odpowiednią czwartą cyfrą.
Opisane wyżej stanowisko jest prezentowane m.in. przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu, która uznaje tego typu naruszenia za nieistotne naruszenie prawa.
Co jednak istotne, zgodnie z opisem do ww. paragrafów (246 i 628), w tych jednostkach klasyfikacyjnych ujmuje się również dotacje, o których mowa w art. 411 ust. 1 pkt 2 prawa ochrony środowiska. Zatem chodzi tu o środki przekazywane przez WFOŚiGW.
Podsumowując: proponowana klasyfikacja budżetowa w zakresie paragrafów nie jest właściwa. Należy zastosować, w zależności od charakteru zadania – bieżącego lub inwestycyjnego – odpowiednio paragraf 246 lub 628, z odpowiednią czwartą cyfrą.
Podstawa prawna
Art. 400 ust. 2 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.).
Rozporządzenie ministra finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.).